Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - 7.2. Необхідність переоцінки іноземної валюти. Вимоги МСБО щодо переоцінки іноземної валюти

У бухгалтерському обліку банків записи про операції здійснюються на дату операції, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов'язань (пасивів) незалежно від руху коштів за ними. Під час первинного визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, нарахованих доходів і витрат операції в іноземній валюті відображають у бухгалтерському обліку в подвійній оцінці: у номіналі іноземної валюти і в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату здійснення бухгалтерських проведень.

Зі зміною офіційного курсу НБУ переоцінці (перерахунку гривневого еквіваленту залишків в іноземній валюті) підлягають усі монетарні статті балансу, тобто залишки за всіма аналітичними рахунками в іноземній валюті. Технічні аспекти переоцінки рахунків в іноземній валюті та банківських металах банк визначає самостійно з урахуванням можливостей програмного забезпечення відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Курсова різниця від переоцінки монетарних статей балансу в іноземній валюті відображується за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами". Указану переоцінку здійснює операційна система автоматично.

Внески до статутного капіталу банку в іноземній валюті переоцінюються за офіційним курсом НБУ до часу визнання збільшення статутного капіталу з відображенням курсової різниці на рахунку 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю, переоцінюють під час зміни офіційного курсу НБУ. Результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку, відображають за балансовим рахунком 6204. Результати переоцінки акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком, що обліковуються в портфелі на продаж, відображають за балансовим рахунком 5102 "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі на продаж". Боргові цінні папери в іноземній валюті належать до монетарних статей балансу і незалежно від того, в якому портфелі їх обліковують, переоцінюються під час зміни офіційного курсу НБУ з відображенням результатів переоцінки на рахунку 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, які обліковують за собівартістю, інвестиції до асоційованих і дочірніх компаній в іноземній валюті не переоцінюються.

Переоцінка залишків рахунків з обліку монетарних статей балансу відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

► Переоцінка залишків в іноземній валюті (у разі зростання офіційного курсу НБУ)

а) Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

Кт Рахунки з пасивними залишками в іноземній валюті - сума дооцінки

б) Дт Рахунки з активними залишками в іноземній валюті

Кт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами - сума дооцінки

► Вирівнювання залишків балансових рахунків 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" і 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Дт/Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт/Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами - різниця між залишками (у гривневому еквіваленті) за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 і 3801.

Зазначені бухгалтерські проведення за переоцінкою залишків в іноземній валюті здійснюються під час зростання офіційного курсу НБУ Якщо ж офіційний курс падає, здійснюються бухгалтерські проведення, зворотні наведеним.

Результат переоцінки рахунків 9-го класу на балансових рахунках не відображається. Переоцінка залишків в іноземній валюті за позабалансовими рахунками 9-го класу проводиться під час кожної зміни офіційного курсу НБУ. Така переоцінка здійснюється в кореспонденції з позабалансовими рахунками розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку".

Усі бухгалтерські записи в іноземній валюті та банківських металах здійснюють виключно після введення до бази даних операційної системи нових офіційних курсів НБУ і проведення переоцінки залишків в іноземній валюті та банківських металах на початку операційного дня.

7.3. Особливості обліку обмінних операцій із готівковою іноземною валютою
7.4. Особливості обліку операцій із дорожніми чеками
7.5. Облік операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти
7.6. Облік операцій із банківськими металами
Тема 8. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
8.1. Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення основних засобів і нематеріальних активів у плані рахунків бухгалтерського обліку
8.2. Облік придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів
8.3. Облік витрат на поліпшення та підтримку основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані
8.4. Облік необоротних активів, що утримуються для продажу
8.5. Облік інвестиційної нерухомості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru