Загальне землезнавство - Олійник Я.Б. - 2.4. Завдання сучасної фізичної географії

Протягом багатьох століть географи займалися переважно описом природи нашої планети, її окремих регіонів. Поступово поряд з описом стали з'являтися наукові пояснення явищ і процесів, які вдавалося спостерігати. В сучасний період інтенсивного впливу людства на навколишнє середовище, його значного забруднення і зростаючого дефіциту природних ресурсів все більш актуальними стають завдання управління природокористуванням, що мають на меті, з одного боку, задоволення потреб людства, а з іншого — оптимізацію довкілля, тобто таке використання ресурсів, яке забезпечувало б нормальне функціонування біосфери.

Найактуальніша сучасна проблема фізичної географії — поглиблене комплексне вивчення природи поверхні суші та вод Світового океану. Це якраз ті об'єкти досліджень, на яких особливо важливим є пізнання законів будови, функціонування, динаміки і розвитку географічної оболонки з метою розробки системи оптимального управління процесами, що протікають в ній.

Завдання фізичної географії — виявляти і вивчати такі закони природи, які відбивають взаємозв'язки і взаємозумовленість її складових частин, завдяки яким вона формується як органічне ціле. Ці специфічні географічні закони не вивчає жодна інша наука. Вони, як і всі закони природи, об'єктивні й не залежать від волі людей. Але людина може пізнати закони природи і використовувати їх. Знання географічних законів дасть можливість робити достовірні прогнози подальшого розвитку природи.

Географічна оболонка є по суті природним середовищем людського суспільства, яке в теперішній час різною мірою в різних регіонах замінене господарською діяльністю. Наростання екологічних проблем глобального характеру визначає провідну роль фізичної географії у розв'язанні проблеми взаємодії суспільства і природи.

Систематична експлуатація людством природних ресурсів призвела до глибоких негативних змін, а місцями — й незворотних перетворень у природі. Тому важливим завданням географії є глибокий і всебічний аналіз наслідків, до яких призвело втручання людства у навколишню природу. Ця складна проблема потребує невідкладного розв'язання: стихійне витрачання природних ресурсів необхідно замінити їх раціональним використанням та планомірним перетворенням.

Сучасна географія розв'язує складну проблему взаємовідносин людини і природи шляхом розробки науково обґрунтованих проектів та реалізації на відповідних об'єктах практичних заходів, спрямованих на охорону та відновлення природи. Проте в багатьох випадках є тільки здогадки щодо можливих наслідків від втручання у природні процеси з метою поліпшення чи конструктивного перетворення несприятливої природи окремих регіонів Землі. Розв'язання проблем можливе шляхом досконалого вивчення природних умов різних територій та законів природи. Пізнаючи географічні закони і спираючись на них, географи обґрунтовують шляхи і методи охорони природи, способи комплексного використання природних багатств і розширеного відтворення природних ресурсів.

Контрольні запитання і завдання

1. Яка структура системи географічних наук?

2. Що є об'єктом і предметом вивчення загального землезнавства?

3. Яка наука вивчає природно-територіальні комплекси?

4. Що таке географічна оболонка Землі?

5. Які межі географічної оболонки Землі?

6. Які специфічні особливості географічної оболонки Землі?

7. Які методи застосовуються у дослідженнях фізичної географії?

8. Які завдання загального землезнавства?

9. Що вивчає фізична географія?

10. Що вивчає економічна та соціальна географія?

11. Виділіть основні напрями досліджень фізичної географії.

12. Виділіть основні напрями досліджень економічної та соціальної географії.

13. Чому географія населення є однією з головних галузей економічної та соціальної географії?

14. Що таке геоінформатика та яка її роль у сучасній географії?

15. Намалюйте схему будови географічної оболонки.

16. Нанесіть на контурні карти материків і океанів географічну номенклатуру (список географічних назв наведено в додатку 3). Протягом навчального семестру вивчіть ці назви та запам'ятайте їх розташування на фізико-географічних картах.


Глава 3. ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
3.1. Гіпотези про походження Землі
3.2. Основні риси будови Всесвіту
3.3. Характеристика планет Сонячної системи
3.4. Малі небесні тіла
3.5. Поняття про географічний простір
Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ
4.1. Форма і розміри планети
4.2. Гравітаційне поле Землі
4.3. Земний магнетизм
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru