Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - 5.2. Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій

Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій (гарантій, поручительств, застави тощо) здійснюється за позабалансовими рахунками протягом дії відповідного договору про забезпечення виконання зобов'язань.

Гарантії, поручительства, отримані як забезпечення кредитної операції, первинно враховуються за позабалансовими рахунками в зазначеній у договорі сумі, що підлягає отриманню в разі їх виконання:

90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

901 Гарантії, що отримані від банків

9010 П Прості гарантії, що отримані від банків

9015 П Контргарантії, що отримані від банків

903 Гарантії, що отримані від клієнтів

9030 П Прості гарантії, що отримані від уряду України

9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім уряду України

У разі отримання гарантії здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт Контррахунок

Кт Рахунки для обліку отриманих гарантій.

Якщо позичальник не виконав своїх зобов'язань щодо погашення кредиту, то вимоги звертаються на гаранта. Кошти, отримані від гаранта, зараховуються як погашення заборгованості за кредитом і відображаються в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами

Кт Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів.

Одночасно списують суму отриманої гарантії, що обліковувалася за позабалансовими рахунками.

Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. Предметом застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні активи, які здатні реально забезпечити виконання зобов'язань відповідно до законодавчих актів України.

Відповідно до умов, зазначених в угоді про заставу, заставлене майно може зберігатися як у заставодавця, так і в заставодержателя або в третьої особи, бути в експлуатації чи на зберіганні. Незалежно від того, де зберігається заставлене майно, - у заставодавця чи в заставодержателя, чи воно експлуатується або зберігається до часу реалізації застави, його облік і нарахування амортизації (зносу) здійснює заставодавець. Надана застава обліковується на рахунках:

951 Надана застава

9510 П Надана застава

Призначення рахунку: облік активів, наданих заставодавцем у заставу.

За кредитом рахунку проводять суми вартості активів, наданих у заставу.

За дебетом рахунку проводять суми списання наданих у заставу активів після повернення кредиту або в разі реалізації заставленого майна.

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих у заставу, заставодавець, якщо позичальником є банк, веде на окремих аналітичних рахунках балансових рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи".

Одночасно сума застави, визначена угодою, відображується за кредитом позабалансового рахунку 9510 "Надана застава".

У разі виконання забезпеченого заставою зобов'язання перед заставодержателем основні засоби та нематеріальні активи списуються заставодавцем з аналітичних рахунків "Основні засоби, передані в заставу" й обліковуються на аналітичному рахунку "Власні основні засоби".

Одночасно списується вартість активів з позабалансового рахунку 9510 "Надана застава". При цьому здійснюється таке проведення:

Дт 9510 Надана застава

Кт Контррахунок.

Якщо заставодавець (банк-боржник) кредит не погасив і на майно звернено стягнення відповідно до чинного законодавства України або якщо вартість реалізованого заставленого майна нижча, ніж його балансова (залишкова) вартість, то в обліку банку-боржника (заставодавця) здійснюють такі проведення:

► На суму нарахованого зношення

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

► На суму балансової вартості основних засобів

Дт Рахунки для обліку отриманих кредитів (рахунки для обліку нарахованих процентних витрат за отриманими кредитами)

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

► Якщо вартість реалізованого заставленого майна нижча, ніж його балансова (залишкова) вартість

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

Кт Рахунки для обліку необоротних активів.

► На суму, що перевищує розмір забезпечених заставою вимог після реалізації об'єкта застави

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Кт 6490 Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів.

Одночасно списується вартість активів із позабалансового рахунку 9510 "Надана застава".

Банк-заставодержатель згідно зі звітом про оцінку майна та актом приймання-передачі обліковує прийняте від заставодавця на зберігання майно на позабалансових рахунках:

95 Інші зобов'язання і вимоги

950 Отримана застава

► 9500 А Отримана застава

► 9503 А Застава за складськими свідоцтвами

952 Іпотека

► 9520 А Земельні ділянки

► 9521 А Нерухоме майно житлового призначення

► 9523 А Інші об'єкти нерухомого майна.

Застава, що отримана як забезпечення кредиту [майно, у тому числі майнові права на грошові кошти, які розміщені на вклад (депозит)], відображається в бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунки для обліку отриманої застави

Кт Контррахунок.

У разі виконання зобов'язання боржником або іншою зобов'язаною особою, а також у разі припинення дії відповідного договору про забезпечення, вартість забезпечення списують із позабалансових рахунків і здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Контррахунок

Кт Рахунки для обліку отриманої застави.

Якщо боржник не погашає кредиту, то банк може використати права на заставлене майно. Порядок реалізації заставленого майна регламентується чинним законодавством України. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави, якщо з настанням терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконане (якщо інше не передбачено угодою).

Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено угодою про заставу. Реалізація заставленого майна провадиться з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено угодою. Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, то заставодержатель за згодою заставодавця має право залишити заставлене майно за собою за початковою оцінкою. Якщо заставодавець такої згоди не дав, то заставлене майно реалізується в установленому порядку (якщо інше не передбачено угодою).

Після реалізації заставленого майна через аукціон банк-заставо-держатель здійснює таке проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами.

Одночасно списується вартість заставленого майна, яке обліковувалося на позабалансових рахунках для обліку отриманої застави. Якщо вирученої суми від продажу об'єкта застави недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, то він має право (якщо інше не передбачено законом чи угодою) отримати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимог, з іншого майна боржника в порядку черговості, передбаченої чинним законодавством України.

Якщо звернення стягнення на предмет застави проводиться згідно з угодою застави (за якою визначено умови та порядок набуття заставодержателем права власності на заставлене майно) або якщо аукціон не відбувся, то здійснюється таке проведення:

► На суму забезпечених заставою зобов'язань

Дт 3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

Кт Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку нарахованих процентних доходів за наданими кредитами

► На суму перевищення вартості об'єкта застави, за якою він переданий банку-заставодержателю, над сумою забезпечених нею зобов'язань

Дт 3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

Кт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів - на суму перевищення розміру забезпечених цією заставою вимог банку

► Одночасно

Дт Контррахунок

Кт Рахунки для обліку отриманої застави.

Амортизація на це майно не нараховується. Якщо заставлене майно, на яке банком звернено стягнення відповідно до чинного законодавства України, використовується банком або визнається необоротним активом банку, то здійснюється таке проведення:

Дт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Кт 3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя, - на суму справедливої вартості.

Якщо банк набуває право власності на земельні ділянки та будівлі шляхом реалізації прав заставодержателя, відповідно до яких чітко не визначений намір подальшого використання, то такі активи класифікуються як інвестиційна нерухомість і відображаються в бухгалтерському обліку згідно з правилами обліку інвестиційної нерухомості.

5.3. Облік операцій із нарахування і сплати процентів за користування кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру
5.4. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій
5.4.1. Облік операцій репо
5.4.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
5.4.3. Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів
5.4.4. Особливості бухгалтерського обліку іпотечних кредитів
5.5. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами
5.6. Облік лізингових операцій
5.6.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди)
5.6.2. Облік операцій із фінансового лізингу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru