Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 7.2. Принципи бухгалтерського обліку

Метою бухгалтерського обліку є здійснення обліку господарських операцій і відображення стану та використання засобів підприємства протягом певного періоду часу (місяця, кварталу, року), а також складання звіту за підсумками роботи підприємства за цей період, який називається звітним.

Об'єктами бухгалтерського обліку є господарські операції і господарські засоби.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, які впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів підприємства.

Господарські засоби - це товарно-матеріальні цінності та грошові кошти, як такі, що у даний момент є власністю підприємства, так і ті, що тимчасово або постійно знаходяться поза його межами.

Усі товарно-матеріальні цінності враховуються відповідно до їх вартості в грошовому вимірі.

З погляду бухгалтерського обліку всі засоби підприємства поділяють на активи, зобов'язання і власний капітал.

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до одержання економічних вигод у майбутньому. Активи поділяють на оборотні та необоротні. Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Під операційним циклом розуміють проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та одержанням коштів від реалізації виготовленої з них продукції або товарів та послуг.

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - короткочасні високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

До необоротних активів відносять основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо останній довший року).

До основних засобів відносять земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та устаткування, транспортні засоби, інструменти, приладдя, інвентар (меблі), робочу і продуктивну худобу, багаторічні насадження тощо.

До інших необоротних матеріальних активів відносять бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентарну тару, предмети прокату тощо.

Зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов'язання поділяють на поточні та довгострокові.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, що будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або мають бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання - усі зобов'язання, що не є поточними зобов'язаннями.

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Внаслідок господарської діяльності власний капітал підприємства може зростати або зменшуватись, і відповідно різними будуть фінансові результати цієї діяльності (прибуток або збиток).

Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Видатки - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними видатки.

Збиток - перевищення суми видатків над сумою доходу, для одержання якого були здійснені ці видатки.

Основою бухгалтерського обліку є бухгалтерський баланс.

Бухгалтерський баланс (від фр. balance - рівновага) - це система показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства та відображають на певну дату стан Його активів, зобов'язань і власного капіталу.

Баланс являє собою двосторонню таблицю, що складається з окремих статей. У лівій частині цієї таблиці, яку називають активом балансу, міститься інформація про активи підприємства, а в правій - пасиви балансу - інформація про зобов'язання та власний капітал. Права частина балансу завжди дорівнює лівій. Це означає, що сума господарських засобів, що знаходяться в його активі, дорівнює сумі засобів у пасиві. Така рівновага зберігається після будь-якої господарської операції.

Основним елементом бухгалтерського балансу є балансова стаття, яка відповідає конкретному виду активів, зобов'язань або капіталу. Балансові статті об'єднуються в групи (розділи балансу). Об'єднання балансових статей у групи або розділи здійснюють, виходячи з їх економічного змісту. Кожний рядок (стаття) балансу має свій порядковий номер, що полегшує ЇЇ знаходження і посилання на окремі статті. Для відображення стану засобів підприємства у балансі передбачено дві графи для цифрових показників: на початок і на кінець звітного періоду. Кінцевий результат балансу підраховується шляхом підсумовування всіх чисел в активі та пасиві і називається валютою балансу.

Всяка господарська операція завжди зачіпає одразу дві статті балансу. З цієї позиції всі господарські операції діляться на три типи:

♦ обидві статті балансу, що змінюються, знаходяться в активі;

♦ обидві статті балансу, що змінюються, знаходяться в пасиві;

♦ статті балансу, що змінюються, знаходяться в активі та пасиві.

Кожній статті балансу відповідає певний бухгалтерський рахунок зі своїм найменуванням та номером.

Бухгалтерський рахунок - це обліковий символ, що використовується для запису та узагальнення інформації про збільшення чи зменшення певних видів доходів та витрат, активів, зобов'язань та власного капіталу.

На балансових рахунках групуються господарські засоби, виділені за якоюсь певною ознакою, наприклад, "каса", "розрахунковий рахунок", "матеріали", "прибуток" тощо.

За допомогою рахунків провадиться облік господарських операцій протягом звітного періоду.

Залежно від ступеня деталізації облікової інформації виділяють синтетичні, аналітичні рахунки, а також субрахунки (мал. 28).

Структура бухгалтерського рахунка

Мал. 28. Структура бухгалтерського рахунка

Синтетичні рахунки містять узагальнені показники про господарські засоби і ведуться тільки в грошовому вимірі.

Аналітичні рахунки дають докладну характеристику відповідних об'єктів обліку. Вони конкретизують загальні показники, що містяться на синтетичних рахунках, і відкриваються в розвиток певних синтетичних рахунків. Аналітичні рахунки можуть бути одновимірними та багатовимірними (багаторівневими). Ці рахунки можуть вестися як у грошовому, так і в натуральному вимірі.

Субрахунки являють собою додаткове, проміжне угруповання даних про окремі об'єкти обліку в складі синтетичних рахунків.

Існує близько ста бухгалтерських рахунків. їх сукупність затверджується Міністерством фінансів і називається планом рахунків. План рахунків являє собою систематизований перелік бухгалтерських рахунків, що визначає побудову всієї системи обліку і є обов'язковим для підприємств усіх форм власності всіх галузей народного господарства (слід, однак, зазначити, що в банківській сфері, а також для бюджетних установ використовуються спеціальні плани рахунків). У плані рахунків перераховуються синтетичні рахунки та субрахунки, згруповані в кілька розділів (класів).

План рахунків, який використовується у тій чи іншій країні, називають Національним планом рахунків. На практиці, як правило, використовується не більш як ЗО рахунків. План рахунків, що діє сьогодні в Україні, наведений у таблиці 7.

Таблиця 7. План рахунків бухгалтерського обліку в Україні

Синтетичні рахунки

(рахунки Першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Код

Назва

КОД

Назва

1

2

3

4

КЛАС 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки і споруди

Машини і обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робоча та продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

112

113

114

115

116

117

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (не титульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні

активи

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

122

123

124

125

126

127

Права користування майном

Права на знаки для товарів та послуг

Права на об'єкти промислової власності

Авторські та суміжні з ними

права

Гудвіл

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

132

133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

142

143

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Інші Інвестиції пов'язаним сторонам

Інвестиції непов'язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

152

153

154

155

Капітальне будівництво

Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення)

Інших необоротних матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів

Формування основного стада

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

162

163

Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду Довгострокові векселі одержані

Інша дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові активи

За видами відстрочених податкових активів

18

інші необоротні активи

За видами активів

19

Негативний гудвіл

За видами об'єктів інвестування

КЛАС 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

202

203

204

205

206

207

208

209

Сировина й матеріали

Куплені напівфабрикати та комплектуючі вироби

Паливо

Тара й тарні матеріали

Будівельні матеріали

Матеріали, передані в переробку

Запасні частини

Матеріали сільськогосподарського призначення

Інші матеріали

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211

212

213

214

215

216

217

218

Молодняк тварин

на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім'ї бджіл

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

За видами предметів

23

Виробництво

За видами виробництва

24

Брак у виробництві

За видами продукції

25

Напівфабрикати

За видами напівфабрикатів

26

Готова продукція

За видами готової продукції

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

За видами продукції

28

Товари

281

282

283

284

285

Товари на складі

Товари в торгівлі

Товари на комісії

Тара лід товарами

Торгова націнка

КЛАС 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

302

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

312

313

314

Поточні рахунки в національній валюті

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

33

Інші кошти

331

332

333

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти а дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

342

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

35

Поточні фінансові інвестиції

351

352

Еквіваленти грошових коштів

Інші поточні фінансові інвестиції

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

362

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

372

373

374

375

376

377

Розрахунки за виданими авансами Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки за нарахованими доходами

Розрахунки за претензіями

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Розрахунки з іншими дебіторами

38

Резерв сумнівних боргів

За дебіторами

39

Витрати майбутніх періодів

За видами витрат

КЛАС 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

Статутний капітал

За видами капіталу

41

Пайовий капітал

За видами капіталу

42

Додатковий капітал

421

422

423

424

425

Емісійний дохід

Інший вкладений капітал

Дооцінка активів

Безоплатно одержані необоротні активи

Інший додатковий капітал

43

Резервний капітал

За видами капіталу

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

442

443

Нерозподілений прибуток

Непокриті збитки

Прибуток, використаний у звітному періоді

45

Вилучений капітал

451

452

452

Вилучені акції

Вилучені вклади і паї

Інший вилучений капітал

46

Несплачений капітал

За видами капіталу

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

472

473

474

Забезпечення виплат відпусток

Додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення гарантійних зобов'язань

Забезпечення інших витрат і платежів

Цільове фінансування і цільові надходження

За об'єктами фінансування

КЛАС 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

501

502

503

504

505

506

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Інші довгострокові позики в національній валюті

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

51

Довгострокові векселі видані

511

512

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

521

522

523

Зобов'язання за облігаціями

Премія за випущеними облігаціями

Дисконт за випущеними облігаціями

53

Довгострокові зобов'язання 3 оренди

531

532

Зобов'язання з фінансової оренди

Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

54

Відстрочені податкові зобов'язання

За видами зобов'язань

55

Інші довгострокові зобов'язання

За видами зобов'язань

КЛАС 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601

602

603

Короткострокові кредити ' банків у національній валюті

Короткострокові кредити банків у іноземній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

604

605

606

Відстрочені короткострокові кредити банків у іноземній валюті

Прострочені позики у Національній валюті

Прострочені позики в іноземній валюті

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

62

Короткострокові векселі видані

621

622

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

632

Розрахунки а вітчизняними постачальниками

Розрахунки з іноземними постачальниками

64

Розрахунки за податками й платежами

641

642

643

644

Розрахунки за податками

Розрахунки за обов'язковими платежами

Податкові зобов'язання

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхування

651

652

653

654

655

За пенсійним забезпеченням

За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок безробіття

За індивідуальним страхуванням

За страхуванням майна

66

Розрахунки з оплати праці

661

662

Розрахунки за заробітною платою Розрахунки за депонентами

67

Розрахунки з учасниками

671

672

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Розрахунки за іншими виплатами

68

Розрахунки за іншими операціями

681

682

Розрахунки за авансами одержаними Внутрішні розрахунки

683

684

685

Внутрішньогосподарські розрахунки

Розрахунки за нарахованими відсотками

Розрахунки з іншими кредиторами

69

Доходи майбутніх періодів

За видами доходів

КЛАС 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

702

703

704

Дохід від реалізації готової продукції

Дохід від реалізації товарів

Дохід від реалізації робіт і послуг Вирахування з доходу

71

Інший операційний дохід

711

712

713

714

715

716

717

718

719

Дохід від реалізації іноземної валюти

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Дохід від операційної оренди активів

Дохід від операційної курсової різниці

Одержані штрафи, пені, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Одержані фанти та субсидії

Інші доходи від операційної діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

721

722 723

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Дохід від спільної діяльності Дохід від інвестицій у дочірні підприємства

73

Інші фінансові доходи

731

732

733

Дивіденди одержані

Відсотки одержані

Інші доходи від фінансових операцій

74

Інші доходи

741

742

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Дохід від реалізації необоротних активів

743

744

745

746

Дохід від реалізації майнових комплексів

Дохід від неопераційної курсової різниці

Дохід від безоплатно одержаних активів

Інші доходи від звичайної діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

752

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Інші надзвичайні доходи

79

фінансові результати

791

792

793

794

Результат основної діяльності Результат фінансових операцій Результат іншої звичайної діяльності

Результат надзвичайних подій

КЛАС 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

802

803

804

805

806

807

808

809

Витрати сировини й матеріалів Витрати куплених напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Витрати палива й енергії

Витрати тари й тарних матеріалів

Витрати будівельних матеріалів

Витрати запасних частин

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

Витрати товарів

Інші матеріальні витрати

81

Витрати на оплату праці

811

812

813

814

815

816

Виплати за окладами і тарифами Премії та заохочення

Компенсаційні виплати

Оплата відпусток

Оплата іншого невідпрацьованого часу

Інші витрати на оплату праці

82

Відрахування на соціальні заходи

821

822

Відрахування на пенсійне забезпечення

Відрахування на соціальне страхування

823

824

Відрахування на страхування на випадок безробіття

Відрахування на індивідуальне страхування

83

Амортизація

831

832

833

Амортизація основних засобів Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів

84

Інші операційні витрати.

За видами витрат

85

Інші витрати

За видами витрат

КЛАС 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

902

903

Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованих товарів

Собівартість реалізованих робіт і послуг

91

Загальновиробничі витрати

За видами витрат

92

Адміністративні витрати

За видами витрат

93

Витрати на збут

За видами витрат

94

Інші витрати операційної діяльності

941

942

943

944

945

946

947

948

949

Витрати на дослідження і розробки

Собівартість реалізованої іноземної валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги

Втрати від операційної курсової різниці

Втрати від знецінення запасів Нестачі 1 втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

95

Фінансові витрати

951

952

Відсотки за кредит

Інші фінансові витрати

96

Витрати від участі в капіталі

961

962

963

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Втрати від спільної діяльності Втрати від Інвестицій в дочірні підприємства

97

Інші витрати

971

972

973

974

975

976

977

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Собівартість реалізованих оборотних активів

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від не операційних курсових різниць

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Списання необоротних активів Інші витрати звичайної діяльності

98

Податки на прибуток

981

982

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Податки на прибуток від надзвичайних подій

99

Надзвичайні витрати

991

992

993

Втрати від стихійного лиха Втрати від техногенних катастроф і аварій

Інші надзвичайні витрати

КЛАС 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

За видами активів

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

022

023

024

025

Устаткування, прийняте до монтажу

Матеріали, прийняті для переробки

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Товари, прийняті на комісію Майно в довірчому управлінні

03

Контрактні зобов'язання

За видами зобов'язань

04

Непередбачені активи й зобов'язання

041

042

Непередбачені активи Непередбачені зобов'язання

05

Гарантії і забезпечення надані

За видами гарантій та забезпечень виданих

06

Гарантії і забезпечення отримані

За видами гарантій та забезпечень отриманих

07

Списані активи

071

072

Списана дебіторська заборгованість

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

08

Бланки суворого обліку

За видами бланків

Всякий бухгалтерський рахунок складається з двох частин, ліва частина називається дебет (від лат. debet - він винен), права - кредит (від лат. credit - він вірить).

Стосовно балансу бухгалтерські рахунки поділяються на:

♦ активні;

♦ пасивні;

♦ активно-пасивні.

Активні рахунки розташовані в активі балансу. На них ведеться облік активів підприємства. Прихід реєструється в дебеті, видаток - у кредиті. Сальдо (італ. saldo - розрахунок, залишок), тобто залишок на цих рахунках, - дебетове.

Пасивні рахунки розташовуються в пасиві. На них ведеться облік зобов'язань та власного капіталу. Прихід реєструється в кредиті, видаток - у дебеті. Сальдо - кредитне.

Активно-пасивний рахунок може розташовуватися як в активі, так і в пасиві. У дебеті таких рахунків відображається збільшення активів, у кредиті - збільшення зобов'язань та власного капіталу. Сальдо може бути і дебетовим, і кредитним.

Основним правилом бухгалтерського обліку є правило подвійного запису.

Правило подвійного запису, всяка господарська операція стосується двох рахунків (двох статей балансу) і тому записується двічі - у дебет одного рахунка і кредит іншого. Такі рахунки називаються кореспондентськими рахунками, а сам запис - кореспонденцією рахунків, або бухгалтерською проводкою.

Бухгалтерські проводки можуть бути простими і складними.

Прості проводки - це такі проводки, коли суми господарських операцій записуються в дебет одного і кредит другого рахунка.

При складній проводці дебетується кілька рахунків і на загальну суму записів у дебеті кредитується один рахунок. Або ж, навпаки, кредитується кілька рахунків і на загальну суму записів у кредиті дебетується один рахунок.

Складні записи не роблять, якщо йдеться про дебет і кредит кількох рахунків. Записи з нечіткою кореспонденцією неприпустимі. У випадку, якщо дебетується і кредитується кілька рахунків одночасно, то губиться зв'язок між ними і контроль стає неможливим.

При простих і складних бухгалтерських проводках завжди зберігається взаємозалежне відображення (подвійним записом) господарських операцій у дебеті і кредиті рахунків. Внаслідок цього рівність остаточних сум у дебеті і кредиті всіх рахунків увесь час зберігається.

Підприємства у своїй господарській діяльності можуть використовувати засоби, що враховуються в балансі інших підприємств (наприклад, орендовані засоби). Такі засоби враховуються за межами балансу і для них відкриваються позабалансові рахунки.

Як і балансові, позабалансові рахунки теж бувають активними і пасивними. У дебеті і кредиті активних позабалансових рахунків показується відповідно збільшення і зменшення, пасивних - зменшення і збільшення на ту саму суму. У цьому разі принцип подвійного запису не застосовується.

7.3. Організація бухгалтерського обліку
7.4. Фінансова звітність
7.5. Фінансовий контроль
РОЗДІЛ III. Інфраструктура ринку
Глава 8. Товарний ринок
8.1. Загальні положення
8.2. Торговельна діяльність
8.2.1 Канали розподілу
8.2.2. Торгове посередництво
8.2.3. Оптова торгівля
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru