Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І.В. - 1.1.2. Наукова інформатика

Інформатика як наукова дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості об'єктивної (наукової) інформації, закономірності і технології її функціонування в суспільстві, стала розвиватися з початку минулого (XX) сторіччя. Згідно з науковими поглядами р. С. Гіляревського, ця дисципліна виникла у відповідь на потребу, що збільшилася, в ефективних методах збору, обробки, зберігання, пошуку і розповсюдження наукової інформації. Вважається, що інформатика зародилася в ті часи, коли з'явилася необхідність раціоналізувати діяльність професійних (спеціальних) бібліотек в умовах інформаційного вибуху, що починався. Величезні досягнення в науці і техніці супроводжувалися швидким зростанням кількості науково-технічної літератури і розширенням круга її читачів. Першим кроком в організаційному оформленні інформатики було створення в 1895 році Міжнародного інституту бібліографії, що став пізніше головною професійною організацією фахівців з інформатики під назвою Международна федерація з інформації та документації (Federation Internationale d'Information et Documentation - FID). Бельгійський вчений Поль Отле окреслив контури інформаційної науки. Згідно з П. Отле об'єкт нової науки включає наступні процеси інформації:

o створення документів, в яких реєструються і публікуються нові відкриття, ідеї, результати експериментів і інші значущі форми віддзеркалення дійсності;

o збір цих документів в бібліотеках і музеях;

o аналіз документів для короткого, але вичерпного опису їх змісту;

o "систематичний перерозподіл", при якому схожі відомості з різних документів зводяться в тематичні сховища на основі глобальної класифікації знання;

o синтез узагальнювальних документів, в яких все оригінальне кожної початкової роботи зводиться в загальну об'єктивну картину наукового знання.

Ці етапи інформаційної роботи складають основний зміст інформатики, але з розвитком і модифікацією завдань, визначуваними новими досягненнями науки і техніки за останні часи.

Спочатку для позначення нової наукової дисципліни був використаний термін "документація (documentation)". Цей термін спирається на широке розуміння документа як когось матеріального об'єкту, що містить закріплену на нім інформацію і використовуваного в суспільній практиці для її зберігання і передачі у просторі та часі. Проте це слово не було зручним для найменування наукової дисципліни тим, що воно багатозначне (позначає і науку, і збори документів, і процеси роботи з документами) і дуже акцентує увагу на матеріальному носієві інформації (тоді як всього більшого значення набувають "недокументальні" інформаційні процеси).

В російськомовній науковій термінології пропонувалося альтернативне найменування - "документалістика". У англомовній літературі з кінця 1940-х років в тому ж значенні стали вживати поняття "наукова інформація (scientific information)" і в 1958 р. була проведена міжнародна конференція з "наукової інформації".

Основні положення і принципи наукової дисципліни "наукова інформатика" вперше (російською мовою) були систематично викладені в монографії А. І. Михайлова, А. І. Чорного і р. С. Гіляревського, озаглавленої "Основи наукової інформації". Хоча ще в 1962 р. член-кореспондент AH СРСР А. А. Харкевич пропонував дати науці нове найменування: "інформологія" або "інформатика" ("інформація" плюс "автоматика"). У 1968 р. монографія А. І. Михайлова, А. І. Чорного і р. С. Гіляревського була перевидана в переробленому і доповненому вигляді під новою назвою "Основи інформатики" [23]. Слово "інформатика" стало вживатися в назвах багатьох зарубіжних виданнях замість слова "документація".

Зарубіжні наукові підходи до вивчення інформатики як науки, свідчать про те, що в середині 1960-х рр. був запропонований термін "інформатика" (англ. informatics, information science; франц. science de l'information; німецьк. Informatik, Informationswissenschaft), що швидко отримав визнання і розповсюдження. Приблизно в цей же час і впровадження комп'ютерів, що трохи пізніше розширюється, і впровадження їх у всі сфери інтелектуальної діяльності привело до створення нової дисципліни, яка в США отримала назву "Computer science" (наука про обчислювальні машини), у Франції - "informatique", у ФРН - "Informatik", тобто назва, співпадаюча з російським терміном "інформатика". Надалі цей термін укорінявся в романських мовах - іспанському, італійському, португальському, румунському. З середини 1980-х рр. термін "інформатика" як узагальнююча назва теорії і практики створення обчислювальних машин і їх застосування для автоматизованої обробки даних і інформації став також використовуватися в російській мові. І це відбулося не дивлячись на те, що давно вже склалися і отримали загальне визнання такі наукові дисципліни, як обчислювальна техніка і математичне програмування, які за змістом повністю відповідають франко-германському тлумаченню поняття "інформатика".

Фактично до 1970-х років склалися дві незалежні наукові дисципліни, що іменували себе терміном "інформатика". Проте обидві вони досліджували дві різні сторони одного феномена інформації - змістовний сенс і технічні засоби створення, накопичення і розповсюдження знань. Розуміння глибинної єдності двох областей знання прийшло в ході розвитку інформаційних технологій. З одного боку, обробка смислової інформації стала проводитися майже виключно за допомогою обчислювальної техніки, а з іншого боку, підвищення ефективності обчислювальних систем вимагало обліку смислового змісту даних (концепція ЕОМ п'ятого покоління).

Таким чином, до теперішнього часу існує два напрями інформатики - "семантична" інформатика і "обчислювальна" інформатика.

Для нашого курсу має інтерес перший напрям інформатики - "семантична" інформатика", розвиток якої привів до формування декількох концепцій, серед яких є і концепція "наукова інформатика", яка вважається теоретичною основою НІД.

Суть концепції "наукова інформатика" полягає в тому, що інформатика трактується як наукова дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації, а також закономірності всіх процесів наукової комунікації. При цьому підкреслюється, що "інформатика - це наукова дисципліна, а не самостійна галузь науки; інформатика вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації, а не будь-якій інформації і навіть не семантичній інформації; інформатика займається вивченням всіх процесів наукової комунікації, здійснюваних як по формальних каналах (тобто через літературу), так і по неформальних каналах; інформатика відноситься до круга суспільних дисциплін, оскільки вона займається вивченням явищ і закономірностей, властивих лише людському суспільству" [23, С. 394-395].

Об'єктом дослідження в науковій інформатиці є "наукова інформація", що розуміється в широкому сенсі слова як інформація, отримана методами об'єктивного (наукового) пізнання і використовувана у всіх сферах суспільного життя, а не тільки в науці як такий. У цьому сенсі наукова інформація протиставляється зокрема "художній інформації" і об'єднується з діловою інформацією у сфері бізнесу. Таким чином, об'єктом наукової інформатики є наукова інформація (логічна структура знання) і закономірності науково-інформаційної діяльності (її теорія, історія, методика, організація), яка полягає в зборі, обробці, зберіганні, пошуку і розповсюдженні науково-технічної інформації (НП).

Найбільш актуальні проблеми, вивченням яких займається наукова інформатика, є наступні: семіотичні основи наукової інформації і наукової комунікації, моделювання інформаційних процесів і систем; властивості і закономірності документальних інформаційних потоків, автоматизація семантичної (смисловою) обробки інформації (автоматизація реферування, індексування, перекладу); автоматизація інформаційного пошуку на базі сучасної обчислювальної техніки тощо.

Згідно з Р.С. Гіляревським в інформатиці, що досліджує закономірності науково-інформаційної діяльності, вироблені специфічні ідеї і методи, які не відомі ніяким іншим науковим дисциплінам: опис змісту документа ключовими словами, координатне індексування, використання дескрипторів як класів умовно еквівалентних ключових слів, інформаційно-пошуковий тезаурус як засіб представлення знань, інверсна організація пошукових масивів, виборче розповсюдження інформації про релевантні документи, інтерактивний (діалоговий) пошук інформації, ранжирування документів за ступенем релевантності, автоматична класифікація документів за змістом, аналіз бібліографічних посилань для пошуку інформації і наукометрії, закони зростання, розсіяння і старіння публікацій, їх інформаційної цінності.

Побудова інформаційного суспільства висуває на передній план змістовне дослідження інформації, яка стає третім і все більш важливим видом ресурсів, доповнюючим і багато в чому замінюючим традиційні ресурси - матерію і енергію [36, 37].

Слід зазначити, що широка область інтересів інформатики зумовила, окрім наукової інформатики і інші тлумачення її об'єкту і предмету вивчення. Можна говорити про концепції інформатики як науки, які розвивали вчені радянського періоду, серед яких видатними визнані наступні:

- "Інформатика" (доц. К.В. Тараканов і ін.).- "інформатика як наука вивчає закономірності інформаційних процесів в соціальних комунікаціях";

- "Соціальна інформатика" (проф. A.B. Соколов) - "інформатика розуміється як суспільна наука, що вивчає загальні структуру і властивості соціальної інформації і загальні закономірності інформаційного обслуговування в суспільстві";

- "Документалістика" (Наукова Рада з кібернетики при Президії AH СРСР) - "одна з прикладних галузей кібернетики, що займається оптимізацією управління документальними системами всіх типів - від виборчого мистецтва до діловодства";

- "Теоретична інформатика" (УКРІНТЕІ, проф. Г.І. Калитич, Ю.М. Канигін та ін.) - "інформатика - це самостійна наука, що вивчає інформаційні процеси і системи, що відносяться до області соціальної практики; основним є поняття інформаційного ресурсу в умовах еволюції цивілізації до інформаційного суспільства".

Усі вище перераховані концепції об'єднує те, що своїм основним завданням автори вбачають в дослідженні шляхів оптимізації інформаційного обслуговування суспільства; сама інформатика представлена суспільною дисципліною по вивченню закономірностей соціальної комунікації в цілому і окремих її видів (наукової, документальної), а проблематика досліджень інформатики стосується, перш за все, самого феномена інформації і інформаційних носіїв, документальних інформаційних потоків інформаційних систем, проблем автоматизації інформаційного пошуку та ін.

Інформатика містить дві частини (або аспекти вивчення): теоретичну і прикладну (практичну). У теоретичному розрізі інформатика виявляє і формулює внутрішні стійкі залежності і закономірності наукової інформації, в прикладному аспекті - розробляє рекомендації з оптимізації інформаційного сервісу, використанню інформаційних ресурсів і інформаційних технологій в цілому.

Відповідно до цих аспектів у вищих учбових закладах, що готують фахівців в області інформатики, викладаються дві учбові дисципліни: Теоретична інформатика і Інформаційні технології (прикладна інформатика).

Для фахівців сфери ІАД важливими аспектами вивчення є семантичні (змістовні), в той же час необхідними є знання і навики застосування інструментів і інших засобів інформаційних і телекомунікаційних технологій (зокрема, Інтернет).

Резюмуючи вище сказане, відзначимо, що основну увагу слід приділяти саме концепції "наукова інформатика", оскільки вона вплинула на розвиток НІД в період її організаційного оформлення, а в даний час залишається її основною науковою платформою для практичної діяльності.

1.1.3. Поняття "інформація"
1.1.4. Поняття "інформаційні процеси"
1.2. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності
1.2.1. Поняття "аналітика"
1.2.2. Поняття "інформаційна аналітика"
Література до модуля 1
МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
2.1. Зміст інформаційно-аналітичної діяльності: загальні поняття та визначення
2.2. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління
2.2.1. Роль і місце ІАД в управлінні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru