Фінансова система України - Карлін M.I. - РОЗДІЛ 3. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

3.1. Загальні основи фінансування соціальної сфери

Основним документом, згідно з яким фінансують бюджетні заклади та установи соціальної сфери, є кошторис доходів і ви­датків, форма якого затверджується Міністерством фінансів України.

Кошторис доходів і видатків бюджетних установ — це основний фінансовий документ цих установ, у якому визначаються обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій.

Кошторис бюджетних установ складається з двох частин: загального і спеціального фондів.

Загальний фонд — це головна складова кошторису. В ньому містяться дані про надходження із загального фонду бюджету та розподіл видатків за кодами економічної класифікації.

Раніше, до 1998 p., використовувалися статті витрат, які відрізнялися в кошторисах різних бюджетних установ. Тепер для всіх бюджетних установ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997 р. (із відповідними змінами у наступні роки) використовується єдиний кошторис доходів і видатків.

Спеціальний фонд — це друга складова кошторису, в якому містяться дані про надходження зі спеціального фонду бюджету та їх розподіл згідно з кодами економічної класифікації.

Специфіка формування спеціального фонду полягає в тому, що до нього передусім включаються суми коштів, зароблених соціокультурними організаціями (як й іншими бюджетними установами) самостійно, насамперед за рахунок надання платних послуг. В умовах скорочення державних видатків на утримання соціокультурних галузей України в 90-х роках XX — на початку XXI ст. спеціальні кошти відіграють важливу роль у стабілізації функціонування освіти, охорони здоров'я та інших галузей соціокультурної сфери.

До основних кодів видатків кошторису (згідно з економічною класифікацією) належать (згідно з наказом Державного казначейства від 4 листопада 2004 р. № 194) такі.

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)

Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджет­них установ (організацій) та/або залучених за трудовими угода­ми згідно з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці відображається без нараху­вань на фонд оплати праці, які обліковуються за кодом 1120. До цієї категорії також належить установлена чинним законодав­ством одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію. Ця категорія включає такі складові:

§ Код 1111 — заробітна плата за встановленими окладами, ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплата праці за трудовими угодами; надбавка за вислугу років; доплата за ранг, надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за науковий ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що мають стимулюючий характер; премії (всі види преміальних виплат); щомісячна довічна плата науковцям; матеріальна допомога, в тому числі у разі нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за рішенням адміністрації установи відповідно до чинного законодавства.

§ Код 1112 — грошове утримання військовослужбовців, зокрема основні та додаткові види грошового утримання військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

§ Код 1120 — нарахування на заробітну плату. Ця категорія включає нарахування бюджетних установ (організацій) на фонд оплати праці бюджетних установ, утому числі:

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначено Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997р.№400/97-ВР;

- збір на обов'язкове соціальне страхування, включаючи збір на обов'язкове медичне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збори на інші види страхування, передбачені законодавством.

§ Код 1130 — придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки.

До цієї категорії належать оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання всіх предметів і матеріалів (за винятком необоротних активів), вартість яких без податку на додану вартість (ПДВ) не перевищує 1000 грн. та строк експлуатації яких не перевищує 365 календарних днів із дати їх придбання.

Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського приладдя, предметів для поточних потреб установи чи організації, обладнання, продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних видань тощо.

Сюди також належать видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і за особливих обставин (наприклад, після стихійного лиха) відповідно до чинного законодавства, у тому числі витрати на товари, що надаються працівникам, включаючи державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних Сил. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою матеріалів тощо враховуються за кодом придбання зазначеного матеріалу в разі, коли це обумовлено угодою про поставку.

До цієї категорії належать такі складові:

§ Код 1131 — предмети, матеріали, обладнання та інвентар — придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя і матеріали, пакувальний матеріал, папір, картон; придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних знаків, грамот, посвідчень, іншої документації бюджетних установ та організацій.

Сюди належать також придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, а також придбання підручників та книг (крім бібліотечних фондів).

До цієї категорії належать видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, мию­чих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів (військовослужбовців строкової служби, мешканців будинків-інтернатів та ін.), які обслуговуються медичними, соціально-реабілітаційними закладами та мають постійний характер.

За зазначеним кодом здійснюється оплата таких видатків: придбання матеріалів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту виробничого і невиробничого обладнання та для проведення інших господарських робіт власними силами установи (шпалери, руберойд, цемент тощо); придбання малоцінних предметів (фізкультурний та спортивний інвентар, калькулятори, іграшки для дитячих установ тощо); придбання розрізнених меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат тощо; придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-ка-белеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'еднувачів, дискет, магнітних стрічок, оптичних дисків, картриджів, тонерів тощо), швидкозношуваних предметів; придбання матеріалів і предметів для науково-дослідних робіт, випробувань, навчальних цілей: реактивів, хімікатів, спеціаль­ного посуду, дрібного обладнання, тканин, насіння тощо; придбання хімікатів та біопрепаратів для оброблення лісових насаджень та рибопосадкового матеріалу тощо; придбання добрив; придбання квіткової продукції для участі в урочистих подіях, державних святах, для ритуальних послуг; сувенірів; новорічних дитячих подарунків; придбання мінеральної води (крім мінеральної води для лікувальних цілей); придбання ґрунту для клумб, однолітніх озеленювальних насаджень, рослин, квітів для оформлення клумб, які не передбачають придбання необоротних активів; придбання фарби, лаків, вапна, піску, бітуму, щебеню, технічної солі для благоустрою територій міст, сіл, селищ, районів; придбання багаторічних насаджень віком до одного року; придбання тварин для вирощування та відгодівлі; придбання тварин для станцій переливання крові та науково-дослідних установ і корму для них; придбання корму для собак та інших тварин, не передбачених штатами.

Сюди також належать аптечки та їх поповнення, якщо установа не має медичного кабінету чи пункту, та видатки на придбання медикаментів, медичних матеріалів, медичного інвентарю, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі.

До цієї категорії належать видатки на придбання і виготовлення рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, що мають разовий характер; карт, схем, макетів, плакатів, стендів, що носять тимчасовий характер (наприклад, для організацій виставок, конференцій), інших матеріалів і предметів.

§ Код 1132 — медикаменти та перев'язувальні матеріали — медикаменти, аптечки та їх поповнення у випадку наявності медичного кабінету чи пункту, медиковідновлювальні засоби, бактеріологічні препарати, ендопротези, діагностичні тести та перев'язувальні матеріали для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних закладів, а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо; вітаміни, вакцини, сироватки, дезінфекційні засоби, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров для переливання, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше дрібне медичне обладнання), слухові апарати тощо; витрати на придбання безкоштовних ліків, видатки на лікування військовослужбовців строкової служби системи відповідних силових міністерств та відомств (лікування інших військовослужбовців — тільки за окремим розпорядженням відповідних силових міністерств та відомств).

§ Код 1133 — продукти харчування, а саме: видатки на продукти харчування (включаючи оплату продукції, одержану від підсобних господарств) у лікувально-профілактичних закладах, будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих закладах освіти та інших установах і організаціях згідно з чинним законодавством, а також видатки на безкоштовне дитяче харчування дітей до двох років із малозабезпечених сімей; видатки на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих умовах, продовольчі пайки тощо. За цим самим кодом обліковуються компенсаційні виплати за всі види харчування , передбачені законодавством.

§ Код 1134 — м'який інвентар та обмундирування. Це постільна білизна та білизна, спецодяг, усі види обмундирування, спортивна форма (у тому числі спортивне взуття), захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, штори та фіранки; компенсація за речове забезпечення відповідно до затверджених нормативів; одяг та м'який інвентар (або компенсація за нього) дітям-сиротам, які залишилися без опіки батьків.

§ Код 1135 — оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів (у тому числі видатки на утримання транспорту, видатки з доставки працівників на роботу власним та орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у тому числі для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово-технічне обслуговування; придбання запчастин до транспортних засобів, які за вартістю за одиницю (комплект) не належать до основних засобів); а також видатки на страхування автомобіля, проїзд платними дорогами (тунелями), інші збори, передбачені нормативними та законодавчими актами, плата збору за забруднення навколишнього середовища залежно від використаного пального, оформлення прав водія, страхування та медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, податок із власників транспортних засобів, оренда транспортних засобів тощо.

До цього коду належить також збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 3 листопада 1998 р. № 1740-98-п у випадку придбання автомобілів.

Видатки з найму транспорту для будівельних робіт і капіталь­ного ремонту будівель належать до капітального будівництва та капітального ремонту.

§ Код 1136 — оренда — плата за використання приміщень (гаражів, складів тощо), оренда обладнання тощо та експлуатаційні послуги (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо), якщо вони є складовою угоди оренди. При оплаті цих послуг за окремими угодами вони кла­сифікуються як оплата комунальних послуг.

§ Код 1137 — поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання — здійснюється поточний ремонт: обладнання, окремих вузлів, меблів, техніки (у тому числі побутової), інвентарю (зокрема спортивного); будівель, споруд, приміщень та прибудинкової території, що орендуються або перебувають на балансі; доріг; системи вуличного освітлення; сільськогосподарської техніки. Сюди також належать видатки, пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання, комп'ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки зокрема оплата запасних частин та витратних матеріалів для поточного ремонту названої техніки та обладнання, якщо це передбачено угодою).

До цієї категорії належать: оплата відповідно до укладених договорів послуг сторонніх організацій із проведення ремонту приміщень (згідно з окремим кошторисом на проведення ремонту), обладнання, механізмів, включаючи видатки на придбан­ням матеріалів для поточного ремонту (якщо це передбачено угодою); видатки, пов'язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту, що здійснюється власними силами установи (за наявності окремого підрозділу), якщо це передбачено кошторисом на проведення ремонту.

Поточний ремонт приміщень може бути проведений фізичними особами на підставі договору підряду.

За зазначеним кодом здійснюється оплата таких видатків: монтаж дверних коробок, установлення дверей, вікон у випадку проведення одиночних ремонтних робіт; перевірка різнома­нітних приладів (лічильників, медичного обладнання тощо); послуги з ремонту локальної мережі (в тому числі придбання пасивного мережевого обладнання — монтажних шаф, монтажних коробів, кабелів, конекторів-з'єднувачів, розеток, кріплень, ко­мутаційних панелей тощо, якщо воно є частиною зазначених послуг).

§ Код 1138 — послуги зв'язку, а саме: абонентна плата за телефон і міжміські та міжнародні розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту; оплата поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі тощо; видатки на обслугову­вання та утримання внутрішньої телефонної станції; видатки, пов'язані з наданням послуг зв'язку, мобільного зв'язку, Інтернетом тощо.

§ Код 1139 — оплата інших послуг та інші видатки, що включають оплату робіт і професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств та організацій згідно з укладеними договорами й угодами: з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформаційно-лічильних, консультативних послуг, оплата послуг з обробки інформації; видатки на страхування; особисте, страхуван­ня власних та орендованих приміщень відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, медичного страхування, видатки на охорону, зокрема позавідомчу та протипожежну; заходи щодо охорони праці та техніки безпеки; видатки на палітурні та поліграфічні роботи (рекламні буклети, візитки, за­прошення, посвідчення, що надаються населенню, інформаційні бюлетені, видання книг, довідників тощо), плата за отримання ліцензій та акредитацію у встановлених законами України випадках.

Наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання" від 12 листопада 1993 р. № 88 визначено, що до представницьких належать ви­датки, пов'язані з проведенням офіційного прийому представників інших установ, їх транспортним забезпеченням, культур­ною програмою, придбанням подарунків, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті установи. Ці видатки здійснюються відповідно до угод, укладених з організацією надавачем послуг.

За цим самим кодом передбачаються витрати на проїзд і проживання свідків та потерпілих під час судового розгляду, а також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів при проведенні експертиз.

Сюди також належить придбання послуг лікувальних, оздоровчих, медичних закладів, передбачених законодавством, побутових установ, закладів харчування тощо.

До цього коду належить збір на обов'язкове пенсійне страхування, що справляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 3 листопада 1998 р. № 1740 у випадку купівлі валюти для відряджень або утримання бюджетних установ тощо.

Крім того, сюди належать обов'язкові платежі до бюджету, які відповідно до законодавства здійснюють бюджетні організації за рахунок бюджетних коштів (крім податку з власників транспортних засобів та прибуткового податку з трансфертних платежів населенню), передбачених на їх утримання, та оплата внесків громадським організаціям, якщо це обумовлено законодавством України; штрафи до Пенсійного фонду за рішеннями суду (за фіктивно надані довідки тощо); інші штрафні санкції, що сплачуються за рішеннями суду; видатки за ліцензування (реєстраційна плата); видатки на сплату державного мита тощо.

Видатки на відрядження (код 1140)

До цієї категорії належать видатки на оплату проїзду, добових, квартирних підчас службових відряджень; оплату підйом­них, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси та в навчальні заклади, на сесії, семінари, наради і конференції, тобто всі видат­ки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України; видатки на придбання службових проїзних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами; надбавки до заробітної плати, що виплачуються у передбачених рішеннями уряду випадках окремим категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних); видатки на відрядження працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, наради, з'їзди наукового характеру, а також різні поїздки з науковою метою, відрядження викладачів, проїзд на виробничу практику студентів, учнів та ін.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

Сюди належать платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаю­чи оплату енергоносіїв для виробничих потреб:

- код 1161 — оплата теплопостачання;

- код 1162 — оплата водопостачання і водовідведення;

- код 1163 — оплата електроенергії;

- код 1164 — оплата природного газу (включаючи оплату послуг із його транспортування);

- код 1165 — оплата інших комунальних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття, дезінфекція приміщень, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо);

- код 1166 — оплата інших енергоносіїв — дров, мазуту, торфу, вугілля тощо.

Дослідження і розробки, державні програми (1170)

Субсидії і поточні трансферти (1300)

Ця категорія включає такі складові:

§ Код 1310—субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям): поточні платежі юридичним особам, зокрема субсидії державним підприємствам, субсидії установам та організаціям, субсидії підприємствам та організаціям сільського господарства, субсидії на покриття збитків підприємств, державна підтримка підприємств, приріст обігових коштів, інші субсидії. За зазначеним кодом здійснюються тільки поточні видатки одержувачів бюджетних коштів, а капітальні видатки — за кодом 2410.

§ Код 1320 — поточні трансферти органам державного управління інших рівнів: кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації бюджетам інших рівнів); інші по­точні трансферти органам державного управління.

§ Код 1330 — трансферти із загального до спеціального фонду бюджету: кошти, які перераховуються із загального до спеціального фонду в межах одного бюджету, або від однієї установи іншій за відповідним рішенням.

§ Код 1340 — поточні трансферти населенню: поточні платежі фізичним особам, передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або компенсуванням певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду тощо. До цієї категорії також включається допомога інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення. Прибутковий податок та всі платежі відповідно до чинного законодавства із цих сум передбачаються за цим самим кодом.

§ Код 1341 — виплата пенсій і допомоги (у тому числі всі компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; регресні виплати; відшкодування бюджетними організаціями пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію тощо).

§ Код 1342 — стипендії (крім стипендій, які призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України); доплати до стипендії; матеріальна допомога студентам, учням, аспірантам, докторантам.

§ Код 1343 — інші поточні трансферти населенню, включаючи оплату безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (у тому числі проживання депутатів у готелях); додаткові виплати населенню на покриття витрат із придбання твердого палива та скрапленого газу; з оплати житлово-комунальних послуг (якщо зазначені видатки передбачені чинним законодавством); одноразову грошову допомогу громадянам, що постраждали від стихійного лиха; виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; відшкодування моральних збитків; премії, гранти та стипендії, які призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук; інші виплати громадянам відповідно до законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; матеріальна допомога студентам і учням із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування; винагорода в грошовій або натуральній формі за участь у рятувальних роботах або інших надзвичайних ситуаціях; повернення заощаджень громадян тощо.

Капітальні видатки (код 2000) — це платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаються отримувачам із метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних із руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.

Придбання основного капіталу (код 2100)

Передбачає витрати на нові або наявні товари тривалого користування, які купуються або створюються власними силами. До основних засобів належать необоротні активи, які мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю (комплект), а також такі види товарів тривалого корихтування, як нерухомі основні фонди, у тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади; рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники тощо; платежі, спрямовані на модернізацію, продовження строків служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, поліпшення віддачі основних фондів.

§ Код 2110 — придбання виробничого та невиробничого обладнання і предметів тривалого користування. За цим кодом можуть здійснюватися видатки з монтажу та пусконаладки обладнання, якщо це обумовлено угодою на придбання такого обладнання, у тому числі: придбання виробничого обладнання і предметів тривалого користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм); придбання бюджетними установами і організаціями транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин, вузлів, механізмів, двигунів, верстатів; виробничого обладнання; придбання бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних приладів; придбання спеціальних креслярських столів; придбання обладнання та інвентарю тривалого користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання іншого виробничого обладнання тривалого користування; придбання невиробничого обладнання і предметів тривалого користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм): придбання меблів службового призначення, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури; придбання автомобілів, що використовуються для невиробничих цілей; придбання кондиціонерів; придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання (концентратори, комутатори, маршрутизатори, мости-повторювачі, телефонні та кабельні модеми тощо); придбання спортивного обладнання; придбання протипожежного приладдя; придбання обладнання для їдалень, буфетів; витрати на поповнення музейних фондів, книг для бібліотечних фондів. До цієї категорії належать видатки на придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів, а також придбання статутів, порадників, військово-навчальної та спеціальної літератури для навчальних потреб військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу; придбання сценічно-постановочних засобів (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки) вартістю за одиницю понад 10 грн.; придбання невмонтованого обладнання, яке включене у вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та реконструкцію будов і об'єктів.

За цим кодом здійснюються також видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема, службових собак (крім тих, що обліковуються за кодом 1150).

За цим кодом здійснюється оплата видатків на придбання плодово-ягідних дерев, кущів та озеленювальних і декоратив­них насаджень для облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів.

До цього самого коду належать видатки на придбання зброї та боєприпасів для установ і організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх придбання, але не мають видатків за кодом 1150.

§ Код 2120 — капітальне будівництво (придбання)

- код 2121 — будівництво (придбання) житла, у тому числі для військовослужбовців), а також державний житловий фонд, гуртожитки тощо;

- код 2122 — будівництво (придбання) адміністративних об'єктів (об'єкти, які є власністю органів державної влади);

- код 2123 — інше будівництво (придбання), не включене в позиції 2121—2122.

Крім кошторису, бюджетний заклад використовує такі основні документи:

- лімітна довідка про бюджетні асигнування на рік;

- типовий штатний розпис;

- тарифікаційний список;

- план асигнувань із загального фонду бюджету на рік.

У типовому штатному розписі визначаються структура і чисельність посад за кожним найменуванням у конкретних підрозділах і в цілому по установі. Загальна кількість посад за штатним розписом не повинна перевищувати розрахункової чисельності для бюджетної установи відповідно до лімітної довідки про річні бюджетні асигнування, діючих штатних норма­тивів, індивідуальних дозволів, оформлених у встановленому порядку.

Тарифікаційний список складається бюджетною установою щороку і є документом для складання штатного розпису, що до­дається до нього. Кількість посад у тарифікаційному списку має збігатися з кількістю посад у штатному розписі.

3.1. Загальні основи фінансування соціальної сфери
3.2. Фінансування охорони здоров'я
3.3. Фінансування освіти
3.4. Фінансування бюджетних наукових установ
3.5. Фінансування закладів культури і мистецтва
3.6. Фінансування соціального захисту населення
3.7. Фінансове забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму
Розділ 4. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ
4.1. Економічна сутність державного боргу
4.2. Управління державним боргом та його обслуговування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru