Філософія - Осічнюк Ю.В. - Контрольні питання

1. Що є предметом філософії? У чому відмінність філософії та інших форм суспільної свідомості?

2. Розкрийте співвідношення філософії і світогляду.

3. Розкрийте роль філософії у формуванні наукової картини світу.

4. Функції філософії.

5. Яке місце займає філософія в системі культури?

6. Як філософія трактує проблему людської свободи?

7. Як ви розумієте поняття свободи як усвідомленої необхідності? Хто з філософів дав таке розуміння свободи?

8. Розкрийте співвідношення необхідності, свободи і відповідальності.

9. Розкрийте зміст поняття "сенс життя".

10. Розкрийте роль філософії в усвідомленні цілей і сенсу життя. 11.Як ви розумієте проблему смерті і безсмертя людини?

12. В чому ви вбачаєте значення вивчення філософії для себе як майбутнього фахівця?

13. У чому виявляється гуманістична роль філософії?

14.Які завдання стоять перед філософією в сучасних умовах?


Рекомендована література

1. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.

2. Волчек Е. 3. Философия: Учебное пособие. — Минск, 1998.

3. Вундт В. Введение в философию. — М., 1998.

4. Горбачев В. Г. Основы философии: Курс лекций. — М., 1998.

5. Граф С, Хэлифакс Д. Человек перед лицом смерти. — М., 1996.

6. Діденко В. Ф. Філософія: проблеми, категорії, теорії. — К., 1996.

7. Зеленое Л. А. Система философии. — Нижний Новгород, 1991.

8. Ильенков Э. В. Философия и культура. — М., 1991.

9. Каган М. С. Философская теория ценности. — СПб., 1997.

10. Какая философия нам нужна? Размышления о философии и духовных проблемах нашего общества / Сост. Ю. Н. Солонин. -Л., 1990.

11. Капіца В. Ф. Філософія: духовно-цінностний аспект. — К., 1995.

12. Карпов М. М. Смысл жизни человека. — Ростов-на Дону, 1994. 13.Кувалин В. А. Что такое философия? — М., 1989.

14.Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия. — Симферополь, 1999.

15.Любутин К. Н. Человек в философском измерении. -

Свердловск, 1991.

16. Маковский Н. А. Проблемы человека в философии. — Харьков,

1993.

17.Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию? - М., 1990.

18. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х т. — М., 1991. — Ч. 1,2.

19. Момджян К. X. Введение в социальную философию. —М., 1997. 20.Ортега-и-Гассет. Что такое философия? — М., 1991.

21.0 смерти и бессмертии //Автор и сост. П. С. Гуревич. - М., 1991. 22.Рязанцев С. Танатология - наука о смерти. — СПб., 1994.

23.Селиванов Ф. А. Философия и религия. Смысл жизни / Диалог

мировоззрений. — М., 1991.

24.Сичиниця О. М. Філософські проблеми до проблеми людини.

-Львів, 1993.

25.Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. — М., 1981. 26.Торасян В. Г. Ценность философии // Вопросы философии. -1993.-№ 9.

27.Философия: Учебное пособие / Под ред. Е. В. Осичнюка и

B.C. Зубова.-К., 1997.

28.Філософія: Підручник / За ред. Г. А. Заїченка. - К., 1995. 29.Філософія: Навчальний посібник / За ред. I. Ф. Надольного. -

К., 1998.

30. Философский энциклопедический словарь. — М., 1989. 31.Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии. -1993.- №8.

32.Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизин,

смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения // Отв. ред. И. Т. Фролов. - М., 1991.

33. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти

и бессмертии. XIX век / Отв. ред. И. Т. Фролов. — М., 1995. 34.Шинкарук В. І. Філософія й нові історичні реалії // Філос. і соціолог, думка. — 1991. — № 1.

35.Шинкарук В. І. Філософія незалежності і незалежна філософія

// Віче. - 1992. - № 6.

36. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. — М., 1992.

37.Энгельс Ф. Людвиг Фейєрбах и конец классической немецкой

философии / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 21.

Рекомендована література
1. Філософія як форма свідомості і світогляду
1.1. Людина як суб'єкт світогляду
1.2. Магічний світогляд
1.3. Міфологічний світогляд
1.4. Світоспоглядальні мотиви протоукраїнського етносу
1.5. Релігійний світогляд
1.6. Філософський світогляд
1.7. Філософія як теорія
1.8. Філософська проблематика
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru