Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 16.3.2. Податок з прибутку підприємств

Платниками податку з прибутку підприємств є суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні, громадські підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку.

В Україні система оподаткування прибутку підприємств характеризується частою зміною об'єкта оподаткування. Так, у 1991 році податок стягався з прибутку, у 1992 році - з доходу, з початку 1993 року - з прибутку, у другій половині 1993 і 1994 роках - знову з доходу, з 1995 року - знову з прибутку.

Нині об'єктом оподатковування є прибуток підприємства, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань (мал. 52).

Валовий дохід - це загальна сума доходів платника податку від усіх видів діяльності, отриманих в .грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Валовий дохід містить у собі:

♦ загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг);

♦ доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;

♦ доходи від спільної діяльності, а також у вигляді відсотків, роялті, дивідендів тощо;

Податок з прибутку підприємств

Мол. 52. Податок з прибутку підприємств

♦ доходи, не враховані при обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному;

♦ доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій.

Із суми валового доходу виключаються суми акцизного збору, податку на додану вартість, суми грошових коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду як компенсація його витрат або збитків, а також деякі інші суми.

Валові витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включаються:

♦ суми коштів, сплачених у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

♦ суми коштів або вартість майна, добровільно переданих у держбюджет або місцеві бюджети, але не більш як 4% оподатковуваного прибутку;

Ч суми коштів, перерахованих підприємствам всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не більш як 10% оподатковуваного прибутку;

♦ сума коштів, внесених у страхові резерви фінансовими установами для покриття ризику неповернення кредиту;

♦ суми внесених податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

♦ суми витрат, не врахованих у складі валових витрат минулих років;

♦ суми безнадійної заборгованості у випадку, коли відповідні заходи для стягнення боргів не дали результату;

♦ суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів та суми перевищення балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів над вартістю їх реалізації.

Не включаються до складу валових витрат витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності.

Під амортизацією основних фондів і нематеріальних активів розуміють поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення і поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Прибуток підприємств, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується податком за ставкою 30% від об'єкта оподаткування.

Суму податку з прибутку підприємства визначають самостійно, виходячи з обчисленого розміру оподатковуваного прибутку І ставки податку.

16.3.3. Податок на додану вартість
16.3.4. Акцизний збір
16.3.5. Плата (податок) за землю
16.3.6. Торговий патент
16.3.7. Податковий облік
16.4. Контроль за сплатою податків
16.5. Бюджетна система
Глава 17. Цінове регулювання
17.1. Загальні положення
17.2. Класифікація договірних цін
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru