Теорія журналістики - Приступенко Т.О. - ЛІТЕРАТУРА

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста / Д.С. Авраамов. — М.: Мысль, 1991. — 158 с.

2. Аристотель. Сочинения : и 4 т. / Аристотель. — М. : Мысль, 1993. — С. 3—79.

3. Блюм Р. Етика засобів масової інформації: проблематика та практика / Р. Блюм // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л.З. Москаленка та ін. — К. : Центр вільної преси, 1999. — С. 82—87.

4. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и информации 1999—2000 гг. — М., 2000. — С. 39.

5. Глібовицький Є. Київська газета "Сегодня" шукає собі господаря / Є. Глібовицький // TCH, "1+1". — 2001. — 18 трав.

6. Головатий С. Радіо Вільна Європа / С. Головатий // Радіо Свобода. — 2001. — 9 січ. ).

7. Гонгадзе Г. Куди пливе "Титанік" української журналістики? / Г. Гонгадзе // Українська правда. — К. : Брама.

8. Гонгадзе став жертвою міжкланової боротьби // Українська правда. — 2000. — 8 лист, ()

9. Гюго В. Отверженные : роман : в 2 т. / В. Гюго ; пер. с фр.; предисл. М. Толмачева. — Минск, 1989. — Т. 1.

10. Декларация обязанностей и прав журналистов // Франция: общие сведения о праве по вопросам печати. — 1995. — №37. — Рос.-фр. — Сер. Информационные и учебные материалы.

11. Дживелегов А.К. Возрождение / А.К. Дживелегов. — М.; Л., 1924.

12. Ещенко Т. День народження Гонгадзе / Т. Ещенко // День. — 2001. — 30 трав.

13. Животко А. Історія української преси / А. Животко. — Мюнхен, 1989—1990.

14. Законодавство // Голос України. — 1997. — 14 лист.

15. Законодавство України : Про пресу України: Інформація і свобода слова. — К. : Молодь, 1997.

16. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики / В.Й. Здоровега. —JІ,1995.

17. Здоровега В.Й. Преса і влада / В.Й. Здоровега // Укр. періодика: історія і сучасність: тези дон. і новідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф. 9—10 груд. 1993 р. — Л., 1993. — С. 8—13.

18. Здоровега В.Й. Українська періодика у сучасному національному просторі /В.Й. Здоровега // Укр. періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. Третьої всеукр. наук.-тсорет. конф. 22—23 груд. 1996 р. — Л., 1995. — С. 11—18.

19. Історія зарубіжної літератури / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.Л. Моторний. — JI. : Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1982.

20. Кант #. Из "Лекций по этике" (1780— 1782)/И. Кант// Этическая мысль: пауч.-публицист, чтения. — М. : Политиздат, 1985. — С. 299—333.

21. Капустин А. "Бархатная цензура". Украинские журналисты продолжают бороться за право свободно осуществлять свой профессиональный долг / Л. Капустин // Независимая газета. — 2000. — 19 мая.

22. Карлсон М. Солідарність у Європі: формування послідовної політики трансформації та інтеграції / М. Карлсон // Економічний часопис. — 1997. — № 6—7.

23. Карпачова Н. Право на інформацію: свобода слова, думки, вільного вираження поглядів : щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини / Н. Карпачова // Голос України. — 2001. — 10 груд.

24. Кодекс професійної етики українського журналіста // Журналіст України. — 1997. — № 5—6.

25. Конституція України. — К. : Преса України, 1996. — 80 с.

26. Кузнецова ОД. Гарантировать журналисту особую социальную защиту / О.Д. Кузнецова // Журналистика в 1995 году : тез. науч.-практ. конф.: в 5 ч. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. — Ч. 3. — С. 10—12.

27. Кузнецова О.Д. До проекту Кодексу етики журналіста України / О.Д. Кузнецова // Укр. журналістика: історія і су

часність: вісн. Львів, ун-ту. — 1997. — С. 21—25. — Сер. Журналістика.

28. Кузнецова ОД. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: монографія /О.Д. Кузнецова. — Л.: Світ, 1998.

29. Кузнецова ОД. Основи масової комунікації : навч. посіб. / О.Д. Кузнецова. — Л. : РВВ Львів, ун-ту, 1996. — 170 с.

30. Кузнецова ОД. Правові гарантії незалежності преси / О.Д. Кузнецова // Українська періодика: історія і сучасність : Четверта всеукр. наук.-теорет. конф., 19—20 груд. 1997 р. — Л., 1997. —С. 142—145.

31. Кузнецова ОД. Правові й етичні норми журналістики : тексти лекцій / О.Д. Кузнецова. — Л. : РВВ Львів, ун-ту, 1993.

32. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук / О. Кульчицький. — Мюнхен ; Львів, 1997.

33. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества : метод, указания / Г.В. Лазутина. — М. : Изд-во МГУ, 1988.

34. Малахов В.А. Етика : курс лекцій / В.Л. Малахов. — 2-гс вид., нерсробл. і допоїш. — К.: Либідь, 2000.

35. Милль Дж.-Ст. О свободе / Дж.-Ст. Милль. — Лейпциг, 1861.

36. Мильтон Дж. О свободе печати / Дж. Мильтон. — М., 1907.

37. Москаленко А.З. Вступ до журналістики / А.З. Москаленко. — К.: Школяр, 1997. — 297 с.

38. Москаленко А.З. Два кити / А.З.Москаленко. — К., 1997. — 36 с.

39. Москаленко А.З. Етика журналіста: між боротьбою за тираж і об'єктивною інформацією / А.З. Москаленко // Матеріали наук.-практ. конф. "Українська журналістика — 97" / за заг. ред. А.З. Москаленка. — К.: Центр вільної преси, 1997.

40. Москаленко A3. Журналістика в умовах гласності / А.З. Москаленко. — К., 1997.

41. Москаленко А.З. Комунікативна політологія / А.З. Москаленко. — К„ 1997. — 60 с.

42. Москаленко А.З. Теорія журналістики : підручник / А.З. Москаленко. К.: Експрес — об'ява, 1998. — 334 с.

43. Мюллер Й.П. Що таке етика мас-медіа? / Й.П. Мюллер // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л.З. Москаленка та ін. — К. : Центр вільної преси. 1999. — С. 77—82.

44. Науковий коментар Кримінального кодексу України / проф. М.Й. Коржанський. — К. : Атіка : Академія : Ельга-Н, 2001.

45. Орепдарчук Г. Гуманістичні виміри істини / Г. Орендарчук // Гуманізм і духовність у контексті культури. — Дрогобич, 1996. — Кн. 1.

46. Opuy М. Основы публичного права / М. Ориу. — М., 1929.

47. Поппельман Б. Независимая журналистика и самоконтроль / Б. Поппельман // Право радио и телевидения в России: на пути к новой организации электронной преем. — Гамбург; СПб.: Невское время, 1994.

48. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом па 1 січня 2001 р. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

49. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: прано, общество и национальная идентичность / М. Прайс.— М., 2000.

50. Приступепко Т.О. Державна підтримка преси: порятунок чи пастка? / Т.О. Приступепко // Журналіст України. — 1997. — № 5—6. — С. 12—14.

51. Приступепко Т.О. Деякі аспекти етичної діяльності вітчизняних журналістів під час виборчих баталій / Т.О. Приступенко // Публіцистика і політика : зб. наук, праць / за ред. проф. В.І. Шкляра. — К., 2001. — Вип. 2.

52. Приступепко Т.О. Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації України : монографія / Т.О. Приступенко ; за ред. В. В. Різу на ; Київ. нац. ун-т імені Т.Г. Шевченка — К., 2000.

53. Приступенко Т.О. Свобода преси в Україні / Т.О. Приступенко // Журналіст України. — 1994. — № 1—2. — С. 12—14.

54. Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні / Т.О. Приступенко // Вісн. Київ, ун-ту. — К., 1993. — С. 31—42. — Сер. Журналістика.

55. Різун В.В. Роль ЗМК в демократичному суспільстві / В.В. Різун// Публіцистика і політика: зб. наук, праць / за ред. проф. В.І. Шкляра. — К., 2001. — Вил. 2.

56. Робеспьер М. Речь о свободе печати / М. Робеспьер. — М., 1806.

57. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С. Сиберт, У. Шрамм, Т. Питерсон. — М., 1998.

58. Словарь по этике / под ред. И.С. Кона. — 4-е изд. — М. : Политиздат, 1981.

59. Слоун В. Краще мати пресу без уряду, аніж уряд без преси / В. Слоун //День. — 2001. — 15 трав.

60. Станиславский К.С. Избранное / К.С. Станиславский ; состав. Ю.С. Калашников, В.Н. Прокофьев. — М. : Всерос театр, о-во, 1982.

61. Стенхольм О. Защита общества от злоупотребления свободой печати / О. Стенхольм // Междунар. жизнь. — 1993. — № 10.

62. Толмачев М. Предисловие к роману Виктора Гюго "Отверженные" / М. Толмачев // Гюго В. Отверженные : роман : в 2 т. / В. Гюго. — Минск, 1989. — Т. 1.

63. Україна: інформація і свобода слова : зб. законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців / у поряд. A.M. Затворний. — К.: Молодь, 1997.

64. Українське законодавство : Засоби масової інформації. — К., 1999.

65. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Проблема человека в западной философии. — М., 1988.

66. Шкляр В.І. Преса керована і преса керуюча / В.І. Шкляр // Українська періодика: історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. иаук.-теорст. копф. 9—10 груд. 1993 р. — JL, 1993. —С 13—17.

67. Шкляр В.І. Соціальна норма і престиж преси / В.І. Шкляр // Укр. періодика: історія і сучасність / за ред. М.М. Романюка. — Л., 1997. — С. 25—28.

68. Юшкявичус Г.Предисловие /Г. Юшкявичус//Законодательство Российской Федерации о СМИ. — М.: Гардарика, 1996.

ДОДАТКИ
Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм
1. Вступ
2. Достовірність
3. Неупередженість
4. Безсторонність
5. Недоторканність приватного життя
6. Пристойність, людська гідність, насильство, антигромадська поведінка
7. Процедура розгляду та узгодження
Додаток 2 Етичні засади роботи журналіста: західний досвід
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru