Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г.О. - ВСТУП

Сьогодні економіка України переживає трансформаційний період. Йде докорінна ломка старого механізму управління економікою, його заміна ринковими методами господарювання, що доповнюються державним регулюванням.

Від диктату виробника, дефіцитної економіки відбувається перехід до нової економічної системи, при якій виробництво буде значно більшою мірою підпорядковане інтересам задоволення суспільних потреб і зобов'язане працювати відповідно до запитів споживачів.

Ринкові перетворення в Україні створили передумови для появи підприємств різних форм власності та організаційного устрою.

Створення і нормальне функціонування нових підприємницьких структур неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу, нестача якого викликає необхідність здійснювати пошук додаткових джерел фінансування, використовуючи для цього як власні, так і позикові фінансові ресурси.

Одним з основних наслідків переходу до ринку стала докорінна зміна механізму фінансування реального сектора економіки. Різке скорочення участі держави в інвестиційному процесі спонукало економічних агентів до пошуку нових джерел забезпечення виробничої діяльності. Проте їхні можливості виявилися настільки обмеженими, що основну масу капіталовкладень у перехідній економіці України стали забезпечувати власні ресурси підприємства.

Очевидно, що такі процеси позначилися на загальному стані інвестиційного процесу. Про це свідчить оцінка темпів інвестування в Україні за останні роки. Так, починаючи з 1997 р., обсяги інвестицій в основний капітал дещо зросли порівняно з попередніми періодами, коли спостерігався спад інвестиційної діяльності, і склали в 2003 р. 59 899 млн грн (у 1997 р. 12401 млн грн)1.

Складність сучасного етапу розвитку економіки полягає в тому, що в країні ще не створені сприятливі умови для ефективного формування капіталу, його раціонального застосування. Тому наукові дослідження процесів утворення і функціонування капіталу дозволяють визначити економічну роль капіталу підприємницьких структур у стратегії і тактиці розвитку народного господарства України.

В умовах перехідної економіки управління різноманітними аспектами діяльності підприємства неможливе без вирішення фінансових проблем. Аналіз доцільності вибору способу розв'язання завдання, прийняття остаточного управлінського рішення в оцінці напрямків використання фінансових ресурсів потребує спеціальних знань, що одержали назву "Фінансовий менеджмент".

Мета вивчення дисципліни "Фінансовий менеджмент" - опанування студентами базових знань з теорії та практики управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, формування стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання.

Основні завдання дисципліни:

■ ознайомлення із сутністю і теоретичними основами фінансового менеджменту;

o вивчення методичного інструментарію управління фінансами підприємства;

■ управління вхідними і вихідними грошовими потоками на підприємстві;

■ формування системного підходу до управління прибутком, інвестиціями, активами;

o обґрунтування необхідності використання методики оцінки вартості капіталу підприємства, оптимізації його структури;

■ оцінка фінансових ризиків і використання інструментарію антикризового управління підприємством.

Історично фінансові відносини знаходяться в суворій послідовності і підпорядкованості елементам розвитку суспільства від простих відносин до більш складних. Проте ефективність фінансового менеджменту в нашій країні пов'язана з об'єктивними економічними труднощами перехідного періоду, формуванням нормативно-правової бази, підготовки кадрів для роботи в кризових економічних умовах.

Система фінансового менеджменту - це галузь наукового пізнання, що дозволяє здійснювати оптимальне управління різноманітними сторонами фінансової діяльності сучасних підприємств. Використовуючи цю систему, підприємства забезпечують надійне довгострокове управління фінансовими ресурсами і капіталом.

Запропонований підручник - це наукове дослідження теоретичних і практичних основ функціонування суб'єктів господарювання в системі фінансового менеджменту. У ньому знайшли висвітлення багато проблем, що стосуються розуміння сутності, призначення, необхідності фінансового менеджменту в умовах перехідної економіки, методики оцінки фінансових показників і оптимізації структури капіталу.

Практична значущість цього підручника визначається постановкою і вирішенням проблем функціонування підприємства в системі фінансового менеджменту, узагальненням світового і вітчизняного досвіду діяльності підприємницьких структур, запропонованими науковими підходами до оцінки і прийняття управлінських рішень. У книзі обґрунтовуються перспективи розвитку підприємств, доцільність залучення прямих іноземних інвестицій для прискорення проваджуваних реформ. Підручник може бути корисним при вивченні фінансового менеджменту студентами економічних спеціальностей.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення
1.2. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту
1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу
1.4.1. Правове середовище бізнесу
1.4.2. Податкове середовище бізнесу
А. Податок на прибуток підприємств
Б. Податок на доходи фізичних осіб
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru