Страхування - Базилевич В.Д. - 11.6. Інтеграція банківської та страхової сфери: стратегічні альянси

Стратегічні альянси відіграють одну з провідних ролей в економіках розвинутих країн світу. Вони є головною складовою глобальної конкуренції, дають змогу швидко досягти стратегічних цілей та ефекту синергізму з невеликими операційними витратами, меншими потребами в інвестиціях та високим потенціалом успіху. Стратегічні альянси між підприємствами різних напрямів діяльності - ключовий елемент стратегічного передбачення. Одними з основних учасників стратегічних альянсів у світі є страхові компанії. Це зумовлено перш за все наявністю у них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою ефективного їх використання та об'єктивною необхідністю диверсифікації діяльності та підвищення рентабельності операцій.

Так, ресурси американської економіки на ЗО % складаються з ресурсів зі страхування життя. У Швейцарії цей показник становить 70 %. В Японії страхові компанії володіють майже 18 % усього акціонерного капіталу країни. А страховики Європи, США та Японії на кінець 90-х років управляли загальним обсягом вкладених коштів в економіку на суму більше 4 трлн дол. США.

Слід відзначити глибоку інтеграцію страхових компаній у банківський сектор. Так, об'єднання з "Dresdner Bank" однієї з найбільших німецьких страхових компаній "Allianz" створило четверту за величиною в світі фінансову групу. Ця страхова компанія також володіла до об'єднання акціями трьох із чотирьох провідних німецьких банків. У результаті об'єднання "Allianz" з "Dresdner Bank" та складного обміну акцій між сторонами відомий у світі перестраховик "Munich Re" буде контролювати 25,7 % акцій другого за величиною німецького банку "Hypo Vereinsbak (Munich Re)", маючи в розпорядженні 26 млрд євро вільних коштів, міг би отримати повний контроль над цим банком, але не має в цьому потреби). Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank також перебуває в процесі пошуку одного з перспективних партнерів на страховому ринку. Більшість спеціалістів пов'язують цей банк із відомою французькою компанією "Аха", яка у свою чергу представлена на французькому ринку через дочірній банк "Bank Worms" та має тісні контакти з певними національними банками (у Франції до 60 % страхових полісів реалізується через банки - яскравий приклад довгострокового стратегічного партнерства банківських установ та страховиків).

Головними причинами такого підвищеного взаємного інтересу між страховими компаніями та банками, на нашу думку, є:

o можливість значного розширення кожним із суб'єктів клієнтської бази: і страховики, і банки обслуговують велику кількість клієнтів. Обмін інформацією про них, надання їм послуг лише установами однієї системи є сьогодні пріоритетним для обох сторін в умовах загострення конкуренції (характерно як для розвинутих країн, так і країн, що розвиваються, в тому числі України);

o диверсифікація капіталу, підвищення норми прибутковості інвестиційних ресурсів. Страхова галузь, як відомо, є однією з найбільш рентабельних та динамічних серед інших галузей провідних країн світу, що володіє значними інвестиційними ресурсами, які можуть використовуватись для інвестування промисловості як страховиками, так і обслуговуючими банками за умови, якщо банк контролює страхову компанію;

o необхідність акумулювати всі грошові потоки в одній системі. Кожне велике підприємство чи банк сплачує значні суми за обов'язковими та добровільними видами страхування. У зв'язку з цим материнською компанією створюється страхова компанія, яка займається ефективним вирішенням цього питання з метою мінімізації майнових, кредитних та фінансових ризиків і витрат материнської компанії на таке страхування;

o можливість надання клієнтам повного спектра банківських та страхових послуг. При цьому, ці послуги мають бути високоякісними, гарантованими та привабливими для клієнта. Продаж банками страхових продуктів, як переконує зарубіжний досвід, не буде мати серйозних суперечностей між клієнтами та банком. Як правило, клієнти є лояльними до своїх банків та позитивно сприймають ідею фінансового супермаркету. Крім того, відмінності між банківським і страховим секторами світового фінансового ринку в останні роки стали майже непомітними, особливо у сферах приватних інвестицій і довгострокових заощаджень;

o можливість використання регіональної мережі установ, особливо це вигідно страховикам для реалізації страхових продуктів через "банківське віконце" тощо.

Головною проблемою під час налагодження спільної роботи для страховиків на сучасному етапі розвитку є те, що банки сприймають страхові послуги як другорядні відносно банківських. Але, на нашу думку, це тимчасові проблеми швидше сфери психології, ніж економіки. При відпрацюванні ефективного та взаємовигідного механізму співпраці, цей напрям роботи є перспективним та пріоритетним для розвитку.

В Україні також простежується тенденція створення стратегічних альянсів банків та страхових компаній. Найбільш відомими є альянси Промінвестбанку та ACT "Вексель", Приват-банку та СГ "TAC", У крсоцбанку та АСК "Укрсоцстрах" і HACK "Оранта", банку "Аваль" та АСК "Еталон" тощо.

Більшість провідних промислових підприємств також мають власні страхові компанії або планують створити дочірні компанії. Головною особливістю вітчизняних страховиків є те, що багато з них кептивні, не мають достатніх ресурсів для розвитку. З більш ніж 320 компаній на сьогодні близько 100 компаній активно здійснюють страхові операції. При цьому державним контролюючим органам потрібно приділяти більшу увагу не тільки абсолютним величинам активів, власного капіталу, статутного фонду страховиків, а й якості цих показників. Аналіз структури активів деяких компаній свідчить про те, що в них основну частину становлять неліквідні векселі та цінні папери, дебіторська заборгованість, основні фонди тощо. Враховуючи тенденції на страховому ринку в Україні, можна передбачити, що в найближчі роки вітчизняні банки та промислові підприємства і надалі будуть головними інвесторами страхових компаній. На Заході основні інвестори - це страховики. Ситуація в Україні інша, вона пов'язана перш за все з історичними умовами, коли у процесі переходу від планової до ринкової економіки провідну роль у державі відігравали промислові підприємства та банки. Страхового ринку як такого не було. Довгий час йому не приділялось належної уваги. Стратегічним напрямом взаємодії страхових компаній та банків в Україні є запровадження спільних технологій продажу фінансових (страхових та банківських) послуг на вітчизняному ринку. Пріоритетом для банків є максимальне розширення спектра послуг клієнтам та збільшення обсягів продажу - ця проблема є досить актуальною і для страховиків. Суть цього проекту полягає у створенні фінансового супермаркету для клієнта, виробленні єдиної спільної стратегії обслуговування. І страховик, і банк повинні задовольняти попит клієнта на фінансові продукти, які чітко взаємопов'язані: отримання кредиту та обов'язкове страхування предмета застави, страхування керівників-позичальників (особливо малих та середніх підприємств) від нещасного випадку для забезпечення більшої гарантованості повернення кредиту (вигодонабувачем буде банк), видача разом з платіжною карткою страхових полісів, а також тих страхових продуктів, які не пов'язані з банківською діяльністю, але банк їх може за мінімальних витрат реалізовувати - це обов'язкові види страхування (цивільної відповідальності, водіїв від нещасних випадків, членів добровільних пожежних дружин; майна громадян та підприємств тощо).

Від побудови такого механізму взаємодії виграє і банк, і клієнт. Клієнт отримає повний спектр високоякісних послуг, що надаються установами однієї системи, які не на формальному рівні несуть повну відповідальність за надані послуги, мінімізуються витрати клієнта у сфері страхування (за придбання повного пакета послуг банк і страховик будуть робити значні знижки тощо).

Дослідження зарубіжних вчених у сфері злиття і поглинання страхових компаній, банків, промислових підприємств виявили так званий ефект масштабу, суть якого в тому, що після злиття і поглинання підприємства, які були їх об'єктом, демонструють високе зростання ефективності порівняно з тими, які не брали участі в цих процесах. Досить значний "ефект масштабу" був відкритий у розвинутих країнах саме в галузі страхування.

Отже, можна передбачити, що процеси створення стратегічних альянсів між банками та страховими компаніями однозначно позитивно вплинуть на діяльність страховиків, які увійдуть до таких альянсів, та на розвиток страхового ринку в цілому, який має всі шанси стати одним з найбільших в Європі.

Висновки
Навчальний тренінг
Частина IV. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Розділ 12.СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
12.1. Необхідність, зміст і структура страхування цивільної відповідальності
12.2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Повноваження МТСБУ (ст. 40)
Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ (ст. 42)
Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)
Встановлення франшизи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru