Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 2.3.4. Місцеве самоврядування

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і фаховими суддями. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судова система складається із судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду. Система судів загальної юрисдикції будується на принципах територіальності i спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Відповідно до закону діють також апеляційні та місцеві суди.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення виносяться судами від імені України й обов'язкові до виконання на всій території України.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією громадянин України не молодше 25 років, що має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше трьох років, мешкає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою. Судді обираються Верховної Радою безстроково.

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підпорядковуються тільки закону. Незалежність і недоторканність судців гарантується Конституцією і законами України. Держава також забезпечує фінансування і належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Конституційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції і законів України.

2.3.4. Місцеве самоврядування

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в рамках Конституції і законів України.

Органами місцевого самоврядування в містах, селищах і - селах є відповідно міські, селищні і сільські ради. Органами місцевого самоврядування, що виражають загальні інтереси територіальних громад, є районні й обласні ради.

До складу міської, селищної, сільської рад депутати обираються жителями міста, селища, села на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування терміном на 4 роки. Територіальні громади обирають також відповідно міського, селищного і сільського голову, який очолює виконавчий орган ради і головує на його зборах.

Голови районної та обласної ради обираються відповідною радою й очолюють виконавчий орган ради.

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, приймають рішення, що є обов'язковими до виконання на відповідній території. У разі невідповідності цих рішень Конституції і законам України вони можуть бути припинені у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Законодавчі основи регіонального управління в Україні відповідають міжнародним правовим нормам, оскільки Україна приєдналася до Європейської хартії про місцеве самоврядування.

2.3.5. Державна служба

Державна служба - це фахова діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті з практичного виконання завдань і функцій держави й отримують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Працівники державних органів називаються державними службовцями (раніше їх називали чиновниками). Держава сплачує їм зарплату, визначає коло обов'язків і повноважень, встановлює міру відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків, перевищення повноважень, зловживання службовим положенням.

Посада - це визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Службовими особами вважаються керівники і заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами чи іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій. Вищою службовою особою держави є Президент.

У західних країнах (США, Великій Британії, Японії та інших) набув поширення інститут імпічменту. Імпічмент (від англ. impeachment - засудження, обвинувачення) - особливий порядок притягнення до відповідальності і судового розгляду справ про злочини вищих посадових осіб держави. Імпічмент передбачає, що питання про притягнення до відповідальності вирішує нижня палата парламенту, а розгляд справи і винесення вироку здійснює верхня палата. В Україні також передбачено процедуру імпічменту Президента.

Порядок здійснення державної служби в Україні визначається Законом "Про державну службу"та іншими законодавчими актами.

2.3.5. Державна служба
2.4. Законність і правопорядок
2.5. Судові та правоохоронні органи
Глава 3. Підприємницька діяльність
3.1. Загальні положення
3.2. Класифікація підприємств
3.3. Характеристика видів підприємств
3.3.1. Господарські товариства
3.3.2. Кооперативи
3.3.3. Малі підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru