Проектний аналіз - Митяй О.В. - Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань

Підсумковий контроль із дисципліни "Проектний аналіз" проводиться у формі іспиту. Основним завданням іспиту є перевірка розуміння студентами програмного матеріалу дисципліни в цілому, розуміння логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатність творчо використовувати здобуті знання у розв'язанні практичних проблем діяльності підприємства.

Екзаменаційне завдання (білет) для денної форми навчання містить 6 завдань:

1. Завдання на розуміння концепції та інструментарію проектного аналізу.

2. Завдання на виявлення знань щодо мети, інформаційної бази, методики проведення дослідження функціональних аспектів проектного аналізу.

3. Завдання на розкриття вміння застосовувати інструментарій проектного аналізу під час проведення аналітичних розрахунків для оцінки ефективності проекту.

4–5. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання, яке містить дві складові:

4. Розрахункове завдання.

5. Завдання на аналіз ситуації, обґрунтування управлінських рішень щодо доцільності реалізації проекту, розробки заходів, що підвищують рівень привабливості проекту.

6. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ, процесів, які вивчаються дисципліною (теоретичне питання).

Тривалість виконання екзаменаційного завдання – 3 астрономічні години (180 хв).

Результати іспиту оцінюються у діапазоні від 0 до 60 балів з інтервалом у 5 балів. Кожне питання і самостійний етап розв'язання задачі оцінюються за шкалою 10, 5, 0 балів.

На 10 балів оцінюється достатньо повна відповідь, яка показує глибоке засвоєння програмного матеріалу, розуміння його логіки і взаємозв'язку. Розв'язання задачі, яка претендує на оцінку 10 балів, має бути методично правильним з належними поетапними поясненнями і обґрунтуваннями.

На 5 балів оцінюється в цілому правильна відповідь за виключенням окремих неточностей, тобто відсутнє системне розуміння матеріалу. Розв'язання задачі має бути виконане не менш ніж на 50%.

На 0 балів оцінюються відповіді, які не показують належного знання матеріалу і розкривають зміст запитання менше ніж на 50%.

На іспиті студент повинен одержати оцінку не меншу за 50% максимальної кількості балів, тобто 30 балів і більше. Якщо виконання екзаменаційного завдання оцінене менше ніж на 30 балів, студент одержує незадовільну оцінку за іспит і загальну незадовільну підсумкову оцінку незалежно від результатів поточної оцінки знань (в цьому випадку результати поточного контролю знань не враховуються).

Загальна підсумкова оцінка знань з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю (за умови, що їх не менше 20) і за результати іспиту (якщо студент набрав 30 балів і більше).

До залікової екзаменаційної відомості заносять сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту, що є підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

Переведення 100-бальної шкали оцінок у 4-бальну здійснюється так:

Відмінно 85–100 балів;

Добре 65–80 балів;

Задовільно 50–60 балів;

Незадовільно менше 50 балів.

Оцінка за 4-бальною шкалою виставляється у заліково-екзаменаційну відомість поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання

1. Завдання на вміння практичного застосування концепції проекту під час формулювання проектних ідей (10 балів).

Передбачається відкриття спортивного клубу на базі спортивного комплексу місцевого підприємства, що дасть змогу задовольнити фізкультурно-спортивні потреби населення району. На підставі власних припущень щодо особливостей проекту визначте та обґрунтуйте:

• мету проекту та його основні ознаки;

• основних учасників та їх функції під час виконання проекту;

• можливі явні та неявні вигоди та витрати, методичні принципи оцінки неявних вигод та затрат за проектом.

2. Завдання на виявлення знань щодо мети, інформаційної бази, методики дослідження функціональних аспектів проектного аналізу (10 балів).

Визначте мету проведення інституційного аналізу проекту створення спільного німецько-українського підприємства з виробництва побутової електротехніки. Охарактеризуйте основні змістовні елементи цього аналізу.

3. Завдання на виявлення навичок застосування інструментарію проектного аналізу під час проведення аналітичних розрахунків для оцінки ефективності проектів (10 балів).

Фірма розглядає інвестиційний проект, який характеризується такими даними. Для виробничої діяльності необхідно придбати обладнання вартістю 30 тис. грн (амортизується рівномірно протягом терміну реалізації проекту, не має залишкової вартості). Строк реалізації проекту 4 роки. Планується продавати 1400 од. продукції на рік за ціною 16 грн, собівартість якої 8 грн за од. Ставка дисконтування становить 10%.

Потрібно:

1. Визначити чисту поточну вартість (NPV) проекту за наведеними даними.

2. Проаналізувати, на яку величину зміниться чиста поточна вартість (NPV) проекту, якщо обсяг реалізації продукції збільшиться до 1500 од. на рік.

4–5. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання (розв'язується в два етапи).

Очікується, що, освоївши виробництво нового продукту, підприємство зможе збільшити обсяг випуску до 1000 виробів на рік і реалізувати продукт за ціною 16 тис. грн за одиницю. Щорічні поточні витрати на виробництво продукції включають: матеріали та покупні комплектуючі вироби – 2000 тис. грн, електроенергію – 800 тис., заробітну плату – 1500 тис., щорічні загальнофірмові накладні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, – 1800 тис. грн. Початкові інвестиційні капітальні затрати, які здійснюються на початку першого року проекту, становитимуть 20 тис. грн. Очікується, що продукція проекту буде вироблятися протягом 5 років. Підприємство збирається фінансувати проект за рахунок прибутку. Рентабельність власного капіталу становить 30% річних.

1. На підставі розрахунків пофакторної еластичності чистої теперішньої вартості NPV визначте рейтинг змінних проекту та оцініть їх вплив на ефективність проекту (10 балів).

2. Проаналізуйте можливість реалізації проекту в умовах, що прогнозуються. Зробіть власні пропозиції щодо зниження ризику проекту (10 балів).

6. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ, процесів, які вивчаються у "Проектному аналізі" (10 балів ).

Проблеми обґрунтування вартісної оцінки впливу проекту на довкілля.

Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання
Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання та приклади завдань, що виносяться на іспит
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ПЕРЕДМОВА
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
1.2. Визначення ринку праці
1.3. Особливості визначення об'єкту ринку праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru