Культурологія

Культурологія


Культурология - Берестовская Д.С.

«Культурология» - учебное пособие, в котором освещаются проблемы теории и истории культуры: различные подходы к определению сущности и содержания культуры, ее функции, семиотика культуры, соотношение культуры и природы, культуры и общества, культуры и человека и другие. Отдельную главу составляет история культурологических учений.

Второй раздел книги посвящен истории украинской и зарубежной художественной культуры, начиная с эпохи первобытного общества и до начала XX века.

Книга предназначена для преподавателей и студентов, изучающих предмет «Культурология»

Культура міжособистісних стосунків - Сайтарли І.Л.

У посібнику розкрито сутність, складові міжособистісних стосунків, історію їх розвитку від давніх цивілізацій до сьогодення, психологічні засади та особливості вербального і невербального, формально-рольового І світського спілкування, стилі комунікативної поведінки, специфіку службового етикету, морально-етичні засади бізнес-стосунків, складові культури ділового спілкування і бізнес-етикету. Розглянуто національно-реціональні моделі ділового спілкування.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто не байдужий до того, як його сприймають у діловому середовищі і різноманітних світських ситуаціях" прагне досягти ділового успіху завдяки власній комунікативній елегантності.

Історія української культури - Павлова О.Ю.

Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку.

До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться феноменом української культури.

Історія світової культури - Левчук Л. Т.

Орієнтуючись на прийняту ЮНЕСКО типологію культурних регіонів, автори посібника розкривають специфіку культуротворчих процесів в арабо-мусульманському світі, країнах Далекого Сходу, Африки, Латинської Америки та інших. Аналізуються особливості розвитку філософської та суспільно-політичної думки, естетичної традиції, феномени релігій і культів тощо. Значну увагу приділено обґрунтуванню концепції культури українського народу в контексті духовного самовираження слов'янства.

Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, учителів.

Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г.Й.

Запропоноване навчальне видання висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду XVII-XVIII століття. Воно передбачає вирі­шення поставлених сучасною освітою завдань щодо створення нових якісних навчальних посібників із зарубіжної літератури. Зазначене видання є навчаль­но-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, кредитно-модуль­ної і дистанційної форм навчання та екстернату з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.» та для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Історичне краєзнавство - Уривалкін О.М.

Історія краю, або краєзнавство, - один з найцікавіших напрямів сучасної науки. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії Чернігово-Сіверської землі.

Книга базується на великому фактичному матеріалі, який зібрав, систематизував і узагальнив автор. Ним використані численні архівні документи, літописні твори, монографії, журнальні статті та розвідки з різних краєзнавчих тем.

Видання становить інтерес для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією, минулим рідного краю. Особливо корисним буде викладачам, вчителям, студентам та учням загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів.

"...Ми - не греки, не римляни, не перси, не варяги; ми є Руси! Тому маємо знати і шанувати землю свою, свою Вітчизну, своїх богів і батьків" Велесова книга

"Мало любити свій рідний край, його треба ще й знати"

М.Рильський

Археологія України - Залізняк Л.Л.

У навчальному посібнику на тлі історичних процесів, що мали місце у первісній Європі, викладено основи сучасної археологічної науки, означено поняття головних археологічних явиш й окреслено найважливіші наукові проблеми української археології. Показано розвиток матеріальної культури України від часу появи першої людини до доби формування перших державних утворень.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru