Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І.В. - Література до модуля 2

1. Про інформацію: закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 - XII (із змінами) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

2. Про інформаційні агентства : закон України від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР (із змінами) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 13. - Ст. 83.

3. Про Концепцію національної інформаційної політики [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 3 квітня 2003 р. № 687-ІУ.

4. Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 вересня 2001 року № 2684-III) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 27-28. - Ст. 182.

5. Про інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері соціального захисту населення : закон України (проект) від 16.08.2004 р. № 6046 //

6. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : розпорядження від 5 травня 2003 р. № 259-р / Кабінет Міністрів України.

7. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації : закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 30 вересня 1998 р. № 133-XIV, від 24 жовтня 2002 р. № 207-IV, від 15 грудня 2005 р. № 3199-IV) / Верховна Рада України. - Відомості Верховної Ради. - 1997. - № 49. - Ст. 299.

8. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади [Електронний ресурс] : указ Президента України від 14.07.2000 № 887/200.

9. Ананьев А. Деякі підходи щодо визначення професійно важливих якостей державних службовців/ А. Ананьев // Актуальні проблеми державного управління: 36. наук. праць. Вип. 12. - Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. - 342 с.

10. Антонова O.B. Дрешпак В.М. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції [Електронний ресурс] / О.В. Антонова, В.М. Дрешпак.

11. Бакуменко В. Аналітичне забезпечення формування державно-управлінських рішень / В. Бакуменко // Вісник Української академії державного управління. - 2000. - № 4. - С. 350-358.

12. Бережной O.A. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень / O.A. Бережной// Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 9 (39). - С. 25-29.

13. Браун М.Пол. Посібник з аналізу державної політики: пер. з англ. - К..: Основи, 2000. - 243 с.

14. Бутко М. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. П. Бутко // НТІ. - 2002.-№ 1. - С. 3-5.

15. Веймер Девід Л., Вайнінг Ейден р. Аналіз політики: Концепції і практика : пер. з англ. І.Дзюба, А.Олійник; наук. ред. О.Кілієвич. - К: Основи, 1998. - 654 с.

16. Воройский Ф.С. Информатика: Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах). - 3-е изд., перераб. и доп / Ф.С. Воройский. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 760 с.

17. Воронков I. В. Проблеми інтеграції системи баз даних для інформаційно-аналітичного забезпечення / І. В. Воронков // НТІ. - 2004. - № 3. - С. 10-14.

18. Гаман Т.В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складової вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій / T.B. Гаман // Університетські наукові записки. - 2007. - № 1(21). - С. 252-258.

19. Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Баумана, 1998. - 331 с.

20. Гиляревский Р.С. Справочник информационного работника ; под ред. Р.С. Гиляревского, В.А. Минкиной. - СПб.: Профессия, 2005. - 552 с.

21. Годин В.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учебник / В.В. Годин, И.К. Корнеев. - М.: Мастерство, 2001. - 240 с.

22. Гранчак Т. Використання інформаційних інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібл.вісник. - 2006. - № 3. - С.7-10.

23. Дегтяр А. Інформаційно-аналітична діяльність як засіб підвищення якості державно-управлінських рішень / А. Дегтяр // Вісник Української академії державного управління. - 2003. - № 1.- С. 407.

24. Державне управління: Словник-довідник / Уклад.: В.Д.Бакуменко та ін.; за заг. ред. В.М.Князева, В.Д.Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

25. Диксон П. Фабрики мысли / П. Диксон. - М.: ООО "Изд-во ACT". 2004. - 505 с.

26. Закупень Т.В. Об информационном обеспечении управленческой деятельности госструктур / Т.В. Закупень // НТИ. Сер. 1. - 1997. - № 8. - С.12-18.

27. Закутана Г. Коммерческие структуры на рынке информационной продукции и услуг / Г. Закутана // НТИ. Сер. 1. - 1993. - № 1. - С. 13-14.

28. Захарова I.B. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення регіональних органів державного управління / І.В. Захарова // Державне управління і право: Зб.наук.праць. У 2-х ч. 4.1 /Київський національний університет культури і мистецтв; Інститут державного управління і права. - К, 2006. - Вип.1. - С.42-51.

29. Информационное обеспечение государственного управления / В.А. Ни-китов, Е.И. Орлов, A.B. Старовойтов, Г.И. Савин; под ред. Ю.В. Гуляева. - М.: Славянский диалог, 2000. - 415 с.

30. Информация, анализ, прогноз - стратегические рычаги эффективного государственного управлення // Материалы III Международ. науч.-практ. конф. - К. : УкрИНТЗИ, 2002. - 216 с.

31. Калитич Г.І. Інформаційно-дослідницька діяльність як основа підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень / Г.І. Калитич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління". - К.: УкрІНТЕІ, 2000. - С.82-85.

32. Калитич Г.І. Консолідована інформація як основа підготовки кінцевих цільових рішень / Г.І. Калитич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління". - К..: УкрІНТЕІ, 2001. - С.100-103.

33. Калюжний р. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України [Електронний ресурс] / р. Калюжний, В. Гавловський, В. Цимбалкж, М. Гуцалюк.

34. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теорети-ко-методологічні засади: монографія / Ю.Г. Кальниш. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 272 с.

35. Князева Л.В. Информационно-аналитическое обеспечение социального управления / Л.В. Князева, Е.П. Тавокин // Социология власти. - 2005. - № 4. - С. 5-22.

36. Конотопов П.Ю. Аналитика. Методология, технологические и организационные аспекты информационно-аналитической работы / П.Ю. Конотопов. Ю.В. Курносов. - М: Русаки. 2004. -250 с.

37. Копійка O.B. Інформаційна підтримка управлінських рішень в системі органів виконавчої влади / О.В. Копійка. Ю.Т. Черепній // НТІ. - 2000. - № 2.- С. 6-12.

38. Корнеев И.К Защита информации в офисе: учебник / ПК. Корнеев. Е.А. Степанов. - М.: Велби. 2007. - 336 с.

39. Крулькевич М.И. Информационная деятельность в организациях / М.И. Крулькевич. Е.М. Сынкова. - Донецк: ДонНУ. 2001. - 176 с.

40. Кузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе / И.Н. Кузнецов. - М.: Яуза. 2001. - 320 с.

41. Кулицький СП. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч.посібник / СП. Кулицький. - К.: МАУП. 2002. - 224 с

42. Малкин A.C. Исследование систем управления: учеб. для вузов / A.C. Малкин. В.И. Мухин. - М.: Издат. дом ГУВШЭ. 2004. - 400 с.

43. Матвієнко O.B. Основи інформаційного менеджменту: навчальний посібник / О.В. Матвієнко. - К: Центр навчальної літератури. 2004. - 128 с.

44. Материалистическая диалектика: В 5 т. - Т.2.: Субъективная диалектика : под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Маратова; отв. ред. В.Г.Иванов. - М.: Мысль. 1982. - 285 с.

45. Меерович М.И. Технология творческого мышления: практ. пособие / М.И. Меерович. Л.И. Шрагина. - Минск: Харвест; М.: ACT. 2000. - 432 с.

46. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи [Електронний ресурс].

47. Молдаванова Е.М. Классификация качеств личности современных руководителей / Е.М. Молдаванова // Личность: культура и образование: Материалы 46-й науч.-метод. конференции "XXI век - век образования" (апрель. 2001). - Ставрополь: Изд-во СГУ. 2001. - 200 с.

48. Морозов А. О. Інформаційне та аналітичне забезпечення систем моніторингу / А. О. Морозов // НТІ. - 2002. - № 3. - С. 18-20.

49. Морозов А.О. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу / А.О. Морозов. В.Л. Косолапов. - К.: Наукова думка. 2002. - 231 с.

50. Нейсбит Дж. Мегатренды ; пер. с англ. М.Б.Левина. - М.: ООО "Изд-во ACT". 2003. - 380 с.

51. Нестеренко О.В. Концептуальна модель інформаційно-аналітичної системи органа державної влади / О.В. Нестеренко // Інформаційні технології і системи. - 2003. - Т.6. - № 1-2. - С. 46-53

52. Нижник Н. р.Інформаційні технології в структурах державної служби [Електронний ресурс] / HP. Нижник. Г.І. Леліков.

53. Нисневич Ю. А. Государственное управление и информационная политика / Ю. А. Нисневич // НТК. Сер. 1. - 2000. - № 4. - С. 9-14.

54. Олуйко В. Інформаційне забезпечення державної служби / В. Олуйко // Менеджер. - 2003. - № 2 (24). - С. 12-17.

55. Осауленко О.Г. Інформаційне забезпечення державного управління сталим розвитком / О.Г. Осауленко. - К., 2001. - 72 с.

56. Пал Леслі А. Аналіз державної політики : пер. з англ. І.Дзюба. - К.: Основи, 1999. - 422 с.

57. Парсонс В. Публічна політика. Вступ до теорії й практики аналізу політики: пер. з англ. - К.: Видавн. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. - 520 с.

58. Пархоменко О.В. Дослідження стану аналітичних методів в інформаційно-аналітичній діяльності / О. В. Пархоменко, Т. К. Куранда // НТІ. - 2004. - № 1.- С. 18-27.

59. Плаксов В. А. Особенности формирования рыночных отношений в информационной деятельности / В. А. Плаксов // Информация и рынок. - 1991. - № 2. - С. 61-70.

60. Практичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи: навч. посіб. ; за заг. ред. С.О. Телешуна. - К.: Вид-во ПАДУ, 2007. - 44 с.

61. Райков А.Н. Информационно-аналитические технологии для федеральных органов исполнительной власти / А.Н. Райков // НТИ. Сер. 1. - 1995. - № 5. - С.15-19.

62. Рухадзе I. В. Технологія інформаційно-аналітичної підтримки менеджменту / Г В. Рухадзе // НТІ. - 2004. - № 3. - С. 49-51.

63. Сафонова О. Удосконалення системи формулювання та розкриття інформації органами виконавчої влади у сфері регулювання корпоративних відносин в Україні / О. Сафонова // Вісник Української академії державного управління. - 2006. - № 1. - С 184-189.

64. Семир'янов Д.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 "Правознавство" / Д.Я. Семир'янов ; Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004. - 18 с.

65. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: навч.посіб. / М.А. Сендзкж. - К.: КНЕУ, 2004. - 339 с.

66. Серант А. Особливості формування системи зв'язків з громадськістю органів державного управління та місцевого самоврядування в Україні / А. Серант // Вісник Української академії державного управління. - 2001. - № 4. - С 401-402.

67. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності / Г. Сілкова // Вісник книжкової палати. - 2001. - № 2. - С.14-15.

68. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність у державному управлінні: технологічний аспект Ю.П. Сурмін // Актуальні проблеми державного управління. - Д.: ДФ УАДУ, 2000. - Вип. 3 (3). - С 27-48.

69. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: посіб. для аналітика неприбуткової організації / Ю.П. Сурмін. - К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. - 96 с.

70. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю.П. Сурмін. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. - 302 с.

71. Тертичка В.В. До питання про ціннісні орієнтації аналітика-експерта в аналізі державної політики / В.В. Тертичка // 36. наук. праць УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - Вип. 1 "А". - С 53-58.

72. Тертичка В.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики / В.В. Тертичка // Вісник Української академії державного управління. - 2000. - № 1. - С 314-325.

73. Тертичка B.B. Особливості аналізу державної політики в умовах регіональної моделі управління / В.В. Тертичка // 36. наук. праць УАДУ ; за заг.ред. B. І. Лугового. В. М.. Князева. - К.: Вид-во УАДУ. 2000. - Вип. 2. ч. 1. -C. 231-236.

74. Толковый словарь по основам информационной деятельности ; под ред. проф. Н.Н.Ермошенко ; Укр. акад. информатики. Укр. ин-т науч.-техн. й зкон. информ. - К.. 1995. - 249 с.

75. Туронок С.Г. Политический анализ: курс лекций: учеб. Пособие / С.Г. Туронок. - М.: Дело. 2005. - 360 с.

76. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник. - М.: "Экзамен". 2005. - 528 с.

77. Филиппова Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей): Учеб. пособие / Л.Я. Филиппова; Харьк. гос. акад. культуры.- X.: ХГАК. 2004. - 143 с.

78. Филиппова Л.Я. Развитие информационно-аналитической деятельности в современных условиях и подготовка кадров // VIII Междунар. научно-практическая конференция "Система научно-технической информации: проблемы развития и функционирования": Тезисы докл. и сообщ.. 30-31 мая 2001 г.) / УкрИНТЭИ. - К.:УкрИНТЭИ. 2001. - С.127-129.

79. Филиппова Л.Я. О переподготовке кадров информационных центров Украины на базе Интернет-технологий // Информация. анализ. прогноз - стратегические рычаги эффективного государственного управления: Материалы II Междунар. науч.-практ. конференции (11-12 октября 2001 года). - Киев: УкрИНТЭИ. 2001. - С.44-47.

80. Філіпова Л.Я. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз / Л.Я. Філіпова // Вісник Кн. палати. - 2005. - № 2. - С.29-30.

81. Філіпова Л.Я. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект / Л.Я. Філіпова // Вісник Кн. Палати. - К.. 2009. - С.25-28. '

82. Фролова H.B. Организационно-педагогические условия формирования профессиональных компетенций у студентов управленческих специальностей [Електронний ресурс] / Н.В. Фролова.

83. Цимбалкж B.C. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права: монографія / B.C. Цимбалкж. - Ужгород: IBA. 2003. - 240 с.

84. Цимбалкж B.C. Е-будущее и информационное право / B.C. Цимбалкж. - К.. 2002. - 264 с.

85. Цимбалкж B.C. Інформатизація. право. управління (організаційно-правові питання): монографія / B.C. Цимбалкж. - К.. 2002. - 195 с.

86. Цимбалкж B.C. Інформаційне право та інформаційна безпека / B.C. Цимбалкж. - К.. 2001. - 230 с.

87. Шамрай В.О. Правове забезпечення інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / В.О. Шамрай.

88. Шапиро СБ. Знакомьтесь: современный менеджер (портрет в интерьере рынка) / СБ. Шапиро. В.В. Тарасенко. - Харьков: ЧП "Аркаир". 1997. - 100 с.

МОДУЛЬ 3. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Інформаційно-аналітична діяльність в системі науково-технічної інформації: методичні та організаційні засади
3.2. Галузева система науково-технічної інформації: загальна характеристика
3.3. Напрями НІД у регіональних центрах НТІ (ЦНТЕІ)
3.4. Роль організацій системи НТІ у розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних процесів
Література до модуля 3
МОДУЛЬ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Поняття про інформаційну продукцію
4.1.1. Трактування терміну "інформаційні продукти". Взаємозв'язок понять "інформаційна продукція" - "інформаційний продукт" - "інформаційна послуга"
4.1.2. Виробники інформаційної продукції
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru