Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л. - 6.2. MRP ІІ-система (планування виробничих ресурсів)

Manufacture Resources Planning II (MRP II - планування виробничих ресурсів) - концепція управління виробничим підприємством, що ґрунтується на взаємопов'язаному плануванні виробничих потужностей, потребі в матеріалах, фінансах і кадрах.

MRP II-методологія підтримує оперативне планування продукції і матеріалів у натуральних одиницях, фінансове планування у вартісних одиницях.

MRP ІІ-система - інтегрована електронна інформаційна система управління, що реалізовує концепцію MRP II. Ця система, на відміну від MRP-системи, має можливості прогнозування і моделювання.

Завдання інформаційних систем класу MRP II - оптимальне управління потоками матеріалів (сировини), напівфабрикатів і готових виробів. Ці проблеми розв'язуються шляхом інтеграції всіх основних процесів, що реалізовуються підприємством: постачання, управління запасами, виробництво, прямий продаж і дистрибуція.

Системи класу MRP II здійснюють:

o планування діяльності підприємства й управління від організації закупівлі до відвантаження товару споживачу;

o оптимізацію матеріальних і фінансових потоків;

o систематизацію управління інформацією: інформація заноситься в систему тільки один раз в місці виникнення і використовується всіма зацікавленими користувачами.

MRP II-системи дозволяють досягти узгодженості роботи різних підрозділів, знижуючи при цьому адміністративні витрати. Ці системи підвищують ефективність управління і прийняття управлінських рішень. Використання MRP ІІ-систем дає змогу досягти конкурентних переваг шляхом оптимізації більшості господарських процесів підприємства.

Розділ 6

Стандарт MRP II розроблено в США і підтримується Американським співтовариством управління виробництвом і запасами (American Production and Inventory Control Society, APICS). APICS регулярно публікує стандарт MRP II Standart System, в якому визначаються основні вимоги до інформаційних виробничих систем.

Стандарт MRP II містить опис 16 груп функцій:

1) планування продажу і виробництва (sales and operation planning);

2) управління попитом (demand management);

3) складання плану виробництва (master production scheduling);

4) планування матеріальних потреб (material requirement planning);

5) специфікації продуктів (bill of materials);

6) управління складом (inventory transaction subsystem);

7) планові поставки (scheduled receipts subsystem);

8) управління на рівні виробничого цеху (shop flow control);

9) планування виробничих потужностей (capacity requirement planning);

10) контроль входу/виходу (input/output control);

11) матеріальне технічне постачання (purchasing);

12) планування ресурсів розподілу (distribution resource planning);

13) планування і контроль виробничих операцій (tooling planning and control);

14) управління фінансами (financial planning);

15) моделювання (simulation);

16) оцінка результатів діяльності (performance measurement).

Технологія MRP II передбачає взаємне узгодження ресурсів у цілому на всьому підприємстві. Можливості інтегрованих систем стандарту MRP II:

o отримання оперативної інформації про поточні результати діяльності підприємства як у цілому, так і за окремими замовленнями, видами ресурсів, виконанням планів;

o повне планування діяльності підприємства (довго- та короткострокове), що здійснюється на основі оперативної інфор-

мації, для досягнення максимальної ефективності у використанні виробничих потужностей, всіх видів ресурсів і повного задоволення потреб замовників;

o оптимізація фінансових і матеріальних потоків;

o оптимізація обсягів матеріальних ресурсів на складах;

o значне скорочення невиробничих витрат.

Система планування в MRP II складається з кількох взаємопов'язаних планів: об'ємно-календарного - головного пла-ну-графіка виробництва, плану продажу, випуску готової продукції, потреби в матеріалах, потреби у виробничих потужностях, фінансового плану.

В основі технології MRP II встановлено ієрархію планів (рис. 6.3). Плани нижніх рівнів визначаються характеристиками планів вищих рівнів. Планування здійснюється ітерацій -но, тобто формування плану нижчого рівня може вплинути на перегляд планів вищого рівня. Отже, виконується координація попиту і пропозиції ресурсів на всіх рівнях планування.

Зміна зовнішніх чинників, що впливає на план нижчого рівня, аналізується системою в цілому, забезпечуючи коректність планування і швидку адаптацію до змін на ринку. Швидка адаптація із замкненим циклом планування - це важлива властивість сучасних систем планування, оскільки значна кількість виробників виробляє продукцію з коротким життєвим циклом, що призводить до необхідності регулярного перегляду планів усіх рівнів.

Головний план-графік виробництва - це центральний стержень оперативного управління в системі MRP II. У ньому відображається інформація, що поступає з виробництва і відділу постачання, на нього накладають обмеження планові цифри щодо ресурсів і фінансових ресурсів. Він містить інформацію, на основі якої можна укладати договори поставки із замовниками, прогнозувати прибутки й управляти збутом.

У системах MRP II пропонується спеціальний інструментарій формування фінансового плану і складання бюджетних кошторисів, прогнозування й управління рухом грошових потоків. При фінансовому аналізі, що проводиться в рамках MRP II, не враховуються непрямі витрати (накладні витрати), суто фінансові витрати, наприклад інвестиційні платежі, і та-

Рис. 6.3. Ієрархія виробничих планів у системі MRP II

кий важливий планово-фіиансовий параметр, як графік фінансових потоків. Те, що підлягає аналізу, - це загальний фінансовий результат від основної діяльності за плановий період.

На початку 90-х років у MRP ІІ-системи додали можливості фінансового аналізу, управління конструкторськими розробками, обліку основних засобів, у результаті чого з'явився новий стандарт управління ERP (Enterprise Resource Planing) - набір інтегрованих застосувань, що дозволяє створити інтегроване інформаційне середовище для автоматизації планування, обліку, контролю, аналізу всіх бізнес-процесів підприємства.

6.3. ERP-система (планування ресурсів підприємства)
Застосування системи Microsoft XAL на світових ринках
Основні модулі ERP-системи компанії В A AN IV
Концепція ERP II
6.4. СSRР-система (планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем)
Висновки
Розділ 7. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень та їх використання на підприємствах
7.1. Основні поняття теорії прийняття рішень
7.2. Організаційно-технологічні основи теорії прийняття рішень
7.3. Класифікація СППР
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru