Безпека життєдіяльності - Запорожець О.І. - Система забезпечення корпоративної безпеки об'єкта економіки

До внутрішніх загроз кримінологічної безпеки об'єктів економіки належать:

- порушення встановленого режиму збереження відомостей, які становлять комерційну таємницю;

- порушення порядку користування технічними засобами;

- порушення порядку та правил дотримання безпеки на об'єкті, що створює передумови для реалізації злочинними елементами своїх намірів та до виникнення надзвичайних ситуацій.

- та інші.

Найбільш типовими причинами та умовами, які сприяють розголошенню відомостей, що містять комерційну таємницю, є:

- відсутність персональної відповідальності посадових осіб за збереження цінних відомостей;

- допуск до цінних відомостей невиправдано широкого кола осіб;

- порушення правил спеціального діловодства;

- відсутність умов для підтримання на належному рівні режиму захисту;

- недотримання встановленого порядку проведення особливо важливих нарад, конфіденційних переговорів;

- порушення пропускного режиму та охорони об'єкта;

- незахищеність технічних каналів від витоку цінних відомостей;

- не систематичне і не грунтовне проведення із співробітниками профілактичних навчань, спрямованих на попередження порушень режиму захисту;

- недосконалий контроль за додержанням режиму захисту відомостей, що містять комерційну таємницю.

Внутрішні загрози об'єкту економіки створюються в результаті недбалості, неефективної організації та управління підприємством. Вони підривають економічну стабільність підприємства як прямо так і в результаті сприяння суб'єктам зовнішніх загроз.

Своєчасне виявлення і нейтралізація проявів внутрішньої та зовнішньої загроз безпеки є першочерговим завданням усіх сил та засобів державних правоохоронних органів та підприємницьких структур безпеки.

Система забезпечення корпоративної безпеки об'єкта економіки

Основні завдання

Відповідальними за забезпечення корпоративної безпеки об'єкта економіки є:

- Власник та керівник;

- Посадові особи об'єкта;

- Персонал об'єкта;

- Підрозділ безпеки об'єкта;

- Державні правоохоронні органи.

Системи корпоративної безпеки об'єкта економіки передбачають:

- Захист законних прав та інтересів об'єкта і його співробітників;

- Збір, аналіз, оцінка і прогнозування даних, що характеризують обстановку на об'єкті;

- Вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;

- Протидія технічному проникненню із злочинними намірами;

- Своєчасне виявлення і недопущення проникнення на об'єкт структур промислового шпіонажу, організованої злочинності та окремих осіб з протиправними намірами;

- Захист співробітників об'єкта від насильницьких посягань;

- Виявлення, попередження і припинення можливої протиправної чи іншої негативної діяльності співробітників об'єкта;

- Зберігання матеріальних цінностей і відомостей, які містять комерційну таємницю;

- Фізична і технічна охорона будівель, споруд, території та транспортних засобів об'єкта.

Корпоративну безпеку об'єкта економіки забезпечують заходи:

o організаційно-управлінські,

o режимні і правові,

o технічні і спеціальні,

o профілактичні і пропагандистські,

o соціально-психологічні

Система забезпечення корпоративної безпеки об'єкта економіки включає:

ОСНОВНІ ПІДСИСТЕМИ:

1. Економічної розвідки;

2. Внутрішньої безпеки;

3. Безпеки будівель і споруд;

4. Фізичної безпеки;

5. Технічної безпеки;

6. Безпеки зв'язку;

7. Комп'ютерної безпеки;

8. Захисту комерційних таємниць;

9. Психолого-соціологічна;

10. Пожежної безпеки;

11. Безпеки перевезень;

12. Радіаційно-хімічної безпеки;

13. Пропагандистського забезпечення;

14. Перевірки механізму системи безпеки.

ДОПОМІЖНІ ПІДСИСТЕМИ:

1. Оповіщення;

2. Дії в критичних ситуаціях;

3. Режиму проведення зустрічей та переговорів;

4. Взаємодії з правоохоронними органами;

5. Навчання персоналу об'єкта; Навчання служби безпеки.

Підсистема економічної розвідки є базою для успішного розвитку та функціонування будь-якого об'єкта економіки і спрямована на досягнення конкурентної переваги об'єкта. Основним завданням даної підсистеми є своєчасне добування інформації та її аналіз і обробка.

Підсистема внутрішньої безпеки об'єкта забезпечує недопущення проникнення на об'єкт осіб для економічного шпіонажу чи організованої злочинності, уникаючи двох крайностей: надмірної довіри до персоналу та створення обстановки суцільного стеження та підозрілості.

Підсистема забезпечення кримінологічної безпеки будівель і споруд передбачає використання сучасних технічних засобів та функціонування ускладненої пропускної системи.

Підсистема фізичної безпеки забезпечує захист керівництва та персоналу об'єкта та їх сімей від терористичних актів. За керівництвом об'єкта закріплюється персональна охорона, спеціально обладнані службові кабінети, автотранспорт та ін.

Підсистема технічноїбезпеки здійснює інструментальну перевірку приміщень, де відбуваються конфіденційні переговори і звідки можливе знімання цінної для конкурентів інформації.

Підсистема безпеки зв'язку забезпечує комплексний захист від перехвату конфіденційних відомостей, що передаються телефонним, телеграфним, факсимільним, радіо- та іншими видами зв'язку.

Підсистема комп'ютерної безпеки набула особливої ваги в наш час, коли застосування комп'ютерної техніки стає все більш популярним. Спектр навмисних чи ненавмисних порушень комп'ютерної безпеки дуже широкий. При аналізі зловмисних порушень необхідно виявити їх мотиви, цілі і наслідки, визначити потенційних ініціаторів таких дій. Особи, що у своїй роботі користуються комп'ютерною технікою, повинні бути ознайомлені із спеціальними правилами забезпечення охорони цінних відомостей, закладених у комп'ютерні робочі програми.

Підсистема захисту комерційних таємниць є одною з ключових у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності. Захист визначених керівником даного об'єкта економіки відомостей здійснюється через:

- договірну систему при прийомі на роботу працівників, а також при їх звільненні;

- спеціальне діловодство;

- обмежений порядок доступу до визначеної інформації, належним чином устатковуються приміщення та сховища.

Психолого-соціологічна підсистема забезпечує відповідну підготовку керівництва і персоналу об'єкта для ведення переговорів з партнерами, передбачає вивчення та підтримання морально-психологічного клімату серед співробітників об'єкта та ін.

Підсистема пожежної безпеки має велике значення через значну потенційну шкоду, яку може заподіяти пожежа на об'єкті. Система охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння передбачає:

- раннє виявлення підвищення температури вище встановлених параметрів;

- раннє виявлення диму чи полум'я;

- раннє виявлення парів речовин, що утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші;

- оповіщення співробітників та чергового персоналу;

- дистанційне, автоматичне та ручне включення стаціонарних засобів пожежогасіння;

- евакуацію персоналу із службових приміщень;

- навчальну підготовка персоналу.

Підсистема безпеки перевезень передбачає заходи щодо попередження та знешкодження злочинних посягань на грошові кошти, цінні папери, дорогоцінності та інші матеріальні цінності об'єкта під час їх транспортування.

Інформаційно-аналітична підсистема забезпечує науково обгрунтоване узагальнення та аналіз інформації з виявленням як негативних так і позитивних тенденцій і на цій основі напрацьовуються пропозиції щодо їх нейтралізації чи подальшого розвитку.

Підсистема радіаційно-хімічної безпеки має своєчасно виявити і нейтралізувати наміри кримінальних елементів заподіяти шкоди об'єкту та його персоналу з використанням радіоактивних і отруйних речовин, підтримувати параметри повітряного середовища в установлених нормах, забезпечити персонал засобами колективного та особистого захисту.

Підсистема пропагандистського забезпечення спрямована на формування в країні та за її межами об'єктивної думки про об'єкт економіки, його керівників та трудовий колектив для зміцнення авторитету і довіри в органах державної влади, серед партнерів та клієнтів.

Підсистема контролю механізму функціонування системи безпеки є вагомою ланкою в забезпеченні кримінологічної безпеки на основі принципів об'єктивності, конкретності, систематичності, цілеспрямованості, застосовуючи спостереження, обслідування, експеримент.

Допоміжні підсистеми виконують завдання забезпечення функціонування основних підсистем. Основні та допоміжні підсистеми передбачають взаємозалежність і взаємопідстраховку.

Додержання правил корпоративної безпеки забезпечує стабільну роботу підприємства, запобігає зайвим економічним витратам та зберігає спокій і життя співробітників.

Служба безпеки об'єкта економіки

Основним виконавцем забезпечення корпоративної безпеки об'єкту економіки є служба (підрозділ) безпеки, яка створюється на основі рішення керівництва об'єкта. В своїй роботі служба безпеки керується Статутом, розробленим у відповідності із законодавством.

В цілому діяльність служби безпеки направлена на створення на об'єкті економіки необхідних правових, організаційних і матеріальних умов для виявлення, попередження і припинення посягань кримінальними структурами на:

o майно;

o інтелектуальну власність;

o сприятливу фінансово-комерційну кон'юнктуру;

o сталі господарські зв'язки;

o соціально-психологічний клімат;,

o виробничу дисципліну;

o технологічне лідерство;

o наукові досягнення;

o цінну інформацію щодо об'єкту економіки.

Служба безпеки може мати, наприклад, такі структурні одиниці:

o відділ економічної розвідки;

o відділ внутрішньої безпеки;

o відділ по захисту комерційних таємниць;

o відділ технічного захисту;

o відділ фізичної охорони будівель;

o відділ фізичної охорони керівників та службовців підприємства;

o відділ безпеки перевезень;

o інформаційно-аналітичний відділ;

o прес-групу.

За результати своєї роботи підрозділ безпеки і його співробітники несуть юридичну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність.

Встановлені службою безпеки правила і вимоги є обов'язковими до виконання з боку всіх працівників підприємства, а керівник підприємства (фірми) своїми діями зобов'язаний підтримувати виконання зазначених вимог та правил безпеки.

З метою вирішення задач забезпечення безпеки, вивчення і поширення передового досвіду та для підвищення кваліфікації, керівник підрозділу безпеки організовує систему спеціальної підготовки всіх співробітники підрозділу. Крім цього, необхідним елементам безпеки повинні систематично навчатися і всі співробітники підприємства (фірми) з метою як їх особистої захищеності, так і створення передумов для успішної діяльності підприємства.

Взаємодії служб безпеки з правоохоронними органами в Україні визначаються Конституцією, а також діючим законодавством, що регламентує правоохоронну діяльність в сфері державної безпеки. В разі потреби працівники підрозділу безпеки об'єкта економіки надають допомогу правоохоронним органам в виявленні, попередженні і припиненні злочинів.

Взаємодія служби охорони об'єкта економіки з територіальними органами внутрішніх справ досягається шляхом взаємних погоджених дій, обміном оперативної інформації тощо.

У випадку надзвичайних ситуацій (напад на об'єкт, розбирання із затриманими правопорушниками та ін.) співробітники служби охорони зобов'язані викликати наряд міліції і працювати з ними в тісному контакті.

Служба безпеки об'єкта економіки
Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій
5.1. Ризик - як характеристика небезпеки. Концепція прийнятного ризику
5.1.1. Ризик
5.1.2. Індивідуальний ризик
5.1.3. Нормування ризиків
5.1.4. Оцінка рівня ризику
Кількісна оцінка ризику
Експертний метод оцінки рівня ризику
Модельний метод оцінки рівня ризику
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru