Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І.В. - 3.3. Напрями НІД у регіональних центрах НТІ (ЦНТЕІ)

Регіональні державні центри науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) були і поки що залишаються важливою ланкою у системі управління науково-інноваційною діяльністю в Україні та є елементами регіональних інноваційних систем (РІС), які поступово формуються у нашій державі.

Практично всі центри беруть участь у реалізації регіональних науково-технічних та соціально-економічних програм та освоюють нові напрямки інформаційно-аналітичної діяльності.

Законодавчо функціонування ЦНТЕІ закріплено в Законах України "Про науково-технічну інформацію" та "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" [4]. Окрім цього склалося так, що де-факто ЦНТЕІ в регіонах виконують окремі завдання, які прописані Державному департаменту інтелектуальної власності, Державному агентству України з інвестицій та інновацій, Національному інформаційному центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій тощо.

Якщо провести порівняння з міжнародною практикою, то ЦНТЕІ здійснюють також окремі функції, які в країнах ЄС, США та ін. притаманні бізнес-інкубаторам, інноваційним центрам, технопаркам, центрам трансферу технологій, інформаційно-аналітичним центрам, тренінговим центрам і т.п.

Виходячи з практики, функціональна структура регіонального центру науково-технічної і економічної інформації, як інтелектуального ядра інноваційного консорціуму (кластеру) могла би виглядати таким чином [35]:

РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КОНСОРЦІУМ (КЛАСТЕР)

Основні функціональні блоки ЦНТЕІ,

як інтелектуального ядра консорціуму

блок охорони і комерціалізації інтелектуальної власності та інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності

блок ділової інформації і моніторингу соціально-економічних процесів у регіоні

блок освітньо-консультативної діяльності, міжнародних проектів, віртуальних конференцій і дистанційного навчання

блок видавничо-поліграфічної, рекламно-виставкової діяльності та підтримки підприємницької ініціативи

Науково-інформаційна діяльність обласних ЦНТЕІ спрямована на інформаційне забезпечення соціально-економічного розвитку області, участі у пріоритетних регіональних програмах, інноваційних проектах; інформаційно-аналітичне обслуговування окремих тем і розробок, комплексне науково-інформаційне забезпечення користувачів інформацією та даними, необхідними для вирішення покладених на них завдань щодо розбудови інноваційно-зорієнтованої економіки області та трансферу технологій. Формування аналітичної складової інформаційної роботи вимагає комплексного використання науково-технічних, комерційних, економічних та інших джерел інформації. Основою для обслуговування інформаційних потреб споживачів є довідково-інформаційний фонд (ДІФ) первинних документів ЦНТЕІ.

Стандартний склад ДІФу ЦНТЕІ зазвичай представлений: - книгами, брошурами; - патентною документацією; - нормативно-технічною документацією; - періодичними виданнями та іншими документами.

Електронні інформаційні ресурси ЦНТЕІ формуються на принципах розподіленої обробки і збереження інформації та використання корпоративних зведених БД. У розпорядженні ЦНТЕІ є як корпоративні БД (зведений електронний каталог видань НТІ; Підприємства України: адреси і номенклатура; науково-технічні досягнення і розробки України), так і придбані БД: (наприклад, "Консультант"; - "Леонорм-Фонд"; "Промислова власність"; - "Винаходи України").

На замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування, районних відділів освіти і науки, використовуючи електронні ресурси, безкоштовно надсилаються законодавчо-нормативні, методичні документи.

На базі ДІФ інформаційне забезпечення споживачів проводиться зазвичай читальних залах - читальному залі нормативної документації (НД), і в читальному залі довідково-інформаційного фонду. У читальних залах працюють і оновлюються постійно-діючі виставки літератури, законодавчих та нормативних документів за темами: "На допомогу підприємцю"; "Промислова безпека та охорона праці"; "Пожежна безпека"; "Будівництво і ціноутворення в будівництві"; "Охорона довкілля. Екологія людини"; "Державні стандарти України"; "Міждержавні стандарти"; "Патенти. Винахідництво. Раціоналізаторство"; "Кадрова робота"; "Торгівля та захист прав споживачів"; "Бухгалтерській облік"; "Сільське господарство" та інші.

На обслуговуванні в читальних залах перебувають спеціалісти підприємств різних форм власності, навчальних закладів та наукових установ. Література відділу формування інформаційних ресурсів рекламується на заходах науково-технічної інформації в ЦНТЕІ та за його межами, через випуски прайс-листів, буклетів, переліків, бібліографічних довідок, а також в щотижневому регіональному інформаційно-аналітичному бюлетені "Новини науки і освіти", на сайті ЦНТЕІ.

Обов'язковою умовою ефективної роботи ЦНТЕІ є задоволення разових запитів спеціалістів підприємств регіону у режимі "запит - відповідь". Така взаємодія спеціалістів ЦНТЕІ і спеціалістів підприємств дозволяє найбільш оперативно і цілеспрямовано організувати інформаційне забезпечення робіт, які проводять підприємства.

Тематика запитів на копії документів та інформаційні матеріали може бути досить різноманітною: патентні і нормативні документи, законодавчі акти, інформаційні та довідкові матеріали ДІФ, інструктивно-методичні документи, науково-технічна література, періодичні видання.

ЦНТЕІ надає консультації з питань інтелектуальної власності: із захисту об'єктів промислової власності та захисту об'єктів авторського права і суміжних прав. При обслуговуванні замовників надаються консультації для спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, ціноутворенню в ремонтно-будівельних роботах. Патентознавці ЦНТЕІ надають консультації з питань інтелектуальної власності, як безпосередньо в ЦНТЕІ, так і в науково-технічних заходах, на підприємствах та вищих навчальних закладах області. Консультації надаються для науковців, підприємців, винахідників, раціоналізаторів та творчих працівників з питань:

o охорони прав на винаходи і корисні моделі;

o охорони прав на промислові зразки;

o охорони прав на знаки для товарів і послуг;

o патентування об'єктів промислової власності за кордоном;

o правових відносин між роботодавцем та авторами промислової власності;

o оформлення та використання раціоналізаторської пропозиції;

o розрахунку та виплати винагороди авторам об'єктів промислової власності.

Останнім часом набувають поширення такі напрями, як: діяльність ЦНТЕІ в області трансферу технологій, виставкова і видавнича діяльність.

Діяльність в області трансферу технологій спрямована на реалізацію оперативного забезпечення необхідною науково-технічною інформацією й актуальними технічними рішеннями розробників, виробників, споживачів наукомістких технологій, а також на сприяння партнерських відносин між ними.

Тісна співпраця ЦНТЕІ з винахідниками і раціоналізаторами, обробка їх розробок, оформлення охоронних документів на винаходи надає можливість трансферу технологій як по Україні так і в країнах СНД Сприяє трансферу технологій і інформація, яка вводиться в БД "Науково-технічні розробки України" за матеріалами підприємств регіонів України та інформація, яка надається в регіональному аналітичному інформаційному бюлетені "Новини науки і освіти". На сайтах регіональних ЦНТЕІ відкривається рубрика "Інтелектуальний потенціал".

Заходи щодо поширення досягнень науки і техніки, виробничого досвіду вважаються в ЦНТЕІ окремим видом діяльності, який відзначається своєю оперативністю, цілеспрямованістю і масовістю. Заходи проводяться на підставі затвердженого "Плану науково-технічних, економічних та соціальних заходів".

З погляду фахівців, які працюють у галузі НТІ, в нових соціально-економічних умовах на державні регіональні ЦНТЕІ потрібно покласти та забезпечити базовим фінансуванням виконання таких основних функцій [35]:

o інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки в регіонах;

o інформаційно-консультаційна підтримка міжнародного співробітництва українських вчених у науково-дослідній сфері;

o охорона, оцінка та комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності, просування винаходів та нових технологій, співробітництво з європейською мережею центрів трансферу технологій (IRC - центрів);

o інформаційно-організаційна підтримка створення малих інноваційних підприємств (інноваційний бізнес - інкубатор) та формування регіональних інноваційно-промислових та мистецько-культурних кластерів;

o створення регіональних філіалів Державної патентної бібліотеки;

o медіа-виставкова підтримка пріоритетних напрямків науково-інноваційної діяльності в регіоні;

o надання освітньо-просвітницьких послуг у сфері інноваційного менеджменту;

o формування баз даних ділової та науково-технічної інформації, проведення контент-аналізу регіональної преси та "сірої" літератури і підготовка оглядів (загальних, тематичних, цільових).

3.4. Роль організацій системи НТІ у розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних процесів
Література до модуля 3
МОДУЛЬ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Поняття про інформаційну продукцію
4.1.1. Трактування терміну "інформаційні продукти". Взаємозв'язок понять "інформаційна продукція" - "інформаційний продукт" - "інформаційна послуга"
4.1.2. Виробники інформаційної продукції
4.1.3. Регламент на інформаційну продукцію
4.2. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології
4.2.1. Класифікація інформаційно-аналітичної продукції
4.2.2. Типологія ІПП
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru