Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. - 1.2.6. Безпека підприємства в інформаційній сфері

Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства.

Відповідні служби виконують при цьому певні функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки. До таких функцій належать:

1) збирання всіх видів інформації про діяльність того чи того суб'єкта господарювання;

2) аналіз одержуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальноприйнятих принципів і методів;

3) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

4) оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в цілому, розроблення рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб'єкті господарювання;

5) інші види діяльності з розроблення інформаційної складової економічної безпеки.

На підприємство постійно надходять потоки інформації, що різняться джерелами їх формування. Виокремлюють інформацію:

o відкриту офіційну;

o вірогідну нетаємну, одержану через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;

o вірогідну таємну, отриману через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації. Дослідження показують, що 90-95% усієї необхідної інформації можна отримати легально, вивчаючи виступи працівників підприємства на конференціях, семінарах; відкриті публікації підприємства і його окремих працівників; експонати різних виставок, ярмарків, презентацій; дані товарних і фондових бірж, оголошення про наявні вакансії, конкурси на заміщення посади тощо. Тому керівник підприємства повинен запровадити правові норми захисту таємниць, а також систему контролю за збереженням комерційної таємниці.

Розглянемо детальніше показники інформаційної складової безпеки підприємства:

Продуктивність інформації (Піи)

де Пп - обсяг промислової продукції, грн.; В.т - витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн.

Коефіцієнт інформаційної озброєності

де В.ш - витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн; ^сх - середньоспискова чисельність працівників, чол. Коефіцієнт захищеності інформації

де В^т - витрати підприємства на захист інформаційних ресурсів, грн; В.т - витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн.

Оперативна реалізація заходів з розроблення та охорони інформаційної складової економічної безпеки здійснюється послідовним виконанням певного комплексу таких робіт:

а) збирання різних видів необхідної інформації;

б) оброблення та систематизація добутої інформації;

в) аналіз цієї інформації;

г) захист інформаційного середовища підприємства, що традиційно охоплює:

- заходи захисту суб'єкта господарювання від промислового шпигунства з боку конкурентів чи інших юридичних і фізичних осіб;

- технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, переговорів, різної документації від несанкціонованого доступу заінтересованих юридичних і фізичних осіб до закритої інформації;

- збирання інформації про потенційних ініціаторів промислового шпигунства та проведення необхідних запобіжних дій з метою припинення таких спроб;

- зовнішня інформаційна діяльність.

Рівень інформаційної складової економічної безпеки визначається використанням неповної, неточної і суперечливої інформації в процесі приймання управлінських рішень.

Як показники рівня інформаційної безпеки також визначають коефіцієнти:

o повноти інформації (Л), який обчислюють як відношення обсягу інформації, що є в розпорядженні особи, котра приймає рішення, до обсягу інформації, необхідної для прийняття цього рішення;

o точності інформації (К.), який визначають як відношення обсягу релевантної (достовірної) інформації до загального обсягу наявної інформації;

o суперечливої інформації (А) з відношення кількості незалежних свідчень на користь ухвалення рішення до загальної кількості незалежних свідчень у сумарному обсязі релевантної інформації.

Рівень інформаційної безпеки можна визначити як добуток коефіцієнтів

Розрізняють три ступені інформаційної безпеки: А*в > 0,7 - високий; 0,3 < Ке < 0,7 - середній; Кн < 0,3 - низький.

Головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки є гарантування стійкого функціонування об'єкта, запобігання загрозам його безпеки, захист законних інтересів замовника від протиправних посягань, запобігання розкраданню грошових коштів; розголошуванню, втратам, витоку, спотворенню і знищенню службової інформації; забезпечення нормальної виробничої діяльності всіх підрозділів об'єкта. Система інформаційної безпеки має також сприяти підвищенню якості.

Модель побудови системи інформаційної безпеки
1.2.7. Безпека підприємства в екологічній сфері
1.2.8. Безпека підприємства у силовій сфері
1.2.9. Ринкова складова економічної безпеки підприємства
1.2.10. Інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства
ТЕМА 2. Система економічної безпеки підприємства
2.1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства
Програма гарантування безпеки фірми
1. Стратегія ґрунтовних рішень
2. Стратегія ризику
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru