Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 7.2. Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України

Порядок здійснення безвиїзного нагляду полягає в контролі за діяльністю банків/філій іноземних банків (у тому числі за дотриманням банками/філіями іноземних банків встановлених Національним банком норм адміністративного та індикативного регулювання їх діяльності) на підставі даних статистичної і фінансової звітності банків/філій іноземних банків як на індивідуальній, так і консолідованій основі, та іншої інформації, що надходить до Національного банку, визначається Національним банком.

Контроль за дотриманням банками встановлених економічних нормативів здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку на постійній основі. Розрахунок економічних нормативів банки (юридичні особи) проводять на підставі щоденних балансів. При цьому звітними є дані про дотримання економічних нормативів, що розраховані:

а) за щоденними розрахунками:

нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

б) за формулою середньозваженої величини (за місяць): нормативи співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), миттєвої ліквідності (Н4), інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), загальної суми інвестування (Н12);

в) за станом на 1-е, 11-е та 21-е число кожного місяця: нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6).

Якщо за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки встановлено факти невиконання банками економічних нормативів, то до банків мають застосовуватися заходи впливу.

7.3. Організація та планування інспектування діяльності банків

Об'єктами перевірки служби банківського нагляду Національного банку є:

банк, його філії та інші власні підрозділи банку (у тому числі ті, що розташовані поза межами місцезнаходження головного офісу банку);

власники істотної участі в банку; юридичні особи, що здійснюють банківську діяльність без банківської ліцензії.

Перевірки здійснюються з метою визначення ризиків, притаманних об'єкту перевірки, рівня безпеки і стабільності його операцій, достовірності його звітності і дотримання об'єктом перевірки законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку. Обсяги та напрями перевірки визначаються Національним банком.

Інспекційні перевірки банків та їх філій або інших власних підрозділів, філій іноземного банку здійснюються відповідно до плану інспекційних перевірок.

Датою, з якої починається відлік річного строку для визначення початку наступного комплексного інспектування (перевірки), є дата закінчення попереднього комплексного інспектування (перевірки), що зазначена у посвідченні на право проведення цієї перевірки.

Про проведення планової перевірки Національний банк зобов'язаний повідомляти банк, філію іноземного банку не пізніше ніж за 10 днів до початку цієї перевірки.

Національний банк може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки за наявності обґрунтованих підстав. Такими підставами є виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду (у тому числі за результатами аналізу показників системи раннього реагування) суттєвого погіршення фінансового стану банку/філії іноземного банку або фактів проведення банком (його підрозділами/філіями іноземного банку) ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів банку/філії іноземного банку, чи фактів подання Національному банку недостовірної звітності, а також зміна власника (власників) істотної участі у банку або голови спостережної ради та/або голови правління, набуття банком статусу спеціалізованого, звернення банку щодо відкриття філій або інших власних підрозділів, отримання ліцензій чи дозволів, передбачених законодавством, тощо.

Рішення про проведення позапланової перевірки банку/філії іноземного банку за наявності обґрунтованих підстав оформляється у формі розпорядження та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним особою. Уповноваженою особою може бути перший заступник Голови, заступник Голови Національного банку, який за посадовими обов'язками керує службою банківського нагляду, виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду, його заступники. Для здійснення вищезазначених повноважень цим особам видається довіреність за підписом Голови Національного банку.

Розпорядження про проведення позапланової перевірки має містити назву об'єкта перевірки, підставу, строки проведення перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці, склад інспекційної групи.

Комплексним інспекційним перевіркам підлягають банки, філії іноземного банку, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії. Інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, підлягають перевіркам з окремих питань щодо їх діяльності/операцій, фінансового стану та впливу на діяльність банку.

Перша комплексна інспекційна перевірка банку/філії іноземного банку здійснюється не раніше ніж через 12 місяців з дня отримання ним банківської ліцензії. Комплексним інспекційним перевіркам не підлягають банки/філії іноземного банку, у яких Національний банк відкликав банківську ліцензію.

Під час планування комплексного інспектування банків I та II групи одночасно передбачається проведення інспектування їх філій регіонального значення. Інспекційні перевірки філій та/або інших підрозділів банків I та II групи, а також підрозділів банків інших груп здійснюються в разі потреби в їх проведенні. Обов'язковій перевірці підлягають філії, що розміщені на території інших держав, якщо інше не передбачено двосторонніми угодами між центральними банками або відповідними органами банківського нагляду.

Перевірка інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, здійснюється в таких випадках:

власник істотної участі в банку підлягає перевірці, якщо за результатами виїзного чи безвиїзного нагляду або на підставі інших документів буде встановлено, що ця особа не відповідає вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правових актів Національного банку щодо істотної участі або негативно впливає на фінансову безпеку і стабільність банку;

перевірці підлягає особа, що придбала істотну участь у банку без письмового дозволу Національного банку;

перевірці піддягає особа, щодо якої є достовірна інформація про здійснення цією особою банківської діяльності без банківської ліцензії.

Рішення про здійснення перевірки інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, приймається у такому самому порядку, як і рішення про проведення позапланової перевірки та за наявності обґрунтованих підстав для проведення цієї перевірки.

Для здійснення планової інспекційної перевірки інспектору або інспекційній групі видається посвідчення на право проведення цієї перевірки. У посвідченні зазначаються назва об'єкта перевірки, підстави, строки проведення інспекційної перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці, склад інспекційної групи (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади).

Посвідчення на право проведення планової інспекційної перевірки засвідчується підписом Голови Національного банку або першого заступника Голови, або заступника Голови Національного банку, який згідно з функціональними обов'язками керує службою банківського нагляду, або виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду, або його заступників, або начальника відповідного територіального управління Національного банку, або особи, що виконує обов'язки однієї із зазначених осіб.

У разі внесення змін до посвідчення на право проведення планової інспекційної перевірки в частині строків проведення інспекційної перевірки, періоду інспектування, переліку питань, що підлягають перевірці, складу інспекційної групи оформляється додаток до посвідчення з відповідною інформацією, який є невід'ємною частиною посвідчення на право проведення перевірки та засвідчується підписом особи, якій надано право на підписання цього посвідчення.

Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою недопущення дублювання та забезпечення належної координації роботи служби банківського нагляду та інших підрозділів Національного банку, а також своєчасного та рівномірного проведення планових інспекційних перевірок банків, їх підрозділів та філій іноземних банків.

Плани інспекційних перевірок складаються щокварталу з урахуванням прогнозного річного плану.

Річний план за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду, складається на підставі прогнозних планів територіальних управлінь, служби банківського нагляду та інших підрозділів Національного банку, що мають контрольні функції з нагляду за банками/філіями іноземних банків. При цьому вони також подають перелік питань, що мають перевірятися.

Національний банк подає територіальним управлінням Національного банку до 25 листопада поточного року прогнозний річний план на наступний рік виїзних комплексних інспекційних перевірок банків I та II групи та їх підвідомчих установ і філій іноземних банків, а також план-графік залучення спеціалістів банківського нагляду територіальних управлінь Національного банку для участі в інспекційних перевірках банків I та II групи і філій іноземних банків.

Територіальні управління та інші відповідні підрозділи Національного банку подають прогнозний річний план на наступний рік Національному банку до 10 грудня поточного року. Цей план складається з розбивкою за місяцями і є базовим для квартальних планів.

Служба банківського нагляду Національного банку для складання планів інспекційних перевірок аналізує:

інформацію щодо безвиїзного нагляду;

інформацію про попередні перевірки з урахуванням питань, які були перевірені під час інспекційної перевірки, про зміст виявлених порушень і результати проведеної роботи щодо їх усунення;

інформацію про виконання банками розроблених заходів фінансового оздоровлення з урахуванням вимог і пропозицій Національного банку;

інформацію інших підрозділів Національного банку щодо діяльності банку/філії іноземного банку;

результати перевірок діяльності банків/філій іноземного банку, які здійснювалися державними контрольними та правоохоронними органами, зовнішніми аудиторами;

звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб;

рішення Правління Національного банку, завдання та вказівки Національного банку;

інформацію щодо діяльності банків, філій іноземних банків, яка розміщена в засобах масової інформації, інших джерелах.

На підставі аналізу вищезазначеної інформації Національний банк надсилає територіальним управлінням не пізніше 10 числа місяця, що передує кварталу, у якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, перелік банків/філії іноземного банку, що обов'язково підлягають інспекційній перевірці.

Територіальні управління складають і надсилають остаточний проект плану інспекційних перевірок Національному банку не пізніше 15 числа місяця, що передує кварталу, у якому здійснюватиметься інспекційна перевірка. Квартальний план складається територіальними управліннями за формою, погодженою заступником Голови Національного банку.

Квартальний план інспекційних перевірок складається у розрізі місяців. У разі виробничої потреби територіальні управління та інші відповідні структурні підрозділи можуть самостійно вносити зміни в межах кварталу. Це стосується лише тих перевірок, які не підлягають координації за термінами їх початку та закінчення з Національним банком або відповідними територіальними управліннями за місцезнаходженням банку - юридичної особи.

Планування інспекційних перевірок банків I та II групи і філій іноземних банків покладається на Національний банк. При цьому територіальні управління здійснюють планування інспекційних перевірок інших установ банків самостійно з подальшим розглядом і погодженням планів з Національним банком та остаточним їх затвердженням заступником Голови Національного банку.

Координація планування інспекційних перевірок банків, які мають мережу філій та інших власних підрозділів в інших регіонах, проводиться територіальними управліннями за місцезнаходженням цих банків за погодженням з Національним банком.

Про виконання плану інспекційних перевірок, що проведені відділом банківського нагляду за квартал, територіальні управління надсилають звіти за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду на адресу Національного банку не пізніше п'ятого числа першого місяця кварталу, наступного за звітним.

До звіту додається текстова інформація, що має висвітлювати такі питання:

а) позитивні та негативні тенденції, що виявлені під час інспекційних перевірок у банківській системі регіону;

б) питання, які висвітлюються під час перевірки, зокрема: зміни капіталу та виконання заходів щодо капіталізації; стан загальних активів, а також кредитного портфеля; загальний фінансовий стан банку;

достовірність звітності;

зауваження, пропозиції, рішення загальних зборів акціонерів, (учасників) банку щодо поліпшення його діяльності;

в) інформація про виконання банками розроблених заходів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх інспекційних перевірок, з урахуванням вимог і пропозицій Національного банку;

г) найпоширеніші недоліки, що виявлені під час інспекційних перевірок;

ґ) основні недоліки за матеріалами, що подані Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України щодо дотримання банками вимог чинного законодавства України, а також матеріалами, що передані до правоохоронних органів;

д) пропозиції щодо поліпшення діяльності банківських установ регіону;

е) тривалість робочого часу, що витрачається на позапланові перевірки;

є) тривалість робочого часу, що витрачається спеціалістами банківського нагляду на перевірки банків I та II групи і філій іноземних банків.

Річні та квартальні плани інспекційних перевірок, а також зміни до них затверджуються першим заступником Голови Національного банку або заступником Голови Національного банку, який за функціональними обов'язками керує службою банківського нагляду, за поданням Дирекції з банківського регулювання та нагляду.

Зміни до річного та квартальних планів вносяться після їх узгодження Дирекцією з банківського регулювання та нагляду Національного банку за умови подання територіальним управлінням чи іншим відповідним структурним підрозділом Національного банку обґрунтованих підстав для їх внесення.

Затверджений річний або квартальний план інспекційних перевірок надсилається територіальним управлінням та іншим відповідним структурним підрозділам Національного банку до 25-го числа місяця, що передує відповідно року або кварталу, у якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов'язковим для виконання.

Затверджений річний або квартальний план інспекційних перевірок подається підрозділу безвиїзного нагляду до 25-го числа місяця, що передує відповідно року або кварталу, в якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов'язковим для забезпечення своєчасного подання потрібної інформації підрозділу інспектування для здійснення ним підготовки до інспекційної перевірки.

Виїзна інспекційна перевірка складається з таких трьох етапів:

o підготовка до проведення інспектування;

o процес інспектування;

o оформлення результатів інспектування.

Підготовка до проведення інспектування здійснюється шляхом аналізу результатів безвиїзного нагляду, інформації від інших структурних підрозділів Національного банку про діяльність об'єкта перевірки та матеріалів об'єкта перевірки і триває від одного до двадцяти робочих днів залежно від виду перевірки та величини об'єкта перевірки.

Підрозділ інспектування для підготовки до інспекційної перевірки може запитати потрібну інформацію у інших підрозділів служби банківського нагляду та Національного банку.

Підрозділи безвиїзного нагляду відповідно до затвердженого плану інспекційних перевірок подають підрозділам інспектування матеріали для проведення підготовки до комплексного інспектування не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до його початку. Ці матеріали мають містити таку інформацію:

а) стан об'єкта перевірки на дату інспектування, тенденції, що були в об'єктах перевірки протягом періоду інспектування, та результати аналізу зазначених даних (у тому числі аналізу показників системи раннього реагування);

б) показники економічних нормативів за станом на дату інспектування та протягом періоду інспектування з результатами аналізу зазначених даних та з викладенням причин порушення (якщо воно є) установлених нормативів;

в) звітність об'єкта перевірки, що є в розпорядженні підрозділу безвиїзного нагляду, за станом на дату інспектування або на попередню звітну дату, якщо строки подання звітності для об'єкта перевірки не настали;

г) опис проблем, що є в об'єкті перевірки за станом на дату інспектування та були протягом періоду інспектування, із зазначенням їх причин;

ґ) заходи впливу до об'єкта перевірки, які були застосовані Національним банком протягом періоду інспектування, та заходи, вжиті об'єктом перевірки, щодо усунення порушень і недоліків у роботі;

д) сфери діяльності об'єкта перевірки, що потребують особливої уваги під час виїзного інспектування (із зазначенням конкретних рахунків, дат операцій, сум тощо);

е) інша інформація про діяльність об'єкта перевірки, яка може бути корисною для інспектування.

У разі прийняття рішення про проведення позапланової перевірки підрозділ безвиїзного нагляду терміново готує та надає підрозділу інспектування потрібну для інспекційної перевірки інформацію залежно від підстав проведення цієї перевірки та встановлених проблем у діяльності об'єкта перевірки.

Запит до банку/філії іноземного банку щодо подання потрібних для процесу підготовки до інспектування матеріалів надсилається разом з офіційним повідомленням про проведення інспектування не пізніше ніж за 10 днів до його початку. Це повідомлення оформляється на бланку Національного банку або листом в електронному вигляді, засвідчується підписом заступника Голови Національного банку, який за функціональними обов'язками є керівником служби банківського нагляду або керівником територіального управління та містить таку інформацію:

вид інспектування;

підстави для призначення інспектування; дати початку та закінчення інспектування; період інспектування;

запит щодо надання потрібної для процесу підготовки до інспектування інформації (у тому числі докладний перелік цієї інформації);

інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

пропозиції щодо попередньої зустрічі з керівниками банку/філії іноземного банку;

іншу важливу інформацію.

Банк/філія іноземного банку зобов'язаний/зобов'язана надати всю потрібну інформацію до початку інспектування у строки, визначені в запиті про її надання.

Результати процесу підготовки до інспектування оформляються як звіт про підготовку до інспектування, який обов'язково має містити інформацію про:

а) стан об'єкта перевірки на дату інспектування або на попередню звітну дату, якщо строки подання об'єктами перевірки звітності, на підставі якої визначається фінансовий стан, не настали;

б) тенденції у об'єкта перевірки протягом періоду інспектування;

в) обсяги інспектування;

г) питання, що потребують особливої уваги під час проведення інспектування;

ґ) розрахунок часу, що потрібний на перевірку окремих сфер діяльності;

д) графік проведення інспектування.

Інспектування банків I та II групи і філій іноземних банків здійснюється під керівництвом інспекторів центрального апарату Національного банку. Інспекційні групи комплектуються службовцями підрозділів банківського нагляду територіальних управлінь. Службовці територіальних управлінь Національного банку залучаються для участі в комплексних інспекційних перевірках банків I та II групи відповідно до плану-графіка, що затверджується разом з річним планом інспекційних перевірок.

Протягом тижня до початку інспектування проводиться попередня зустріч з керівниками банку/філії іноземного банку, на якій обговорюються обсяги та методи, а також різні організаційні питання щодо майбутнього інспектування. Зустріч з керівниками банку/філії іноземного банку, який/яка перевірятиметься під керівництвом інспекторів центрального апарату Національного банку, проводять виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду або його заступники, а також керівник інспекційної групи чи його заступник. Зустріч з керівниками банку/філії іноземного банку, який/яка перевірятиметься під керівництвом інспекторів територіального управління Національного банку, проводять начальник територіального управління Національного банку або його заступник та/або начальник відділу банківського нагляду територіального управління Національного банку або його заступник, а також керівник інспекційної групи чи його заступник. Від банку для участі в зустрічі запрошуються голова ради або його заступник, голова та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер і керівники структурних підрозділів банку. Від філії іноземного банку для участі в зустрічі запрошуються керівник і головний бухгалтер філії, їх заступники, керівники структурних підрозділів філії, а також, у разі можливості, голова виконавчого органу іноземного банку або його заступник.

Склад інспекційної групи визначається та затверджується начальником відповідного територіального управління Національного банку (у разі проведення перевірки інспекторами цього територіального управління) та виконавчим директором - директором Дирекції з банківського регулювання та нагляду або його заступники, якщо керівництво інспекційною перевіркою здійснює інспектор центрального апарату Національного банку.

До складу інспекційної групи можуть входити службовці структурних підрозділів Національного банку, які відповідно до функціональних обов'язків здійснюють контроль за діяльністю банків/філій іноземних банків (наприклад, контроль за готівковим обігом, валютний контроль тощо). Цим службовцям може надаватись окреме завдання на перевірку питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють. Ці службовці складають окремі довідки про результати перевірки.

Інспектування здійснюється згідно із затвердженим планом і розробленим графіком інспектування. План інспектування кожного банку/філії іноземного банку складається з урахуванням результатів процесу підготовки до проведення інспектування та затверджується виконавчим директором - директором Дирекції з банківського регулювання та нагляду або його заступниками або керівником територіального управління Національного банку.

Під час проведення комплексної інспекційної перевірки або за результатами інспекційної перевірки з окремих напрямів діяльності/операцій банку (та/або його філій чи інших власних підрозділів банку, філій іноземного банку) складаються довідки про перевірку.

Кожна довідка про перевірку складається в трьох примірниках та засвідчується підписом інспектора (інспекторів), який є відповідальним за перевірку в цілому або за перевірку відповідного напряму діяльності банку (та/або філії чи іншого власного підрозділу банку, філії іноземного банку).

Два примірники кожної з довідок надаються відповідно голові правління банку або керівнику його філії чи іншого власного підрозділу банку, або іншому уповноваженому керівнику внутрішнього підрозділу банку, що відповідає за визначений напрям роботи банку (далі - керівник банку) або керівнику філії іноземного банку, під його підпис на третьому примірнику, який зберігається в інспектора або керівника інспекційної групи.

Керівник банку/філії іноземного банку зобов'язаний не пізніше третього робочого дня з дати отримання довідок повернути один підписаний ним примірник інспектору.

За результатами комплексного інспектування банку/філії іноземного банку на підставі довідок про перевірку окремих напрямів діяльності/операцій банку (у тому числі його філій та/або інших власних підрозділів, що перевірялися під час проведення комплексної перевірки банку/філії іноземного банку) складається звіт про інспектування. Звіт про інспектування має визначену форму, яка затверджується заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює керівництво службою банківського нагляду Національного банку.

Звіт про інспектування складається у двох примірниках. Один примірник звіту залишається в Національному банку (територіальному управлінні Національного банку), другий - надається (надсилається спец-зв'язком або нарочним) раді та правлінню банку/керівнику філії іноземного банку разом із супровідним інформаційним листом, який має містити загальний висновок про результати проведеної інспекційної перевірки.

Звіт про інспектування надається банку/філії іноземного банку протягом трьох робочих днів після його погодження заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює керівництво службою банківського нагляду Національного банку.

Звіти, довідки про інспектування та інші матеріали щодо інспектування є конфіденційною інформацією та власністю Національного банку та не підлягають публічному розголошенню.

Інспектор Національного банку при виконанні своїх службових обов'язків під час проведення інспектування у межах здійснення функцій банківського нагляду має право:

вільного доступу до всіх документів та інформації об'єкта перевірки, у тому числі до тих, що становлять банківську чи комерційну таємницю;

вільного доступу в робочий час до всіх приміщень об'єкта перевірки;

безоплатно одержувати від об'єкта перевірки інформацію щодо його діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з окремих питань діяльності, а також вимагати від об'єктів перевірки будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки;

виносити за межі банку/філії іноземного банку копії документів, у тому числі виготовлені методом сканування або створення фотокопій, що можуть свідчити про факти порушення банком/філією іноземного банку банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

перевіряти будь-яку звітність афілійованої особи банку щодо взаємовідносин з банком з метою визначення впливу відносин з афілійованою особою на стан банку;

одержувати від банків/філій іноземних банків інформацію у формі документів або їх копій, засвідчених банком (відокремленим підрозділом банку), філією іноземного банку, який/яка перевіряється, для долучення їх до матеріалів перевірки.

Інспектор Національного банку зобов'язаний:

дотримуватися вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов'язки та доручення керівництва;

не розголошувати інформацію, що становить банківську чи службову таємницю або має конфіденційний характер та стала відома йому в зв'язку з виконанням службових обов'язків.

7.3. Організація та планування інспектування діяльності банків
7.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS
7.5. Взаємодія між інспекторами з банківського нагляду НБУ та зовнішніми аудиторами банків
7.6. Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства
Тема 8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ
8.1. Правове регулювання функцій НБУ як фінансового агента уряду
8.2. Обслуговування внутрішнього боргу
8.3. Обслуговування зовнішнього боргу
8.4. Платіжна система виконання бюджетів
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Монетарна політика Центрального банку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru