Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - ТЕМА 7. Правовий статус підприємця

У попередніх темах ми розглядали провідні види і форми підприємництва, основні способи та технологію створення власної справи, успіх якої завжди залежить від головної дійової особи - самого підприємця. Як бачимо, необхідною передумовою започаткування і здійснення підприємницької діяльності є наявність підприємців, тобто осіб, котрі самостійно приймають господарські та інші рішення з метою досягнення певного підприємницького успіху. Хто ж такий підприємець? Які функції він виконує? Які найбільш важливі ділові якості притаманні підприємцю? Які права, обов'язки та відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності? Про це ви дізнаєтесь з даної теми.

1. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки

Успіх у підприємництві базується на здатності підприємця приймати правильні (обгрунтовані) рішення. Підприємець є визначальною особистістю у підприємництві, ключовою (центральною) фігурою в ринковій економіці. Будь-який підприємець працює як ділова людина, але не будь-яку ділову людину можна назвати підприємцем. Хто ж такий підприємець? Чим він відрізняється від інших суб'єктів господарської діяльності?

Підприємцем прийнято вважати ділову людину, котра привносить щось нове або покращує щось вже існуюче і реалізує його в практичній діяльності. Зміст самостійного прийняття інноваційного рішення підприємцем зводиться до організації виробництва і поставки на ринок товарів та послуг

з певним зиском для себе. Таким чином, ми можемо дати визначення поняття підприємець.

Підприємець - це людина, яка здійснює самостійну, систематичну, ініціативну, ризикову діяльність, що спрямована на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку або особистого доходу і передбачає здійснення нововведень.

Отже, підприємець - це суб'єкт, котрий поєднує в собі комерційні, організаторські та новаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів і методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, нових сфер застосування капіталу.

Саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм дозволяють енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї в реальність. Успіх підприємницької діяльності багато у чому залежить від здібностей і таланту людини, яка нею займається. Це, власне, й робить підприємця центральною постаттю ринкової економіки в цілому.

Поняття "підприємець" часто вживають як синонім таких понять, як "господар", "власник", "новатор", "бізнесмен". Людину, яка організувала свою справу і веде її, називають саме одним із цих понять. Але виникає запитання: чи можна назвати підприємцем суб'єкта, який має свою майстерню або ферму, де виробляється певна продукція, реалізація якої дає йому змогу лише існувати? Ясна річ, що ні. Це поняття більш широке, ніж підприємець. Підприємця від інших суб'єктів господарювання відрізняють специфічні функції, які він виконує (повинен виконувати), та визначальні (характерні) ділові якості його особистості.

Які ж основні функції виконує підприємець?

Підприємець виконує чотири функції, характерні саме для даного виду діяльності, а саме: ресурсну, управлінську, інноваційну, ризикову (рис. 1.10).

Ресурсна функція полягає в тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуг, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.

Управлінська функція підприємця - це прийняття управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва.

Інноваційна функція передбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності.

Ризикова функція (функція ризику) полягає у необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише власним майном, своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, своїм часом, діловою репутацією.

Основні функції підприємця

Функції підприємця є підставою для виділення підприємницької діяльності у самостійний фактор виробництва. Ось чому ми наголошуємо на тому, що існує чотири фактори виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва. Кожний фактор виробництва дістає винагороду. Так, земля - земельну ренту, праця - заробітну плату, капітал - відсоток, а підприємець за підприємницьку здатність - підприємницький дохід.

Підприємницький дохід складається з двох частин: нормального (звичайного) прибутку та економічного прибутку (надприбутку).

Нормальний (звичайний) прибуток - це відшкодування підприємцю за його працю з організації ресурсів та управління виробництвом, що пов'язано з ресурсною та управлінською функціями. Він визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами на її виробництво.

Економічний прибуток (надприбуток) - це специфічна частина підприємницького доходу, одержання якого пов'язане з функціями ризику і особливо інновації. Це - винагорода за інноваційно-підприємницьку діяльність (рис. 1.11).

Складові підприємницького доходу

Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця. Тому підприємець повинен мати не лише бажання або нахил до підприємництва, а й певні ділові якості й риси характеру. Згідно з даними п'ятирічного проекту виявлення "профілю підприємця", організованого американською фірмою "Мак-Бер енд Компані", існує 21 найважливіша риса "оптимального типу підприємця". Найбільш важливі серед них такі:

організаційно-господарське новаторство;

готовність та здатність до ризику;

пошук нових можливостей та ініціативність;

орієнтація на ефективність та якість продукції й обслуговування;

майнова відповідальність та цілеспрямованість;

висока інформованість та постійне вивчення ринків товарів;

здатність до "жертв" в інтересах справи;

чіткість та планомірність у роботі;

здатність переконувати людей, комунікабельність, чесність, надійність тощо.

Найважливіші характерні риси підприємця можна показати схематично (рис. 1.12).

Найважливіші харатерні риси підприємця

Отже, деякі найважливіші риси підприємця є результатом навчання та досвіду, а інші - продукт розвитку природних даних людини. Звичайно, перелік позитивних ділових якостей підприємця можна було б продовжувати. Але висновок єдиний: підприємцем не народжуються - підприємцем стають. Тому підприємцем має і мусить бути людина не лише з яскраво вираженими рисами лідера, зі здатністю впливати на інших людей, а й професійно підготовлена. А для цього треба вчитися основам підприємництва і збагачуватись практичним досвідом постійно. Саме такі люди досягають підприємницького успіху.

1. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки
2. Права, обов'язки та відповідальність підприємця
Права підприємця
Обов'язки підприємців
Відповідальність підприємця
ТЕМА 8. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі
1. Складові підприємницької етики
2. Культура підприємництва та діловий етикет
3. Юридична та соціальна відповідальність у бізнесі
Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємництва
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru