Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - Корпоративна інформаційна система "Галактика"

Технології з розподіленими базами даних використовуються в корпоративних інформаційних системах, до складу яких можуть входити засоби для документованого забезпечення управління, інформаційної підтримки предметних галузей, комунікативного програмного забезпечення, засоби організації колективної роботи працівників тощо.

^ Корпоративні інформаційні системи - це управлінська ідеологія, що об'єднує бізнес-стратегію підприємства і новітні інформаційні технології

Характерні ознаки сучасних корпоративних інформаційних систем:

o масштабність інформаційної системи, яка розподілена на значній території та має потужну програмно-апаратну платформу;

o робота в неоднорідному обчислювальному середовищі (на різних обчислювальних платформах і під управлінням різних ОС);

o багатоплатформне обчислення (різні комп'ютери з однаковим інтерфейсом і логікою роботи;

o розподілені обчислення за допомогою клієнт-серверної архітектури (розв'язання задачі розподіляється між кількома комп'ютерами).

Забезпечення розподіленої роботи і віддаленого доступу є обов'язковою вимогою до інформаційних систем корпоративного рівня.

Сучасні корпоративні інформаційні системи повинні задовольняти певним вимогам:

o використання клієнт-серверної архітектури з можливістю застосування більш промислових СУБД;

o організація безпеки за допомогою різноманітних методів контролю і розмежування доступу до інформаційних ресурсів;

o підтримка розподіленої обробки інформації;

o модульний принцип побудови із програмно-незалежних функціональних блоків;

o можливість розширення за рахунок відкритих стандартів;

o підтримка технології Інтернет/Інтранет.

Часто в корпоративних інформаційних системах використовуються брандмауери - програмні системи або комбінації систем, які дають можливість розділити мережу на дві і більше частин з метою підвищення ефективності її функціонування. Наприклад, брандмауер може бути посередником між локальною мережею підприємства та Інтернетом.

Одним з різновидів бази даних колективного користування є сховище даних (Data Warehouse), яке характеризується предметною орієнтацією, інтегрованістю даних, інваріантністю в часі, стабільністю (незмінністю) даних, мінімальною збитковістю інформації.

Найвідоміші зарубіжні виробники корпоративних інформаційних систем: SAP, IBM, Oracle, PeopleSoft, REAL Application, Hewlett-Packard.

Найпоширеніші корпоративні інформаційні системи: Scala, Baan IV, "Галактика", R/3, Oracle Applications.

Корпоративна інформаційна система "Галактика"

Містить дев'ять функціональних контурів: управління підприємством, логістики, виробничий, фінансовий, управління персоналом, управління співпрацею з клієнтами, адміністративний, галузевих рішень, системного адміністрування.

"Галактика" орієнтована на автоматизоване розв'язування задач на всіх стадіях управлінського циклу прогнозування, планування, облік і контроль, реалізації планів, аналіз результатів діяльності, коригування прогнозів і планів. Система має модульну структуру.

Основним об'єктом системи "Галактика" є операційний документ. Операційні документи формуються під час проведення будь-якої господарської операції та підтверджують її виконання. Між документами можуть бути встановлені зв'язки. Сукупність операційних документів утворює систему документообігу підприємства;

Корпоративна інформаційна система R/3

Автоматизована система R/3 розроблена німецькою компанією - акціонерним товариством SAP AG. У системі R/3 відображений світовий досвід ефективного менеджменту підприємствами та корпораціями, що дозволяє в широкому діапазоні підтримувати: фінансову бухгалтерію; облік витрат; облік основних засобів; управління проектами; планування і управління виробництвом; управління інвестиціями; матеріально-технічне постачання; збут, відвантаження, фактурування продукції, технічне обслуговування і ремонт обладнання; управління кадрами; документообіг;

Корпоративна інформаційна система R/3
Корпоративна інформаційна система Oracle Applications
Електронний документообіг в корпоративних ІС.
8. Прийняття рішень у системах управління. Динамічне програмування
8.1. Задачі динамічного програмування
8.2. Основне функціональне рівняння Белмана
8.3. Задача про розподіл ресурсів
8.4. Задача про будівництво та експлуатацію підприємств
9. Додаткові економічні задачі динамічного програмування
9.1. Задача про заміну обладнання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru