Проектний аналіз - Митяй О.В. - Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання та приклади завдань, що виносяться на іспит

1. Завдання на виявлення знань концептуальних основ і понятійно-категоріального апарату дисципліни.

Тип завдання – 4 закритих тестових завдання з однією правильною відповіддю.

Виберіть єдину правильну відповідь: Бухгалтерська точка беззбитковості проекту:

а) показує, що операційний грошовий потік дорівнює амортизаційним відрахуванням фірми;

б) це обсяг виробництва, за якого фірма покриває свої альтернативні витрати виробництва;

в) відображає обсяг виробництва, за якого компанія не отримує прибутків і не несе збитків;

г) відображає обсяг виробництва, за якого чистий прибуток дорівнює нулю.

2. Аналітичні завдання на вміння виконувати розрахунки, пов'язані з аналізом та обґрунтуванням проектних рішень.

Тип – 2 закритих тестових завдання з однією правильною відповіддю.

Зробіть необхідні розрахунки, виберіть єдину правильну відповідь:

Під час реалізації проекту всі активи підприємства на початок періоду становили 3589 грн, на кінець періоду – 4952 грн, вартість поточних активів підприємства аналогічно становить 1876 і 2565 грн. Амортизація за звітний період – 560 грн. Чисті капітальні витрати підприємства за проектом дорівнюють:

а) 114; б) 674; в) 1234; г) 1249; д) усі відповіді неправильні.

3. Завдання на розкриття змісту основних понять і термінів дисципліни.

Тип завдання – 2 відкритих тестових завдання.

Дайте визначення понять:

Економічна привабливість проекту, неформальні критерії прийняття проектних рішень.

4. Завдання на вміння визначати послідовність проведення проектних робіт, знання алгоритму виконання аналізу функціональних аспектів проекту.

Тип – 2 тестових завдання на визначення алгоритму проведення робіт.

Визначте послідовність проведення робіт з екологічного аналізу проекту:

а) деталізований аналіз умов навколишнього середовища проекту;

б) розробка альтернативних варіантів проекту або заходів щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;

в) визначення категорії проекту з погляду впливу на навколишнє середовище;

г) визначення фінансової та економічної оцінки вигід та витрат, що виникають стосовно навколишнього середовища;

д) вивчення нормативної бази, що регламентує використання національних ресурсів та ступінь можливого забруднення довкілля.

5–6. Комплексне завдання на виявлення вміння формулювати мету проектної ідеї, визначати межі проекту, економічно залежні проекти, зовнішнє та внутрішнє середовище проекту, головних учасників проекту, види робіт, які необхідно виконати на окремих фазах проекту, давати характеристику явних і неявних вигід і затрат за проектом.

Для проектної ідеї отримання вищої освіти визначте мету та межі проекту, а також незалежний, взаємовиключний, умовний, заміщуючий, синергічний проекти. Визначте основні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища проекту та основних учасників цього проекту. Перерахуйте базові роботи, які необхідно виконати на передінвестиційній фазі.

7–9. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання (виконується у 3 етапи):

1. Аналітичне завдання на розкриття вміння проводити розрахунки.

2. Аналіз ситуації у динамічному розвитку.

3. Пропозиції щодо прийняття проектного рішення.

Очікується, що під час освоєння виробництва нового продукту, підприємство зможе збільшити обсяг випуску до 8000 виробів на рік і реалізувати продукт за ціною 4,5 грн за одиницю. Планові поточні витрати підприємства розподілені так (грн): матеріали та покупні комплектуючі вироби, затрати на оплату праці, а також загальнофірмові накладні витрати становлять 2 грн на одиницю продукції. Підприємство планує, що початкові інвестиційні затрати за проектом становитимуть 100 тис. грн, а строк життя проекту триватиме 10 років. Підприємство збирається використовувати банківську позику за умови виплати 10% річних.

1. На підставі проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту, визначте пофакторну еластичність NPV, найважливіші змінні проекту, їх рейтинг впливу на NPV.

2. Визначте критичні значення основних змінних проекту та їх максимально допустимі відхилення.

3. Визначте можливість реалізації проекту в умовах, що прогнозуються. Зробіть власні пропозиції щодо зниження ризику проекту.

10. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ, процесів, які вивчаються дисципліною "Проектний аналіз

Розкрийте зміст питання:

Роль неформальних критеріїв при відборі проектних рішень та методичні підходи до їх оцінки.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ПЕРЕДМОВА
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
1.2. Визначення ринку праці
1.3. Особливості визначення об'єкту ринку праці
1.4. Структура ринку праці, його елементи
1.5. Класифікація та сегментація ринку праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru