Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - 1.1. Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі України

1.1. Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі України

З 1 січня 1998 року банківські установи України працюють за реформованою системою обліку. Основна мета реформування обліку - зміна підходів до формування звітності, тобто відображення у звітних формах показників за реальним станом активів, зобов'язань, капіталу банку. Такий підхід передбачає запровадження в методику обліку всіх банківських операцій основоположних принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Реформування бухгалтерського обліку в банках можна згрупувати в кілька етапів.

Перший етап - підготовчий (1995р. - II кв. 1997р.)

Основна мета - розробка концепції та послідовності проведення реформи. На цьому етапі вирішувались такі найважливіші завдання:

► концепція і структура плану рахунків та загальної фінансової звітності. Основна увага була спрямована на відображення банківських ризиків, ліквідності та аналіз джерел рентабельності;

► розробка нової структури, номерів рахунків і параметрів аналітичного обліку, які дозволяють використовувати додаткову систему для відстеження не бухгалтерської інформації.

Другий етап (II-III кв. 1997р.)

Основна мета - підготовка методичних вказівок щодо застосування бухгалтерських рахунків, здійснення бухгалтерських процедур, підготовки форм фінансової звітності згідно з новим планом рахунків та відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності; аналізу інформаційних потоків для розробки грошово-кредитної статистики і статистики платіжного балансу; визначення вимог до комерційних банків щодо складання звітності за грошово-кредитною статистикою, статистикою платіжного балансу, фінансовою звітністю.

Третій етап (IV кв. 1997р.)

Основна мета - апробація підготовлених документів у пілотних банках, усунення виявлених недосконалих рішень і внесення необхідних корективів. Перевірка готовності комп'ютерних мереж банків до обробки інформації.

Четвертий етап (з 1 січня 1998р.)

Основна мета - запровадження нового плану рахунків та форм загальної фінансової звітності в усіх банках України.

Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі охоплювало кілька блоків питань, а саме:

1. Зміна норм обліку фінансових інструментів, що забезпечило формування нових форм звітності.

2. Зміна Плану рахунків бухгалтерського обліку та підходів до його формування.

3. Принципово нова організація аналітичного обліку банку, завдяки чому з'явилася можливість отримувати необхідну статистичну інформацію.

4. Відокремлення від фінансового та створення нових форм обліку - управлінського та податкового.

5. Перехід на прогресивну форму організації збирання економічної інформації - за економічними показниками.

6. Зміна руху потоків інформації - збирання інформації від банку - юридичної особи, а не від філій.

7. Технічне забезпечення названих проектів за одночасної зміни всіх підсистем обслуговування бухгалтерського обліку, звітності, платежів та засобів захисту. А також адаптації цих підсистем до експлуатації в реальних умовах за великих обсягів інформації. Зміни, які відбулися в процесі реформування, суттєво вплинули на організацію і ведення бухгалтерського обліку в банках. Урешті було сформовано цілісну систему обліку через механізми тісного взаємозв'язку між її складовими підсистемами - фінансового обліку, управлінського обліку та податкового. Кожна підсистема функціонує в межах системи бухгалтерського обліку. Це забезпечує використання інформації, введеної одноразово в систему автоматизації банку (САБ), під час формування звітності (фінансової, управлінської, податкової).

1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку
1.3. Основні принципи бухгалтерського обліку
1.4. Огляд фінансових звітів банку: балансового звіту, звіту про фінансові результати. Головні елементи та облікові формули фінансових звітів
1.5. Основні положення та особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках
1.6. Організація аналітичного і синтетичного обліку в банках
1.7. Зміст і вимоги до операційної діяльності в банках
1.8. Організація бухгалтерського обліку в банках
1.9. Послідовність опрацювання облікової інформації
Запитання для самоконтролю
Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru