Страхування - Базилевич В.Д. - 17.3. Ліцензування страхової діяльності

Ліцензування - це видача страховим організаціям ліцензій (дозволів) на право здійснення конкретних видів страхування . В Україні ліцензування страхування здійснює спеціальний Уповноважений орган, яким наразі є Державна комісія а регулювання ринків фінансових послуг України. Ст. 37 Закону України "Про страхування" визначає умови отримання ліцензії страховиками.

Для отримання ліцензії страховик повинен подати до Уповноваженого органу:

o заяву;

o копії установчих документів;

o копію свідоцтва про реєстрацію;

o довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду;

o довідку про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;

o правила (умови) страхування;

o економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;

o інформацію про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників, копію диплома керівника про вищу освіту, інформацію про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Уповноваженим органом у справах нагляду за страховою діяльністю.

Окрім того, до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України додаються затверджені в установленому порядку правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та завірена подавачем заяви копія документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, де міститься інформація про керівних посадових осіб або фахівців, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.

Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю зобов'язаний розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії у строк, що не перевищує ЗО днів з моменту одержання всіх зазначених документів.

У разі внесення страховиком змін у документи, необхідні для отримання ліцензії, він зобов'язаний повідомити у встановленому порядку Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю в десятиденний строк з часу реєстрації цих змін.

Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування.

Ліцензії на проведення страхування життя видаються без зазначення в них строку дії, ліцензії на види страхування інші, ніж страхування життя, видаються строком на 3 роки.

Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на проведення конкретних видів страхування. Керівниками страхової компанії мають бути дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну чи юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика - обов'язково вищу економічну освіту.

Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю може відмовити у видачі ліцензії. Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на проведення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.

Про відмову у видачі ліцензії Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю повідомляє юридичну особу в письмовій формі із зазначенням причини відмови.

Спори про відмову у видачі ліцензії розглядає суд або арбітражний суд.

При виявленні порушень страховиком вимог законодавства України про страхову діяльність Уповноважений орган мусить видавати приписи про їх усунення, у разі невиконання яких приймається рішення про призупинення або обмеження дії ліцензії цих страховиків аж до відкликання ліцензії і вилучення таких страховиків та перестраховиків із державного реєстру. Спори про відкликання ліцензії розглядає суд або арбітражний суд.

17.4. Оподаткування страховиків
Оподаткування доходів страховика, отриманих від інших видів діяльності
Оподаткування страховиків-нерезидентів
Висновки
Навчальний тренінг
Розділ 18. РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
18.1. Організаційні засади регулювання банківської діяльності та банківського нагляду
18.2. Базельський комітет та його роль у формуванні системи регулювання діяльності комерційних банків
18.3. Реєстрація банків та ліцензування банківської діяльності
18.4. Контроль за діяльністю банків та заходи впливу з боку Національного банку України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru