Мова ділових паперів - Кацавець Г.М. - 5. Правопис префіксів

Апостроф (') вживається для позначення на письмі роздільної вимови губних приголосних та р і к (у прізвищах та іменах) перед наступними я, ю, є,ї. Апостроф не входить до алфавіту і на розміщення слів у словниках не впливає.

Апостроф ставиться:

а) після б, п, в* м, ф та р перед я, ю, є, ї, наприклад: п'ять, торф яний. здоров я. зв язок, сім 'я, кур єр, подвір я;

б) після к у власних назвах типу Лук ян та похідних від них: Лук'яненко, Лук'янчук, ЛуК*янівка

в) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний перед я, ю, є, ї. наприклад: від "їзд, під їхати, з 'єднати, роз яснити. об 'єднати, трьох ярусний, nie яблука.

В українських словах апостроф не ставиться:

а) після губних приголосних б, п, в, їй, ф, коли перед ними стоїть інший приголосний (крім р), який належить до кореня слова: свято, дзвякнути, цвях (за винятком: верб 'я, торф'яний). Якщо попередній приголосний належить до префікса, то апостроф ставиться: зв'язок, розв язка. зв ячити;

б) після р у деяких словах: ряд, рясно, буря, крюк, гарячий;

в) після префіксів із кінцевим приголосним перед наступним і, е, а, о, у: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

Вправи:

1. Перепишіть слова, поставте замість крапок, де потрібно, апостроф:

хлоп...та, св...то, полум...я, м...ята, бур...як, пір...я, від...ємник, пул...с, цв...ях, відв...язати, солом...яний, реп...яхи, солов...Ї, дерев...яний, кр...ючок, м...ята, дзв...якнути, кав...ярня

2. Перекладіть українською мовою. Истинные хлеборобы говорят, что счастье людское из земли

растет. С первой борозды, проложенной трактором, начинается борьба за хлеб. Сколько человеческого труда требуется, чтобы вырастить хлеб (В. Сухомлинский).

3. Прочитайте слова, поясніть вживання апострофа. Складіть 10 речень з поданими словами (на вибір):

м'яч, м'який, об'їжджати, сором'язливий, м'ята, з'їзд, п'ять, дев'ять, сім'я, п'ятнадцять, подвір'я, в'яз, мавпячий, повітряний, львів'янин, дерев'яний, моряк, довір'я, свято, кам'яний, Лук'ян, морквяний, п'єса, п'єдестал, зоря, міжгір'я, з'явитися, буряк, священний, харків'янин, верхів'я, рядок. Мар'яна, пів'яблука, обов'язок, розпорядок, свяшеник, трав'янистий, слов'яни, р'ясла, з'ясувати, об'єднання

4. Прочитайте тексти. Визначте основну думку.

1. Мова є найбільш живий, найбільш різносторонній і міцний зв'язок, що з'єднує минулі, сучасні і прийдешні покоління народу в одне велике, історично живе ціле. Вона не тільки виражає собою життєвість народу, а й є власне саме це життя. Коли зникає народна мова - народу немає більше! (К. Уманський).

2. Що таке культура мови? Це володіння нормами літературної мови, вміння користуватися всіма її засобами залежно від умов спілкування, мети і змісту мовлення. Глибина мовної культури визначається не глибиною засвоєння норм, а глибиною оволодіння всіма багатствами літературної мови. Висока культура мови неможлива без високої загальної культури: можна навчитися говорити без грубих помилок у вимові, в наголошенні слів, навіть у доборі слів. Але якшо у людини інтелект спить, то у неї бідний словник, штамповані стереотипні фрази, убога уява й примітивне мислення {А. Коваїь).

5. Правопис префіксів

1. У префіксах роз-, без", завжди пишеться з: безмежний, безкраїй, бездоганний, розмальований, розроблений, розписаний.

2. Перед глухими к, п, т, ф, хзавжди пишеться префікс с-: скласти, створити, спробувати, спресувати, схвалити, сфотографувати.

3. Важливо розрізняти префікси при-, пре-, прі-:

а) префікс при- вживається здебільшого в дієсловах із значенням наближення, приєднання, частковості дії, результату дії: прибув, прибіг, приніс, прийшов, прив 'язав, прибудував, приєднав, пригвинтив, приклеїв, приклав;

б) префікс пре- пишеться в словах на означення найвищого ступеня ознаки: прегарний, предобрий, премилий, пребідний, превеликий;

префікс пре- можна замінити словом дуже: премудрий - дуже мудрий; превисокий - дуже високий; предобрий - дуже добрий;

в) префікс прі- вживається лише в словах: прізвище, прізвисько, прірва.

4. Префікси пред-, перед-, пере- пишуться завжди через е: пред'явити, представник, передмова, передбачення, перекласти, перестрибнути, перечитати, передати.

5. Префікси від-, під-, між- пишуться завжди через і: відзначити, відчинити, віднести, підкинути, підбадьорити, піддати, міжпланетний, міжбрів 'я, міжміський, міжцеховий, міжнародний.

з - 6-954

6. Префікс ви- вживається при дієсловах, які вказують напрям дії зсередини: вибути, виділити, виїхати, вилетіти, винести, вивезти; а також надає дієслову значення завершеності означуваної ним дії: вичитати, вивчити, вигадати, вирішити. Вправи:

1. Поясніть правопис префіксів у наведених словах:

розпитати, розквіт, скинути, сформувати, прибрати, придбати, принести, вибити, викласти, міжгалузевий, міжрайонний, пречудовий, підкласти, перелити, підбігти

2. На місці крапок поставте префікси: ...буття, ...гір'я, ...пліччя, ...континентальний, ...обласний,

...брати, ...звише. ...крите, ...ходити, ...рва, ...копати, ...садибний, ...варити, ...'єднати, ...доріжжя

3. Прочитайте текст. Визначте головну думку. Прокоментуйте правопис префіксів у словах.

... Ще тільки на сході біліє вузенька смужка світанку, а мама вже піклується з хлібом. Готує жерстяні форми, призначені для випікання хліба, відбирає краше листя із свіжої капусти (ох і смачний же хліб, спечений на капустяному листі!). І ось - найвідповідальніший момент: час хліб виробляти. Мама, підв'язана біленькою хустинкою, у чистому свіжому фартушку - місить діжу,* і, виплекані з тіста круглячки, розкладає у форми, змашені олією, решту -на листя з капусти. Тісто у формах підходить, виповнюється.

... Запах печеного хліба наповнює хату й подвір'я, підзолочене сонячним промінням, котиться селом. Неповторний незрівнянний запах хліба; безцінний дар небес і землі: нелегкий виріб невтомних, натруджених працею, маминих рук.

Ось хліб уже спікся. Його повільно витягають з печі дерев'яною лопатою, акуратно, шоб не обдавлювався, розкладають на покутті (найпочесніше місце у сільській хаті), прикривають полотняним рушником. І за декілька хвилин - хліб подають на стіл: високий, білий, пухкий, запашний, гарячий... Відламуємо кусочок за кусочком, пробуємо - і смачнішого нічого у світі немає, ніж домашній мамин хліб, спечений з великою шаною і любов'ю.

Скуштувавши хліб, вклоняємось і кажемо: "Слава Богу, хліб удався!"" (Г. Кацавець).

6. Пароніми в діловому мовленні

Пароніми -слова, а також фразеологічні одиниці й синтаксичні конструкції, подібні за звучанням, але різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки -ся.

Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис та вимову потрібного слова.

Порівняймо значення паронімів:

Абонент. Абонемент

Абонент - той, хто користується абонементом. Абонемент - документ про право користування чимось.

Адрес. Адреса.

Адрес - письмове привітання на честь ювілею тощо. Адреса - напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місцезнаходження установи.

Адресат. Адресант

Адресат - той, кому пишуть Адресант - той, хто пише

Акціонерний. Акціонерський

Акціонерний - заснований на акціях

Акціонерський - належить або властивий акціонерам

Виборний. Виборчий.

Виборний - вживається, коли йдеться про виборну посаду.

Виборчий- пов'язане з виборами, з місцем, де відбуваються вибори, з правовими нормами виборів. Наприклад: виборча кампанія, виборче право, виборчий бюлетень.

Виключно. Винятково. _

Штатно, тобто л и ш е, т і л ь к и (виключно для стврооїтниш

комерційних банків).

Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно (товарна біржа має винятково важливе значення).

Вихований. Виховний

Вихований - має моральні принципи і навички. Виховний - стосується виховання

Дипломат. Дипломант. Дипломник.

Дипломат - посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю.

Дипломант - особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.

Дипломник - автор дипломної роботи, підготовленої у вищому навчальному закладі чи коледжі.

Дільниця. Ділянка.

Дільниця - це адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці, шахті, а також виборча дільниця.

Дічянка - частина якої-небудь поверхні, земельної площі, галузі, сфера діяльності (садова ділянка, дослідна ділянка).

Додержувати. Додержуватися.

Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати слова, порядку).

Додержуватися - бути прихильником якихось думок, певних поглядів, переконань.

Ефектний. Ефективний

Ефектний- показний, виразний Ефективний - результативний

Особистий. Особовий.

Особистий-який належить певній особі, стосується окремої особи, виражає її індивідуальність (особистий підпис, особисте життя).

Особовий - який стосується людини взагалі. Вживається в усталених словосполученнях: особова справа, особовий склад військових з 'єднань, навчальних закіадів.

У російській мові на позначення цих двох понять є лише один відповідник: личньїй.

Покажчик. Показник.

Покажчик - напис, стрілка, довідник. Показник- наочне вираження (у цифрах, графічно), наприклад: економічний показник, показник можливостей.

6. Пароніми в діловому мовленні
ЗАНЯТТЯ ТРЕТЄ
1. Літературна вимова
2. Доручення
3. Правопис прізвищ та імен по батькові
Імена по батькові
4. Складні випадки відмінювання прізвищ
5. Переклад та правопис українською мовою усталених слів і словосполучень
ЗАНЯТТЯ ЧЕТВЕРТЕ
1. Усне мовлення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru