Страхування - Базилевич В.Д. - Порядок умови проведення обов'язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу

Порядок умови проведення обов'язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу

Об'єкт страхування - життя та здоров'я членів екіпажу повітряного судна та авіаційного персоналу, що перебувають на борту повітряного судна перевізника та виконавця повітряних робіт.

Застрахованими вважаються зазначені вище особи з моменту вступу на борт повітряного судна з метою виконання польоту до моменту виходу з повітряного судна.

Страхувальником з цього виду страхування є повітряний перевізник та виконавець повітряних робіт. До страхового поліса вносять список застрахованих осіб з зазначенням прізвищ та імен, який засвідчується підписами та печатками страхувальника і страховика.

Страховим випадком вважається пов'язана з експлуатацією повітряного судна подія, внаслідок якої застрахована особа:

o загинула чи отримала тілесні ушкодження зі смертельним наслідком;

o отримала травми, які призвели до інвалідності;

o отримала травми, які призвели до тимчасової втрати працездатності або госпіталізації терміном більше ніж 48 годин строком 7 діб з моменту авіаційної чи наземної події.

Страхова сума за цим договором не повинна бути меншою ніж 50 тис грн для кожної застрахованої особи.

Страховий тариф з цього виду обов'язкового страхування на один рік не повинен перевищувати 2 % установленої мінімальної страхової суми.

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний (в установлений договором строк) письмово повідомити страховика про настання страхового випадку та надати йому оригінал (або нотаріально засвідчені копії) таких документів:

o страхового поліса;

o платіжного доручення про сплату страхових внесків;

o сертифіката про придатність повітряного судна для польоту;

o завдання на політ;

o інших документів або відомостей, передбачених цим договором.

Зобов'язання страховика щодо страхового відшкодування такі:

1) якщо буде доведено наявність страхового випадку, то не пізніше як через 10 днів з дня отримання документів:

o у разі загибелі застрахованої особи або смерті, що сталась унаслідок страхового випадку, виплатити спадкоємцю відшкодування у розмірі страхової суми;

o у разі встановлення застрахованій особі інвалідності І групи - 100 %, II групи - 80, III групи - 60 % страхової суми;

2) якщо застрахований тимчасово втратив працездатність, страховик йому сплачує за кожну добу 0,2 %, але загалом не більше 50 % страхової суми.

Обов'язкове страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків.

Об'єкт страхування - майнові інтереси, пов'язані з життям та здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за заявкою замовника авіаційних робіт без придбання квитків. Зазначені особи вважаються застрахованими з моменту вступу на борт повітряного судна з метою виконання польоту до моменту виходу з повітряного судна.

Страхувальник - фізична або юридична особа, яка е замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт.

Страховий випадок із цього виду страхування - подія, пов'язана з експлуатацією повітряного судна, у разі якої застрахована особа:

o загинула чи отримала тілесні ушкодження зі смертельним наслідком;

o отримала травму, яка призвела до інвалідності;

o отримала травму, яка призвела до тимчасової втрати працездатності або вимагає госпіталізації на термін більше ніж 48 годин протягом 7 діб з моменту авіаційної чи наземної події.

Страхова сума повинна бути меншою ніж 40 тис. грн для кожної застрахованої особи.

У разі настання страхової події страхувальник у термін, обумовлений договором, повинен письмово сповістити про неї страховика та надати необхідні документи.

Страховик зобов'язаний не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання необхідних документів та доведення страхової події здійснити одноразово виплати:

o у розмірі страхової суми спадкоємцю у разі загибелі страхової особи або смерті, зумовленої страховим випадком;

o у разі встановлення застрахованій особі інвалідності І групи - 100 % страхової суми, II групи - 80, для III групи - 60 %;

o у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою - за кожну добу 0,2%, але не більше 50% страхової суми.

Страховий тариф з цього виду страхування на один рік не повинен перевищувати 2 % установленої мінімальної страхової суми.

Страхування пасажирів залізничного транспорту

При оформленні проїзду на залізничному транспорті з кожного пасажира (крім осіб, що мають право на безкоштовний проїзд) стягується страховий збір з видачею страхового поліса.

Розмір страхового збору та страхових сум, порядок оформлення та видачі полісів встановлюються Положенням про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Вважаються застрахованими без стягнення страхового збору пасажири, що мають право на безкоштовний проїзд, пасажири з приміськими квитками вартістю менше 50 копійок та діти, молодші п'яти років, які їдуть без проїзного документа разом із супровідником.

Розмір страхового збору при оформленні пільгових проїзних документів або безоплатних з доплатою визначається із суми, яку фактично сплачує пасажир.

Вартість страхового збору на проїзному документі зазначається окремою цифрою.

Висновки

1. Страхування від нещасних випадків - найпоширеніший вид особового страхування в Україні.

2. Нещасним випадком вважається раптова непередбачувана подія, що виникла мимо волі людини і спричинила тимчасову втрату працездатності (чи здоров'я), настання інвалідності І, II, III групи або смерть.

3. Особливості страхування від нещасних випадків: ризиковий характер страхування; неповернення страхових внесків застрахованому в разі настання страхової події; залежність виплаченої страхової суми від складності ушкоджень, отриманих від нещасного випадку.

4. Страхування від нещасних випадків може здійснюватись в індивідуальній (в одному полісі застрахована одна особа) та груповій (в один поліс внесено групу (список) застрахованих осіб) формах. У першому випадку страхувальником може бути як індивід, так і юридична особа, у другому - тільки юридична особа (роботодавець).

5. Страхування від нещасних випадків у формі обов'язкового страхування визначається законом, а добровільного - договором між страхувальником і страховиком. Добровільному страхуванню підлягають особи та ризики, які не підпадають під обов'язкове страхування.

в. За добровільної форми страхування від нещасних випадків страхова сума визначається згодою страхувальника і страховика; страховий тариф визначається страховиком, виходячи з рівня та вартості ризику; страховий платіж - множенням страхової суми на страховий платіж; страхові виплати - з урахуванням ступеня ушкодження здоров'я чи загибеллю (смертю) застрахованого.

7. З метою обмеження шахрайства страховики застосовують часову франшизу, як правило, безумовну, яка звільняє страховика у разі тимчасової чи повної втрати працездатності застрахованого відшкодувати йому затрати за декілька перших днів лікування наслідків нещасного випадку.

8. З іншого боку, страховик, що здійснює страхування від нещасних випадків, несе відповідальність перед застрахованим ще протягом 1 року після закінчення строку дії договору, протягом якого відбувся нещасний випадок. Це пов'язано з можливими рецидивами хвороби, спричиненими нещасним випадком.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Індивідуальне та групове страхування від нещасних випадків; максимальний страховий тариф та максимальна страхова сума в обов'язковому особовому страхуванні; нещасний випадок; смертельний нещасний випадок; страхова сума при страхуванні від нещасних випадків; страховий тариф та страховий платіж при страхуванні від нещасних випадків; страхові події за страхування від нещасних випадків; страхування дітей та школярів; травма.

Страхування пасажирів залізничного транспорту
Висновки
Навчальний тренінг
Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
6.1. Необхідність, зміст та структура медичного страхування
6.2. Обов'язкове медичне страхування
Принципи організації ОМС
6.3. Добровільне медичне страхування
Висновки
Навчальний тренінг
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru