Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

Автентифікація — процедура перевірки відповідності пред'явленого ідентифікатора об'єкта обчислювальної системи на предмет належності цьому об'єкту; встановлення або підтвердження автентичності.

Автоматизована інформаційна система управління організацією — взаємопов'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збирання, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що випливають з діяльності організації.

Автоматизована інформаційна технологія — системно організована для виконання завдань управління сукупність методів і засобів збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, опрацювання та захисту інформації на базі застосування розвинутого програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.

Автоматизована інформаційна технологія — комплекс методів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції збирання, передавання, обробки, зберігання та доведення до користувача інформації в організаційно-управлінських системах з використанням вибраного комплексу технічних засобів.

Автоматизована підсистема митного оформлення — складова ЄАІС ДМСУ, що вирішує завдання автоматизації діяльності митних органів у напрямах торгового й неторгового обігу.

Відкритий ключ — параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Головний інформаційно-телекомунікаційний комплекс — це сукупність DNS-серверів, серверів Lotus Domino, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею Департаменту інформаційних технологій і митної статистики (ДІТМС).

Дайджест повідомлення — унікальна послідовність символів, що однозначно відповідає змісту повідомлення. Зазвичай дайджест має фіксований розмір, наприклад, 128 або 168 біт, що не залежить від довжини самого повідомлення. Дайджест вводиться до складу електронного цифрового підпису разом з відомостями про автора і шифрується разом з ними.

Дані — інформація, подана у формалізованому вигляді, прийнятому для опрацювання автоматичними засобами за можливої участі людини (вхідні дані, вихідні дані, база даних тощо).

Документообіг — процес проходження документів усередині інформаційної системи: від джерела формування до використання в управлінні.

Документоорієнтована база даних — база даних слабо-структурованих об'єктів, в якій основною одиницею збереження інформації є окремий документ, що містить стільки полів і під поле виділяється стільки пам'яті, скільки необхідно для збереження конкретних даних.

Доступність — властивість ресурсу системи (комп'ютерної системи, послуги, об'єкта комп'ютерної системи, інформації), яка полягає в тому, що користувач і/або процес, який має відповідні повноваження, може використовувати ресурс згідно з правилами безпеки, не очікуючи довше заданого (малого) проміжку часу.

Електронна бібліотека — розподілена система, що дає змогу надійно зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів за допомогою глобальних мереж передачі даних у зручному для кінцевого користувача вигляді.

Електронна митниця — багатофункціональна комплексна система, яка є в митних органах країни і поєднує інформаційно-комунікативні технології та сукупність механізмів їх застосування і дає можливість підвищити якість митного регулювання й удосконалити митне адміністрування для забезпечення митної безпеки держави.

Електронна передача грошових коштів (EFT — Electronic Funds Transfer) — система передачі фінансових (кредитних, платіжних) документів між клієнтами і банками, між банками, між банками та іншими фінансовими і комерційними організаціями.

Електронна пошта — система обміну й обробки повідомлень (сукупність електронних поштових скриньок, програмних засобів обробки, збереження і передачі повідомлень, термінальних станцій для підготовки та виведення повідомлень).

Електронне декларування — автоматизована система, орієнтована на реалізацію єдиного алгоритму автоматизованої обробки відомостей, що заявляються у ВМД, на рівні митних органів зі здійсненням автоматизованого форматно-логічного контролю, аналізу ризиків і виданням різноманітних застережень для посадових осіб митних органів, які здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів, та запровадженням електронного документообігу між митними органами і суб'єктами ЗЕД з використанням механізму електронного цифрового підпису.

Електронний обмін даними — це міжкомп'ютерний обмін діловими, комерційними та фінансовими електронними документами.

Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС) ДМСУ — автоматизована інформаційна система, призначена для виконання функціональних завдань митних органів з використанням передових технологій обробки інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та телекомунікацій.

Загроза — будь-які обставини або події, що можуть бути причиною порушення безпеки інформації і/або нанесення збитків інформаційній системі.

Засвідчу вальний центр центрального органу виконавчої влади — центр, визначений Кабінетом Міністрів України для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги електронного цифрового підпису цьому органу і підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.

Засіб електронного цифрового підпису — програмне і/чи апаратне забезпечення, призначене для генерації пари ключів (закритого і відкритого) та їх автоматизованого застосування під час шифрування або дешифрування електронного підпису.

Захист від несанкціонованого доступу — запобігання або істотне ускладнення несанкціонованого доступу до інформації.

Захист даних — апаратні та програмні засоби для запобігання втратам або порушенню цілісності даних.

Захист інформації, в інформаційних системах — діяльність, спрямована на забезпечення безпеки в інформаційних системах інформації та інформаційної системи в цілому, що дає змогу запобігти або ускладнити можливість реалізації загроз, а також знизити потенційні збитки внаслідок реалізації загроз.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними на території України та за її межами.

Ідентифікація — процедура присвоєння ідентифікатора об'єкту чи користувачу комп'ютерної системи або встановлення відповідності між об'єктом і його ідентифікатором; упізнання.

Інкотермс - офіційні правила Міжнародної торговельної палати для тлумачення торговельних термінів - полегшують ведення міжнародної торгівлі. Метою І. є забезпечення єдиного набору міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі. Таким чином можна уникнути або, щонайменше, значно скоротити невизначеності, пов'язані з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах.

Інформатизація — процес насичення виробництва й усіх сфер життя і діяльності людини інформацією.

Інформатика — наука, що вивчає властивості інформації, питання її збирання, зберігання, пошуку, опрацювання, перетворення, поширення і використання у різних сферах діяльності людини.

Інформаційна технологія — система методів і способів збирання, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації.

Інформаційне забезпечення — сукупність методів і засобів розміщення й організації інформації, що включають системи класифікації і кодування, уніфіковані системи документації, раціоналізації документообігу та форми документів, методів створення внутрішньомашинної інформаційної бази інформаційної системи.

Інформаційний ресурс — особливий вид ресурсу, що ґрунтується на ідеях і знаннях, нагромаджених у результаті науково-технічної діяльності людей, і поданий у формі, придатній для збирання, реалізації та відтворення.

Інформаційні ресурси спільного користування — сукупність інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм, організацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власниками яких укладено договори про їх спільне використання.

Інформаційно-аналітичне митне управління (ІАМУ) ДМСУ — спеціалізована митна установа щодо розробки, впровадження, супроводження та експлуатації ЄАІС ДМСУ.

Інформаційно-телекомунікаційний комплекс Державної митної служби України "Електронна пошта" - система, що забезпечує інформаційний обмін у межах митної системи та ефективне функціонування автоматизованої системи митного оформлення.

Інформація — відомості про навколишній світ (об'єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру наявної невизначеності, неповноти знань, відчужені від їх творця і які стали повідомленнями (вираженими певною мовою у вигляді знаків, у тому числі записаними на матеріальному носії). їх можна відтворювати шляхом передачі людьми усним, письмовим або іншими способами (за допомогою умовних сигналів, технічних та обчислювальних засобів тощо).

Керівна мережка служба (Managed Network Services) — мережна служба, яка виконує різні виробничі, адміністративні та службові функції управління об'єктами, технологічними лініями, транспортними системами і службовцями підприємств.

Ключ шифрування — набір параметрів (даних), необхідних для застосування методу шифрування.

Компрометація — порушення правил безпеки та несанкціоноване ознайомлення.

Конфіденційність інформації — властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана користувачем, який не має певних повноважень.

Криптостійкість — оцінка якості захисту та можливості відтворення зашифрованої інформації.

Легітимність — визначення правомірності.

Лінгвістичне забезпечення — сукупність мовних засобів, що використовуються на різних стадіях створення й експлуатації СОД для підвищення ефективності розробки і забезпечення спілкування людини та ЕОМ.

Метод шифрування — формальний алгоритм, що описує порядок перетворення вихідного повідомлення в результуюче.

Митна адміністративно-правова підсистема — складова ЄАІС ДМСУ, що забезпечує автоматизоване управління митними органами на всіх рівнях, контроль і дотримання законності під час автоматизованого митного оформлення.

Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, — ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари на момент перетину митного кордону, обчислена відповідно до положень Митного кодексу. Для визначення митної вартості встановлено єдині критерії: момент перетину митного кордону та ціна угоди (вартість, зазначена у рахунку-фактурі). Вона визначається декларантом відповідно до положень Кодексу. Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та умови їх застосування встановлюються Кодексом.

Митна електронна інформація — сукупність даних і програм, яка підлягає або може підлягати обробці, передачі та збереженню засобами електронної обчислювальної техніки, незалежно від її фізичного й логічного подання, на кожному рівні структурного підрозділу митної системи України та яка містить відомості про роботу митних органів або стосується зовнішньоекономічної діяльності.

Митна зовнішня інформаційна підсистема — складова ЄАІС ДМСУ, що забезпечує електронний обмін інформацією ДМСУ з іншими організаціями України, іноземними державами і міждержавними організаціями, встановлює необхідний рівень повноважень доступу до ЄАІС і підтримує його.

Митна підсистема інформаційної безпеки — складова ЄАІС ДМСУ, що забезпечує контроль, оперативне управління функціонуванням і захист системи в цілому.

Мишка телекомунікаційна підсистема — складова ЄАІС ДМСУ, яка є базовою транспортною системою і контролює маршрутизацію й роботу запитів (отримання повідомлень у глобальній мережі в он-лайн режимі й передачу повідомлень в оф-лайн режимі електронної пошти).

Несанкціонований доступ до інформації — доступ до інформації, що порушує правила доступу користувачів і процесів до об'єктів інформаційної системи.

Несиметричне шифрування - шифрування, за якого перетворення відкритого тексту на шифротекст виконується із застосуванням одного ключа, а перетворення шифротексту на відкритий текст - із застосуванням другого ключа.

Нова інформаційна технологія (комп'ютерна інформаційна технологія) - інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп'ютери і телекомунікаційні засоби. Інструментарієм нової інформаційної технології є один або декілька взаємопов'язаних програмних продуктів для певного типу комп'ютера, технологія роботи в якому дає змогу досягти поставленої користувачем мети.

Онлайнові бази даних — бази даних, які цілодобово доступні в оперативному режимі з терміналів користувачів для діалогового пошуку інформації та видачі довідок і різних статистичних звітів.

Організаційні компоненти 1С — сукупність методів і засобів, що дають можливість удосконалити організаційну структуру об'єктів та управлінські функції, які виконуються структурними підрозділами; визначити штатний розклад і кількісний склад кожного структурного підрозділу; розробити посадові інструкції персоналу управління в умовах функціонування СОД.

Особистий ключ — параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.

Посилений сертифікат відкритого ключа — сертифікат ключа, який видано акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом.

Правове забезпечення — сукупність правових норм, що регламентують створення і функціонування інформаційної системи. Правове забезпечення розробки інформаційної системи містить нормативні акти договірних взаємовідносин між замовником і розробником 1С, правове регулювання відхилень. Правове забезпечення функціонування СОД включає: умови надання юридичної чинності документам, отриманим із застосуванням обчислювальної техніки; права, обов'язки і відповідальність персоналу, в тому числі за своєчасність і точність опрацювання інформації; правила користування інформацією та порядок розв'язання суперечок щодо її достовірності.

Програмне забезпечення - сукупність програмних засобів для створення та експлуатації СОД засобами обчислювальної техніки. До складу програмного забезпечення входять базові (загальносистемні) та прикладні (спеціальні) програмні продукти. Базові програмні засоби необхідні для автоматизації взаємодії людини і комп'ютера, організації типових процедур опрацювання даних, контролю та діагностики функціонування технічних засобів СОД. Прикладне програмне забезпечення становить сукупність програмних продуктів, призначених для автоматизованого розв'язування функціональних завдань інформаційної системи.

Проникнення — успішне подолання механізмів захисту системи.

Регіональний інформаційно-телекомунікаційний комплекс — сукупність DNS-сервера та сервера Lotus Domino митного органу, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи та організації.

Реплікація — створення спеціальних копій (реплік) бази даних, з якими користувачі можуть працювати одночасно на різних робочих станціях.

Санкціонований доступ до інформації — доступ до інформації, що не порушує правил доступу користувачів і процесів до об'єктів інформаційної системи.

Сертифікат відкритого ключа — документ, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу, виданий центром сертифікації ключів.

Симетричне шифрування — шифрування, за якого перетворення відкритого тексту на шифротекст і перетворення шифротексту на відкритий текст виконується із застосуванням одного ключа.

Система аналізу ризиків - автоматизована система, призначена для отримання митним органом необхідних даних про можливі ризики для спрямування контрольних ресурсів переважно до ділянок, на яких імовірність порушення законодавства України з питань митної справи є найвищою.

Система документації - сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності.

Система опрацювання даних {СОД) — система, призначена для інформаційного обслуговування фахівців різних органів управління підприємства, що приймають управлінські рішення.

Система форматно-логічного контролю — автоматизована система, що забезпечує здійснення контролю за правильністю заповнення граф ВМД згідно з вимогами єдиного Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, класифікаторів, що використовуються під час заповнення ВМД, та інших нормативно-правових актів шляхом аналізу відомостей, зазначених у ВМД і поданих документах, а також відповідність поданої до оформлення ВМД вимогам, установленим Специфікацією форматів електронних повідомлень.

Спостережливість — властивість комп'ютерної системи, що дає можливість фіксувати діяльність користувачів і процесів, використання об'єктів системи, а також однозначно встановлювати ідентифікатори причетних до певних подій користувачів і процесів для запобігання порушенню правил безпеки і/або забезпечення відповідальності за певні дії.

Телеметрична служба — система оперативного спостереження, дистанційного виміру і контролю за нерухомими та рухомими об'єктами.

Технічне забезпечення — комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, містить пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ (периферійні технічні засоби збирання, реєстрації, первинного опрацювання інформації, оргтехніка різного призначення, засоби телекомунікації та зв'язку), так і на ЕОМ різних класів.

Транспортна мережа супутникового зв'язку (ТМСЗ) Держмитслужби України — транспортна комунікаційна служба, призначена для організації високоякісного (швидкісного, надійного, достовірного) повнодоступного обміну будь-якою електронною інформацією між Держмитслужбою України, Департаментом інформаційних технологій та митної статистики і підрозділами митної служби (митницями, митними постами, відділами митних постів і спеціалізованими митницями) на всій території України.


Предметний покажчик
ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ
1.1. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності
1.1.1. Науково-інформаційна діяльність
1.1.2. Наукова інформатика
1.1.3. Поняття "інформація"
1.1.4. Поняття "інформаційні процеси"
1.2. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності
1.2.1. Поняття "аналітика"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru