Формування якості товарів - Назаренко В.О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аминов М. С. Производство консервантов / М. С. Аминов, Э. М . Аминов, Е. Г. Горун. - М.: Агропромиздат, 1987. - 304 с.

2. Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства / Л. Я. Ау-эрман. - М.: Лег. и пищ. пром-ть, 1984. - 415 с.

3. Виноградарство і виноробство / Ф. Ф. Малик, В. А. Домарецький, В. М. Ісаєнко та ін. - К.: Ін-т систем. дослідж. освіти, 1995. - 304 с.

4. Виноградарство: підручник / М. О. Дубник, М. М. Коваль, І. М. Кобзар та ін. - К.: Урожай, 1999. - 288 с.

5. Вступ до харчової технології та інженерії (виноробство) / Є. П. Шольц-Куліков, В. О. Русаков, В. А. Домарецький та ін. - К.: УДУХТ, 2000. - 92 с.

6. Горенъков Э. С. Технология косервирования / Э. С. Гореньков, А . Н. Усачева, Г. Г. Усачева. - М.: Агропромиздат, 1987. - 351 с.

7. Домарецький В. А., ОстапчукМ. В., Українець А. І. Технологія харчових продуктів. - К.: НУХТ, 2003. - 570 с.

8. Дробот В. И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопекарной промышленности. - К.: Урожай, 1988. - 152 с.

9. Егоров Г. А. Технология муки, крупы и комбикормов / Г. А. Егоров, Е. М. Мельников, Б. М. Максимчук. - М.: Колос, 1984. - 375 с.

10. Загальні технології харчових виробництв: підручник / А. І. Українець, М. М. Калакура, Л. Ф. Романенко, В. А. Домарецький, Л. М. Мельник, О. О. Василенко, П . Л. Шиян, Л. М. Хомічак. - К.: Університет "Україна", 2010. - 814 с.

11. Задорожний І. М. Товарознавство продовольчих товарів. Зернобо-рошняні товари / І. М. Задорожний, В. В. Гаврилишин. - Львів: Компакт ЛВ, 2004. - 304 с.

12. Збожна О. М. Основи технології: навч. посібник / О. М . Збожна. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 486 с.

13. Карташова Л. В. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения / Л. В. Карташова, М. А. Николаева, Е. П. Печ-никова. - М.: "Деловая литература", 2004. - 816 с.

14. Ковальов М. М. Удосконалення технології ігристих вин з використанням дисперсних матеріалів: автореф. дис. канд. техн. наук. - К., 2000. - 20 с.

15. Мельник Б. Е., Лебедева В. Б., Винников Г. А. Технология приемки, хранения и переработки зерна. - М.: Агропромиздат, 1990. - 367 с.

16. Общая технология пищевых производств / Н. И. Назаров, А. С. Гинзбург, С . М. Гребенюк и др. - М.: Лег. и пищ. пром-ть, 198І. - 360 с.

17. Озимі зернові культури / Л. О. Животков, С. В. Бірюков, В. А. До-марецький та ін. - К.: Урожай, 1993. - 288 с.

18. Онищенко В. О. Організація виробництва: навч. посібник / В. О . Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Староверець, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2003. - 336 с.

19. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: підручник / Н. Я. Орлова, X. П. Пономарьов. - К. - 2000. - 360 с.

20. Остапчук М. В. Система технологій (за видами діяльності): навч. посібник / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. - К.: ЦУЛ, 2003. - 888 с.

21. Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Г. П. Хомич. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 640 с.

22. Сирохман І. В. Товарознавство смакових товарів: підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Ратюк. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 428 с.

23. Справочник по виноделию / Под ред. Г. Г. Валуйко и В. Т. Косю-ри. - Симферополь: Таврида, 2000. - 624 с.

24. Технология пищевых производств / Л. П. Ковальская, В. Ф. Суходол, А.М. Куц и др. - М.: Колос, 1997. - 752 с.

25. Технологія консервування плодів, овочів, мяса і риби / за ред. Б. Л. Флашауменбаума. - К.: Вища школа, 1995. - 301 с.

26. Товажнянський Л. Л. Загальна технологія харчових виробництв у пракладах і задачах: підручник / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухало, П. О. Капустенко, С. І. Орлова. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с.

27. Флауменбаум Б. Л. Основы консервирования пищевых продуктов / Б. Л. Флауменбаум, С. С. Танчев, М. А. Гришин. - М.: Акропромиздат, 1986. - 494 с.

28. Флауменбаум Б. Л. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного вирбництва / Б. Л. Влауменбаум, А. Т. Безусов, В. М. Сторожук, Г. П. Хомич. - Одеса: Друк, 2006. - 400 с.

29. Херсум А. С. Консервированные пищевых продукты (термическая стерилизация и микробиология) / А. С. Херсум, Е. Д. Халланд. - М .: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 320 с.

30. Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): ученик / В. И. Хлебников. - М.: "Дашков и Ко", 2000. - 427 с.

31. Шаповал М. І. Менеджмент якості: підручник / М. I. Шаповал. - К .: "Знання", КОО, 2003. - 475 с.

32. Шолъц Е. П. Технология переработки винограда: учебник для вузов / Е. П. Шольц, В. Ф. Пономарев. - М.: ВО Агропромиздат, 1990. - 448 с.

Передмова
Розділ 1. Теоретичні основи географії туризму
1.1. Зміст наук "географія туризму", "туризмологія"
1.2. Основні терміни і поняття туризмології
1.3. Чинники розвитку туризму та формування туристичних потреб
1.4. Класифікація туристичної діяльності
1.5. Формування туристичної привабливості території
Розділ 2. Методологія та методи дослідження географи туризму
2.1. Сучасні теорії та концепції географії туризму
Теорія периферії в розвитку туризму
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru