Проектний аналіз - Митяй О.В. - ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які мета та завдання фінансового аналізу?

2. Для чого потрібен фінансовий аналіз?

3. Які є моделі фінансового аналізу?

4. Методи аналізу фінансового стану і фінансових результатів.

5. Коефіцієнти, що використовуються для фінансового аналізу.

6. Класифікація фінансових потоків і відпливів.

7. Правила при прогнозуванні майбутніх грошових потоків.

8. Джерела фінансування проекту.

Тести

1. Фінансовий аналіз інвестиційного проекту – це:

а) визначення обсягу можливої потенційної шкоди навколишньому середовищу під час реалізації проекту;

б) визначення потрібних засобів для запобігання цій шкоді чи пом'якшення її;

в) сукупність прийомів і методів оцінки його ефективності.

2. Метою фінансового аналізу є:

а) визначення рентабельності й ефективності проекту з погляду інвесторів та організації, що реалізує проект;

б) визначення сприяння проекту здійсненню цілей розвитку національної економіки;

в) наявність альтернативних шляхів досягнення економічних вигід з меншими витратами.

3. Що не входить до завдань фінансового аналізу:

а) оцінка фінансового стану і фінансових результатів підприємства "без проекту" і "з проектом";

б) оцінка потреби у фінансуванні проекту і забезпечення координації використання фінансових ресурсів у часі;

в) оцінка взаємодії проекту й економіки (чи країни), ступеня ефективності проекту для суспільства;

г) визначення достатності економічних стимулів для потенційних інвесторів?

4. Що не належить до причин потреби у фінансовому аналізі:

а) тільки фінансова оцінка дає змогу через зведення у вартісну форму всіх проектних вигід і витрат створити реальну можливість для вибору найбільш ефективного варіанта з наявних інвестиційних альтернатив;

б) вивчення рівня розвитку інвестиційної інфраструктури;

в) у процесі такого аналізу відпрацьовується найбільш ефективна схема фінансування реалізації конкретного проекту з урахуванням чинної системи оподаткування і можливих пільг, джерел і умов фінансування та ін.;

г) у процесі підготовки й здійснення попередніх розрахунків для фінансового аналізу відбуваються ідентифікація і вартісне відображення усіх видів факторів проекту, що готує базу для аналізу чутливості?

5. Які моделі не застосовуються у фінансовому аналізі:

а) дескриптивні (описові) моделі;

б) предикативні;

в) нормативні моделі;

г) порівняльні?

6. До дескриптивних моделей не належать:

а) розрахунок точки критичного обсягу реалізації;

б) побудова системи звітних балансів;

в) подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах;

г) вертикальний та горизонтальний аналіз звітності.

7. До предикативних моделей не належать:

а) розрахунок точки критичного обсягу реалізації;

б) подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах;

в) побудова прогнозних фінансових звітів;

г) моделі динамічного характеру.

8. До методів аналізу фінансового стану і фінансових результатів підприємства не належать:

а) економічний аналіз;

б) горизонтальний (часовий) аналіз;

в) вертикальний (структурний) аналіз;

г) трендовий аналіз.

9. До фінансових потоків не належать:

а) оплачений акціонерний капітал;

б) субсидії, безоплатні позички;

в) погашення акцій;

г) довго- і середньострокові позички.

10. До фінансових відпливів не належать:

а) виплачені дивіденди;

б) викуп акцій;

в) збільшення рахунків до оплати;

г) погашення акцій.

11. Що не належить до джерел фінансування проекту:

а) власний капітал;

б) прибуток майбутніх проектів;

в) позиковий капітал;

г) державні субсидії?

12. Розрахунок майбутніх грошових потоків за проектом здійснюється на підставі визначення:

а) прибутку, який отримає компанія у разі реалізації проекту;

б) доходу, який отримає компанія у разі реалізації проекту;

в) різниці між грошовими потоками "з проектом" і "без проекту";

г) грошового потоку, який отримає компанія у разі реалізації проекту;

д) додаткового грошового потоку, який отримає компанія у разі реалізації проекту.

13. Позитивно впливає на грошовий потік проекту:

а) відсутність ліквідаційної вартості;

б) наявність ліквідаційної вартості;

в) нарахування амортизації.

14. При прогнозуванні звіту про прибутки проекту використання постійних цін потребує:

а) обов'язкового ігнорування інфляції у разі визначення умов оплати;

б) врахування інфляції у розрахунках номінальної ставки дисконту;

в) врахування інфляції у розрахунках реальної ставки дисконту;

г) врахування виплат боргу в процентах (у номінальному обчисленні);

д) використання розрахунку амортизаційних відрахувань, скоригованих на інфляцію.

15. До принципів фінансування проектів не належать:

а) необхідність повернення фінансових коштів;

б) забезпечення підвищених темпів зростання доходу та капіталу;

в) мінімізація інвестиційних ризиків;

г) максимізація рівня прибутку на вкладений капітал;

д) забезпечення можливої участі в управлінні проектом.

Література

1. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П.М. Хавранек ; пер. с англ. – М.: АОЗТ "Интер-эксперт": ИНФРА-М, 1995. – С. 352–475.

2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем; пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

3. Вісящев В.А. Наукові засади передпроектних досліджень і обґрунтувань: монографія / В.А. Вісящев. – Севастополь: Вебер, 2003. – С. 257–281.

4. Войчак В. Маркетинговий менеджмент: підручник / В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – С. 172–199.

5. Волков И.М. Проектный анализ / И.М. Волков, М.В. Грачева. – М.: ЮНИТИ, 1998. – С. 276–378.

6. Воркут Т.А. Проектний аналіз: навч. посіб. / Т.А. Вор-кут. – К.: Укр. центр духовної культури, 2000. – 428 с.

7. Колтынюк Б.А. Инвестиционное проектирование объектов социальной сферы: учебник / Б.А. Колтынюк. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 432 с.

8. Пересада O.A. Моніторинг інвестиційних проектів / О.А. Пересада // Фінанси України. – 2001. – № 4. – С. 248– 286.

9. Проектний аналіз: навч. посіб. / за ред. С.О. Москвіна. – К.: Лібра, 1998. – С. 83–140.

10. Савчук B.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. пособие / В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко. – К.: Абсолют-В: Эльга, 1999. – С. 41–92.

Тема 16. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
16.1. Мета і завдання економічного аналізу
16.2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту
16.3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту
16.4. Оцінка впливу проекту на економіку країни
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Завдання та форми контролю знань студентів
Поточний контроль знань студентів
Поточний контроль систематичності та активності роботи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru