Безпека життєдіяльності - Запорожець О.І. - Модельний метод оцінки рівня ризику

Для оцінки багатьох видів ризику застосування статистичного методу є неможливим у зв'язку з відсутністю необхідної інформації, а застосування експертного методу виявляється недостатнім, оскільки не дозволяє отримати кількісної оцінки рівня ризику. Ця обставина має дуже велике значення для оцінки ризиків, які необхідно оцінити досить точно. Застосування модельного методу дозволяє визначити ризик досить точно.

Розробка моделі для оцінки рівня ризику передбачає:

1) визначення ключового показника, який буде використовуватися для оцінки наслідків дії ризик-факторів;

2) вибір факторів, які обумовлюють ризик-зміни ключового показника, у вигляді формули або через визначення параметрів моделі;

3) встановлення кількісної залежності між зміною факторів та значенням ключового (кінцевого) показника.

Розглядаючи та оцінюючи деякі припущення відносно зміни параметрів у майбутньому, можна оцінити ступень ризику. При наявності альтернативних варіантів оцінка рівня ризику здійснюється за критерієм мінімальної чутливості до зміни його параметрів. При наявності єдиного варіанта - шляхом розрахунку коефіцієнта варіації кінцевого результату.

Метод аналізу чутливості - найбільш простий та приблизний метод оцінки ступеня ризику, використання якого потребує мінімального обсягу вихідної інформації. Використання цього методу передбачає ізольовану зміну значення окремих параметрів (факторів) та визначення нового кінцевого результату при такій зміні кожного його параметра.

Показник чутливості події до окремого її параметра розраховується як відношення попереднього (первісного) результату події до її нового значення при зміні відповідного параметра. Розрахунок та порівняння між собою показників чутливості події до зміни окремих її параметрів дозволяє виявити найбільш вагомі параметри (фактори) події, зміна яких найбільшим чином впливає на зміну кінцевого результату. Порівняння коефіцієнтів чутливості по окремих альтернативних подіях дозволяє вибрати з них найменш ризиковані з точки зору залежності її від зміни ризик-фак-торів. Недолік методу аналізу чутливості полягає у тому, що він не враховує ймовірності та реалістичності очікуваних змін окремих параметрів (факторів) події, а також те, що зміни параметрів події можуть мати сумісний, а не ізольований характер.

Цього недоліку не має метод аналізу сценаріїв, який передбачає одночасну зміну декілька змінних параметрів події. Таким чином створюються альтернативні сценарії реалізації події, які відповідають різним припущенням відносно дії окремих факторів. Як правило розглядають базовий (реалістичний), оптимістичний та песимістичний варіант сценарію реалізації події.

Якісні методи оцінки ризику

Якісні оцінки ризику запроваджуються для підтримки системи безпеки (на прикладі авіаційної транспортної системи) відповідно до наступних визначень, наведених в табл. 5.8 та 5.9, та рис. 5.6.

Таблиця 5.8

Визначення ваги наслідків

Катастрофічні

Численні летальні наслідки або втрата системи в цілому

Небезпечні

Зниження здатності системи або її операторів долати несприятливі умови до меж, що визначаються як:

1) значне зниження надійності та функціональних можливостей;

2) надмірне навантаження на операторів, за якого вони втрачають здатність виконувати обов'язки надійно, точно та до повного завершення ;

3) серйозні або фатальні пошкодження для незначного числа людей на борту літака (крім екіпажу)

4) фатальні пошкодження для наземного авіаційного персоналу або населення.

Продовження табл. 5.8

Катастрофічні

Численні летальні наслідки або втрата системи в цілому

Значні

Зниження здатності системи або її операторів долати несприятливі умови до меж, що визначаються як:

а) значне зниження надійності та функціональних можливостей;

б) суттєве навантаження на операторів;

в) умови, що знижують ефективність операторської діяльності або суттєвий дискомфорт;

г) фізична втома (крім операторів), включаючи навіть ушкодження;

ґ) значні професійні захворювання і/або значні збитки довкіллю /або значні збитки матеріальним цінностям

Незначні

Несуттєве зниження ефективності системи. Дії операторів достатні в межах їх можливостей. Включаючи -

а) незначне зниження надійності та функціональних можливостей;

б) несуттєве навантаження на операторів таке як зміни оперативного плану польоту;

в) несуттєвий фізичний дискомфорт для працюючих (крім операторів);

г) незначні професійні захворювання і/або незначні збитки довкіллю /або незначні збитки матеріальним цінностям

Таблиця 5.9

Визначення ймовірності наслідків

Ймовірний

Якісна: очікується раз або кілька разів за весь життєвий цикл окремого елементу системи. Кількісна: ймовірність прояву протягом 1 години діяльності > 1 х 10-5

Малоймовірний

Якісна: не може статися протягом життєвого циклу окремого елементу. Очікується раз або кілька разів за весь життєвий цикл всієї системи.

Кількісна: ймовірність прояву протягом 1 години діяльності 10-5 < > 10-7

Продовження табл. 5.8

Вкрай малоймовірний

Якісна: не може статися протягом життєвого циклу окремого елементу. Очікується раз або кілька разів за весь життєвий цикл всієї системи.

Кількісна: ймовірність прояву протягом 1 години діяльності 10-7 < > 10-9

Вкрай неймовірний

Якісна: не може статися протягом життєвого циклу всієї системи.

Кількісна: ймовірність прояву протягом 1 години діяльності < 10-9

Рис. 5.6. Матриця оцінки ризику

5.1.5. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності
Задачі забезпечення безпеки за критеріями ризиків
Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об'єкта потенційної небезпеки
Визначення рангу заходів безпеки
5.1.6. Приклад обчислення соціального ризику для аеропорту
5.1.7. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи
Розділ 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення на АТО у НС
6.1. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності
6.1.1. Основи національного законодавства з безпеки життєдіяльності
Законодавчі та нормативні акти з безпеки життєдіяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru