Фінансовий ринок - Еш С.М. - 1. Ціноутворення на фінансовому ринку

1. Ціноутворення на фінансовому ринку.

2. Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів

2.1. Зміна вартості грошей у часі. Прості та складні відсотки.

2.2. Види та структура процентних ставок.

2.3. Механізм оцінювання фінансових активів.

2.4. Формування вартості окремих фінансових інструментів.

3. Фінансові ризики.

4. Розвиток теорій ризику.

Ключові поняття: ціна та її види, функції ціни, методи ціноутворення, прості та складні відсотки, процентна ставка, ануїтет, дисконтування, ризики та їх види, теорії ризику

1. Ціноутворення на фінансовому ринку

Капітал в умовах ринкової економіки розподіляється за допомогою механізму ціноутворення. Згідно з класичним визначенням економічної теорії ціна - це грошовий вираз вартості того чи іншого товару. На фінансовому ринку мають місце дві категорії, що пов'язані з ціною: ціна (курс) цінного папера, що виражається в грошових одиницях, та ціна капіталу, що виражається в процентах.

Для інвестора ціна капіталу є доходом, який він отримує від вкладення інвестицій у фінансові активи. Для емітента - фінансовими витратами, які він повинен сплатити інвестору у процентах до отриманого капіталу. У формуванні цін на фінансовому ринку беруть участь усі його учасники: емітенти й інвестори, посередники і спеціалісти.

Завданнями ціноутворення на фінансовому ринку є:

1) відображення реального співвідношення попиту і пропозиції;

2) реалізація конкретних цілей ціноутворення;

3) урахування різноманітних факторів, що впливають на формування ціни.

До основних принципів ціноутворення відносять такі:

- науковий підхід - обґрунтованість цілей ціноутворення;

- цільове спрямування залежно від цінової політики та цінової стратегії;

- можливість зіставлення цін за різні періоди на різні фінансові інструменти;

- реальність або достовірність, тобто втілення в ціні паперів фактичних витрат на емісію;

- урахування рівня цін на аналогічні фінансові інструменти;

- відображення реального рівня витрат на фінансові операції;

- поєднання стратегії і тактики ціноутворення тощо. Принципи ціноутворення реалізуються з урахуванням стратегії ціноутворення, які розрізняють залежно від вибраної мети:

o швидке отримання прибутку від продажу;

o завоювання частини ринку;

o встановлення високої початкової ціни (стратегія "зняття вершків") або встановлення низької початкової ціни;

o проникнення на ринок;

o встановлення ціни на основі калькуляції витрат;

o встановлення ціни на рівні ринкової тощо.

На формування цін на фінансовому ринку впливають внутрішні та зовнішні фактори, які мають об'єктивний і суб'єктивний характер. Під впливом різнопланових факторів ціни на фінансові активи можуть суттєво коливатися. В цілому на формування рівня цін на фінансові інструменти впливають: галузева належність емітента та територіальні умови його розміщення, ступінь технічної озброєності виробництва емітента, якість цінних паперів, специфіка окремих регіонів, інвестиційні характеристики цінних паперів, заходи державного регулювання цін, урахування цін на аналогічні цінні папери та послуги на зовнішньому ринку, особливості системи формування цін на папери різних емітентів, конкуренція, монополізм, ступінь розвитку ринкових відносин, співвідношення між попитом і пропозицією, рівень податків тощо.

На практиці в процесі формування цін одночасно враховується велика кількість ринкових факторів, які об'єднані в три групи: попит, витрати і конкуренція. До факторів попиту відносять: обсяг потенційних інвестицій, смаки та звички інвесторів, їхні доходи, наявність аналогічних цінних паперів на ринку і ціна на них, вартість інших фінансових інструментів.

Факторами витрат є емісійні, маркетингові та інші витрати, що пов'язані з випуском і обігом фінансових активів.

На ціни на фінансовому ринку впливає конкуренція, оскільки державний бюджет, кредитний ринок і ринок цінних паперів не лише доповнюють один одного, а й конкурують між собою в залученні фінансових ресурсів. Наприклад, збільшення бюджетних ресурсів, підвищення податків безумовно призведе до скорочення вільних грошових ресурсів суб'єктів господарювання та населення і, відповідно, до звуження ринків банківського кредиту і цінних паперів. До факторів конкуренції відносять: кількість і різноманітність емітентів, наявність аналогічних цінних паперів, рівень цін конкурентів.

Таким чином, на ціноутворення на фінансовому ринку впливають як традиційні фактори (попит, пропозиція, конкуренція), так і специфічні (тип, вид, різновид цінного папера, термін обігу, інвестиційні властивості, управлінські можливості, рейтинг та ділова репутація емітента, його галузева належність, територіальне місцезнаходження, інвестиційний клімат та інвестиційна місткість ринку). Необхідно зазначити, що перелічені вище фактори можуть як підвищувати, так і знижувати рівень ціни. Дія цих факторів багато в чому залежить від конкретних заходів щодо державного регулювання системи ціноутворення.

Види і функції цін
2. Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів
2.1. Зміна вартості грошей в часі. Прості та складні відсотки
2.2. Види та структура процентних ставок
2.3. Механізм оцінювання фінансових активів
2.4. Формування вартості окремих фінансових інструментів
3. Фінансові ризики
Методи оцінки ризику на фінансовому ринку
Методи управління фінансовими ризиками
4. Розвиток теорій ризику
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru