Загальне землезнавство - Олійник Я.Б. - 2.1. Система географічної науки

2.1. Система географічної науки

Географія — наука, що зародилася в сиву давнину. Уже багато століть вона описує природу, населення і господарство різних регіонів і Землі в цілому. Тепер це вже не єдина наука, а ціла система природничих і суспільних наук. Всі вони в сукупності глибоко досліджують будову географічної оболонки нашої планети, її складових компонентів, вивчають причини розвитку тих чи інших природних явищ і процесів, аналізують соціально-економічні та екологічні проблеми тощо. Система географічних наук складається із самостійних наук, наукових дисциплін і галузевих наук.

До самостійних наук належать фізична географія, соціально-економічна географія, історія географії, картографія. Фізична географія вивчає природу поверхні Землі та її різноманітні природні комплекси. Соціально-економічна географія вивчає населення, його господарську діяльність, закономірності розміщення виробництва. Обидві ці науки є основними відгалуженнями географії. Історія географії вивчає розвиток теоретичної думки, історію географічних досліджень і відкриттів, описує етапи виникнення і формування всіх географічних наук. Картографія — наука про географічні карти, методи і процеси їх створення і використання. Зауважимо, що картографії належить особливе місце в географії, бо вона обслуговує не лише географічні науки, а і досить далекі від неї науки та галузі народного господарства — карти широко застосовують, наприклад, у військовій справі, авіації, судноплавстві, адміністративних установах.

У складі фізичної географії основними науковими дисциплінами є землезнавство, регіональна фізична географія і ландшафтознавство. Кожна з них має свій предмет вивчення. Так, землезнавство вивчає географічну оболонку Землі як цілісну систему, її будову, структуру, динаміку, розвиток і зміни під впливом господарської діяльності. Регіональна фізична географія вивчає природу різних районів Землі, в тому числі окремих материків, океанів, країн. Важливою частиною сучасної фізичної географії є ландшафтознавство, яке вивчає природні і перетворені (антропогенні) ландшафти та їх складові компоненти.

Соціально-економічна географія також складається з трьох основних дисциплін. Це — економічна і соціальна географія світу, регіональна економічна і соціальна географія та країнознавство. Кожна з цих наук має свій предмет досліджень. Так, економічна і соціальна географія світу вивчає основи географії світового виробництва, досліджує структуру, розміщення і розвиток господарства окремих країн у цілому та його основні галузі, аналізує кількісний і якісний стан населення, формулює питання теорії та виявляє закони розвитку предметів дослідження. Регіональна економічна і соціальна географія вивчає господарство країн та економічних районів (виробничо-територіальних комплексів) і зв'язки між ними. Країнознавство дає загальну характеристику природи і господарства окремих держав або великих територій. Складовою країнознавства є краєзнавство, предметом вивчення якого є малі території — їх природа, господарство, історія, побут людей і т. д.

Наука про охорону природи викристалізувалася з фізичної та економічної географії і тому поєднує питання природи та економіки. Це вчення про природні багатства та їх раціональне використання. Завдання цієї науки — забезпечити ефективне використання природних ресурсів, їх розширене відтворення, збереження цінних і зникаючих видів рослин і тварин, унікальних ландшафтів.

Питаннями охорони природи зараз активно займаються також окремі галузеві науки. Вони відокремилися від географії внаслідок нагромадження великої кількості наукових знань про Землю і у зв'язку з необхідністю глибокого вивчення різних компонентів природи та галузей господарства, а також законів розвитку природи і суспільства. Спочатку назвемо галузеві науки, які виділилися із загальної фізичної географії. Геоморфологія — наука про рельєф Землі, походження та закономірності розвитку його форм. Океанологія вивчає фізичні, хімічні, геологічні та біологічні процеси і явища у Світовому океані, дно океану, просторову диференціацію вод та вплив цих чинників на формування природи планети. Гідрологія суті вивчає водні об'єкти суші: річки, озера, болота, підземні води, льодовики. Географія ґрунтів досліджує закономірності поширення ґрунтів на земній поверхні. Біогеографія вивчає закономірності географічного поширення і розподіл на планеті рослин, тварин та їхніх угруповань, а також характер, історію формування фауни і флори окремих територій.

Соціально-економічна географія також дала початок кільком окремим галузевим наукам. Кожна з них досліджує окремі об'єкти. Географія населення вивчає територіальні закономірності формування, розміщення і розвитку населення в певному соціально-економічному і географічному середовищі, суспільна географія — особливості і закономірності територіальної організації життя суспільства в різних країнах, районах, місцевостях, природних зонах. Географія і економіка природних ресурсів вивчає природні ресурси і здійснює економічну оцінку їх у країні, області, районі або на будь-якій іншій конкретній території. Географія промисловості досліджує територіальну структуру промислового виробництва, об'єктивні закономірності і особливості розвитку промисловості в цілому і за окремими групами галузей у складі територіальних систем різного рівня. Предметом вивчення географії сільського господарства є аграрно-територіальні комплекси різних типів і районів, географії транспорту — умови, фактори і закономірності формування, функціонування і територіальної організації транспортних систем як засобу зв'язку між територіально-виробничими комплексами.

Екологія в широкому розумінні є наукою, що вивчає взаємовідносини між живими організмами і середовищем їх існування. Нині дуже великого значення набувають комплексні дослідження взаємодії природи та суспільства з метою обґрунтування раціонального використання природних ресурсів та збереження сприятливих умов для життя на нашій планеті.

Описана система географічних наук не охоплює всіх її відгалужень. Зокрема, в ній не згадуються такі науки, як медична, військова і політична географія, палеогеографія, гляціологія, мерзлотознавство, геоекологія і деякі інші. І хоч наведена класифікація сучасного поділу географії не є повною, вона свідчить, що всі географічні науки об'єднує тісний взаємозв'язок між досліджуваними об'єктами і спільність кінцевої мети, яка полягає в комплексному досліджені природи, населення і господарства та у визначенні характеру взаємодії між людським суспільством і навколишнім середовищем.

2.2. Географічна оболонка Землі
2.3. Методи фізичної географії
2.4. Завдання сучасної фізичної географії
Глава 3. ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
3.1. Гіпотези про походження Землі
3.2. Основні риси будови Всесвіту
3.3. Характеристика планет Сонячної системи
3.4. Малі небесні тіла
3.5. Поняття про географічний простір
Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru