Туристичний бізнес - Мальська М.П. - 8.12. Конкуренція

Функціонування будь-якого товарного ринку відображається за допомогою низки характеристик, основними з яких є попит та пропозиція. З позицій маркетингу, попит та пропозиція є головними об'єктами постійного спостереження, детального вивчення і, в окремих випадках, маніпулювання з боку фірми (наприклад, формування смаків споживачів, а значить, і можливого попиту за допомогою реклами, паблік рілейшнз). Успіх фірми в усіх її починаннях залежить від того, наскільки точно і вчасно проводять маркетингові дослідження попиту та пропозиції на певному сегменті ринку, наскільки точно спрогнозовано їхні майбутні зміни.

Функції попиту та пропозиції характеризують залежність цих категорій від їх визначальних факторів. Функцію попиту чи пропозиції можна зобразити так:

У = f (Xl, Х2, Хз...,Хп),

де y - попит (чи пропозиція) якого-небудь товару (послуги);

x1, x2, x3...xn - чинники, що впливають на попит (пропозицію).

Попит. Характеризує кількість продукції (товарів і послуг), яку споживачі хочуть і можуть купити за певною ціною впродовж певного часу дії ціни. На попит, окрім ціни, впливають:

1) смаки споживачів;

2) доходи споживачів;

3) ціна на товари-замінники;

4) очікування споживачів.

Споживчий попит визначають за допомогою низки характеристик товарного споживання й опитувань покупців, а також експертного і кон'юнктурного оцінювання. Він також може бути кількісно виражений як потенційний обсяг покупки.

У господарській практиці зазвичай виокремлюють такі види попиту:

o макропопит, тобто попит на великі, об'єднані за тією чи іншою ознакою групи товарів (послуг), і мікропопит - попит на окремі види товарів (послуги);

o міський і сільський попит, тобто попит окремих соціальних груп населення;

o задоволений і незадоволений попит;

o умовно задоволений попит, коли товари (послуги) придбані, але вони нижчої якості або іншого виду;

o відкладений попит, коли покупка відкладена до нагромадження певної суми грошей;

o чітко сформульований попит;

o альтернативний попит;

o імпульсивний або спонтанний попит та ін.

Для вивчення попиту використовують різні методи. Зокрема, один із практичних способів вивчення - ведення журналів обліку попиту, у які постійно записують незадоволені запити покупців. Зміст іншого полягає у порівнянні асортиментної структури продажу і надходження. Для вивчення попиту застосовують також опитування покупців (усні чи письмові), виставки-продажі та інші заходи.

Пропозиція. Характеризує кількість продукції (товарів і послуг), яку виробники хочуть і можуть продати за певною ціною впродовж певного часу дії ціни.

На пропозицію також впливають:

o технологія виробництва (якщо технологія прогресивна, то зменшується собівартість);

o ціна на робочу силу, основні й обігові фонди, ресурси, при зниженні цін на які також зменшується собівартість продукції;

o кількість виробників (що їх більше, то більше пропозицій товарів і послуг);

o податки (підвищення податків знижує пропозицію). Попит та пропозиція - основні характеристики ринку, що

впливають на його стан і є головними орієнтирами на всіх етапах маркетингу, завдання якого - точно "сигналізувати" про зміни попиту та пропозиції, використовуючи цю інформацію з максимальною вигодою для фірми.

8.12. Конкуренція

Конкуренція - це жорстке суперництво людей, насамперед, в економічній, а також в інших сферах суспільного життя. З позиції економіки, конкуренція - це боротьба продавців (виробників) за краще задоволення вимог споживачів, а також суперництво покупців за придбання максимально корисних товарів

(послуг) на найвигідніших умовах. Конкуренція є гарантом безупинного прогресу суспільства, вона перешкоджає застою в економіці, проте невід'ємними супутниками її є конфліктність, нестабільність, банкрутство, звільнення працівників. На Україні про конкуренцію заговорили лише з початком проведення ринкових реформ. Вочевидь, досвіду ведення конкурентної боротьби нашим виробникам та посередникам поки не вистачає.

Виокремлюють два види конкурентної боротьби на ринку:

- цінова конкуренція;

- нецінова конкуренція.

У першому випадку боротьбу з конкурентами ведуть методом зниження ціни на свій товар (послугу). Цінову конкуренцію застосовують на ринках з пріоритетом продавця (перевищення попиту над пропозиціями та інтенсивніша конкуренція покупців), в умовах переваги чистої конкуренції (коли існує безліч виробників однакової продукції), повільної зміни попиту, недостатньої мобільності капіталів. Ціновий метод конкурентної боротьби малоефективний, оскільки конкуренти практично відразу можуть почати аналогічні кроки у відповідь. До того ж, маніпулювання ціною унеможливлює фінансову стабільність, ускладнює планування та управління підприємством. Сьогодні ціновий метод застосовують зазвичай при впровадженні товару на нові ринки. Наприклад, японці при проникненні на нові ринки практикують зниження цін на 10 відсотків. Однак це потребує точного та ґрунтовного аналізу майбутніх прибутків і рівня рентабельності (слід точно вирахувати, чи призведе зниження ціни до зростання доходів).

В сучасних умовах розвинутого ринку перевагу віддають методу нецінової конкуренції - виділенню свого товару 3-поміж товарів-конкурентів, надання йому унікальних для покупця властивостей, підвищенню рівня обслуговування, розвитку прогресивних форм збуту, вдосконаленню структури і функціональних сторін діяльності фірми, обліку специфіки попиту покупців, аж до індивідуальних запитів. Задля цього конкуренти вдаються до випуску нових товарів (послуг), їх удосконалення, підвищення їх якості, реклами, наданню різноманітних додаткових послуг і гарантій післяпродажного обслуговування. При неціновій конкуренції гарантована відносна фінансова стабільність, що дає можливість ефективніше керувати підприємством. Неціновий метод конкуренції ефективніший, тому що конкуренти не можуть так само блискавично, як при ціновому, зробити кроки відповідні. Тому нецінову конкуренцію називають ще ефективною. Неціновий метод конкуренції вимагає великих зусиль і фінансових витрат порівняно з ціновим, але він з лихвою окупається у разі успіху. Фірма, залежно від цілей і можливостей, може вибрати для себе один із декількох варіантів конкурентної поведінки:

o створення нових продуктів, технологій, методів збуту, сервісу і реклами;

o копіювання в мінімальний термін і з мінімальними витратами результатів тих, хто створює щось нове;

o збереження завойованих позицій впродовж максимально можливого періоду шляхом підвищення якості, видозміни асортименту та інших заходів.

Розділ 9. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності
9.1. Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі
9.2. Потенційні можливості комп'ютерних технологій
9.3. Комп'ютер у готельному господарстві
9.4. Комп'ютер у системі транспортних послуг
Розділ 10. Інвестиційна діяльність у туризмі
10.1. Основні поняття інвестиційної діяльності
10.2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
10.3. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну
10.4. Ефективність інвестиційних проектів у туризмі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru