Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М. - 12.8. Фінансовий план

У фінансовому плані на основі припущень щодо фінансових розрахунків та аналізу поточного фінансового стану підприємства прогнозують основні фінансові показники його діяльності, визначають достатність чистих грошових надходжень для обслуговування боргу, а також оцінюють ефективність проекту в цілому. Фінансовий план включає:

1. Аналіз поточного фінансового стану підприємства.

2. Припущення щодо фінансових розрахунків.

3. Прогноз фінансового стану на плановий період.

4. Оцінку ефективності проекту.

1. Аналіз поточного фінансового стану підприємства здійснюється на основі фінансової звітності за останні 1—3 роки. У ньому наводять дані про ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість підприємства, а також про рівні рентабельності, дебіторської та кредиторської заборгованості за останні роки.

2. Припущення щодо фінансових розрахунків містять інформацію про:

• курс гривні до валют, в яких виражено вартість імпортних складових інвестиційних та експлуатаційних витрат;

• існуючі ціни на продукцію та ресурси (промислову електроенергію, матеріали, паливо і запасні частини), а також прогноз їх змін на період, що планується;

• частку витрат, що спрямовується на загальновиробничі та загальногосподарські потреби;

• рівні дебіторської і кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та споживачами продукції;

• норми амортизації, а також механізм нарахування і використання амортизаційних відрахувань;

• податок на додану вартість, сплачений за устаткування, прилади і будівельно-монтажні роботи, що підлягає відшкодуванню;

• ставки податку на прибуток, норми нарахувань на заробітну плату і відрахувань у фонди;

• умови залучення кредитів і позик (строк користування, плата за користування, відстрочка за платежами, періодичність здійснення платежів);

• структуру розподілу чистого прибутку на виробничі, соціальні та інші потреби.

3. Прогноз фінансового стану підприємства на плановий період здійснюється на основі інформації, наведеної в таких планах:

3.1. План здійснення платежів за банківськими кредитами та іншими позиками формується у вигляді таблиці, що містить інформацію про кожне із джерел позикових коштів, які передбачено залучити в процесі реалізації проекту. В таблиці наводять перелік усіх позик з відображенням платежів у погашення кожної з них. Таблиця складається з розбивкою на роки чи квартали залежно від механізму погашення заборгованості.

3.2. План амортизації основних засобів і нематеріальних активів формується у вигляді таблиці, що містить розрахунок амортизаційних відрахувань на весь строк реалізації проекту.

З метою нарахування амортизації основні засоби поділяють на групи відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Нарахування амортизації проводиться поквартально множенням норми амортизації на залишкову вартість основних засобів на кінець попереднього кварталу. Залишкову вартість визначають як різницю між залишковою вартістю основних засобів за попередній квартал та нарахованою за квартал амортизацією.

Амортизаційні відрахування в складі валових витрат зменшують прибуток, що підлягає оподаткуванню.

3.3. План доходів та витрат розробляють з метою розрахунку операційного, балансового та чистого прибутку — показників, які використовують при розрахунку рентабельності й окупності проекту. Показник чистого прибутку виступає також основою для розрахунку чистого надходження грошових коштів у результаті операційної діяльності в плані руху грошових коштів.

3.4. План руху грошових коштів надає інформацію про чисті надходження коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, визначає поточний залишок коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Його складають з метою оцінки майбутніх потреб підприємства у грошових коштах.

Залишок на рахунку формується як різниця між надходженням та витратами грошових коштів підприємства. Всі надходження і витрати коштів відображують у плані в період, що відповідає фактичній даті здійснення платежів із урахуванням затримки оплати (дебіторської та кредиторської заборгованості).

Для коригування чистого грошового потоку в результаті операційної діяльності здійснюють розрахунок руху робочого (чистого оборотного) капіталу за даними про обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець кожного періоду виходячи з їх рівня, встановленого в припущеннях.

Залишок грошових коштів на початок кожного періоду встановлюють на рівні залишку коштів на кінець попереднього періоду. Залишок коштів на початок першого періоду дорівнює нулю.

У результаті складання плану руху грошових коштів виявляють дефіцит або надлишок коштів на рахунку підприємства, який може утворитись у процесі реалізації проекту. Як правило, надлишок коштів обумовлюється прибутковістю діяльності за проектом, використанням коштів амортизаційного фонду, надходженням коштів у результаті повернення ПДВ чи зниженням рівня дебіторської заборгованості. Дефіцит коштів виникає під впливом таких чинників, як збиткова діяльність за проектом, погашення значних сум кредитів (позик), суттєве зростання дебіторської, зниження кредиторської заборгованості тощо.

Дефіцит коштів на рахунку вказує на необхідність додаткового фінансування, яке можна здійснити за рахунок власних коштів підприємства або за рахунок залучення додаткових кредитів (позик). Фінансування здійснюється у період, на кінець якого відзначається утворення дефіциту. На суму дефіциту збільшується також обсяг коштів, вкладених у проект.

4. Оцінку ефективності проекту здійснюють за допомогою методів, описаних в § 11.3, а також коефіцієнтів ефективності, рентабельності та покриття. Для розрахунків беруть дані, подані в прогнозній фінансовій звітності, планах та таблицях, сформованих у попередніх розділах бізнес-плану. Зокрема, для розрахунку початкового грошового потоку використовують інформацію про джерела фінансових ресурсів, подану у відповідному переліку, та обсяг дефіциту грошових коштів, отриманий у результаті складання плану руху грошових коштів. Чисті надходження коштів за періодами визначають на основі плану амортизаційних відрахувань та даних плану про доходи і витрати підприємства в плановому періоді.

Для оцінки ефективності здійснюють розрахунок рентабельності виробничої діяльності та рентабельності інвестицій в кожному з періодів протягом строку реалізації проекту. Для розрахунку фінансових коефіцієнтів використовують формули, наведені в параграфах 6.2—6.5. Рентабельність виробничої діяльності оцінюють за допомогою процентного співвідношення балансового чи чистого прибутку і витрат (чи інших коефіцієнтів рентабельності). Рентабельність інвестицій розраховують як співвідношення чистого прибутку і вкладених у проект коштів. Для розрахунку коефіцієнтів покриття використовують дані планів амортизаційних відрахувань, здійснення платежів за банківськими кредитами та іншими позиками, а також плану доходів і витрат. Результати оцінки ефективності проекту мають бути позитивними, оскільки бізнес-план призначено для обґрунтування доцільності реалізації проекту.

Практикум
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Розділ І. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"
Тема1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
1. Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення
2. Принципи та функції фінансового ринку
3. Структура фінансового ринку
4. Класифікація фінансових ринків
5. Фінансові активи та фінансові інструменти
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru