Логістика - Банько В.Г. - Загальні вказівки

Загальні вказівки

У період становлення економічних відносин особлива роль відводиться збільшенню якості підготовки спеціалістів туристського комплексу. Це вимагає тісного зливання теоретичних знань з умінням вирішувати практичні завдання. Формуванню і удосконаленню практичних навичок у студентів, закріпленню теоретичних знань з дисципліни "Логістика" багато в чому буде сприяти виконання самостійної контрольної роботи.

Згідно з навчальним планом студенти-заочники повинні виконати письмову контрольну роботу.

При вивченні дисципліни "Логістика" студенти повинні отримати чітке уявлення про логістику в туристському комплексі, її структуру та зміст, самостійно розробити логістичні карти, розрахувати при цьому сумарну трудомісткість логістичних операцій, виконуваних працівниками туристського комплексу, визначити з них найбільш раціональний варіант на основі застосування прогресивних видів технологічного обладнання й передових прийомів праці, розрахувати орієнтовну економічну ефективність від впровадження запропонованого студентом найбільш оптимального варіанта логістичного процесу на конкретному підприємстві готельного господарства.

Широке вивчення передового досвіду роботи підприємств туризму і готельного господарства в нашій країні та за кордоном дозволить студентам використовувати його при розробці і вдосконаленні існуючих технологій на досліджуваному підприємстві для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, операцій підготовки товарів до продажу, прискорення розрахунків з покупцями, раціоналізації товароруху в магазинах і на складах туристського комплексу.

Ціль контрольної роботи — привити навички самостійного вивчення навчального матеріалу, розширити кругозір студента з дисципліні "Туристська логістика", запропонувати, на основі особистих спостережень, практичного досвіду й відповідних розрахунків, найбільш вигідний для свого підприємства логістичний варіант при русі й продажу конкретного товару туристам.

Контрольну роботу необхідно виконати на стандартних аркушах паперу, залишити зліва поле 25 мм, й представити для перевірки на кафедру згідно навчального графіку. Сторінки нумеруються від першої до останньої без пропусків і повторів. Першою сторінкою має бути титульний лист, на котрому номер сторінки не ставиться.

На титульному аркуші контрольної роботи повинні бути позначені прізвище, ім'я, по батькові студента, номер залікової книжки та варіант завдання.

В роботі потрібно вказати зміст завдання, розмістивши його перед текстом. В кінці роботи привести список використаної літератури.

Перш ніж приступити до виконання контрольної роботи, необхідно попередньо вивчити відповідний теоретичний матеріал (див. зміст рекомендованої літератури).

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Кожна контрольна робота містить 3 питання:

1. Коротка характеристика об'єкту, який досліджується. (Обсяг — 1 стор.)

2. Поняття і зміст логістики. Привести приклади прогресивних технологій логістичних систем на передових вітчизняних й закордонних підприємствах туристського комплексу.

3. Розробити 2 варіанти логістичних карт при русі носильних речей або конкретного товару в магазині (на складі) й вибрати найбільш раціональний з них. Визначити річний економічний ефект від впровадження запропонованого варіанту на досліджуваному об'єкті.

Відповідаючи на питання 1, необхідно дати характеристику підприємству, на якому працює студент, а саме, що собою являє об'єкт дослідження, де знаходиться, коли і на основі чого був заснований, основні функції. Показати матеріально-технічну базу цього об'єкта, наявність торговельних площ, складів, види і типи торговельно-технологічного обладнання, засоби механізації і т.д., тобто його можливість для удосконалення логістичного процесу (1-3 стор.).

Розглядаючи питання 2, слід ознайомитись з прогресивними технологіями товароруху по конкретним товарам і коротко їх описати. Найменування товару чи носильних речей туристів (валізи, сумки тощо), на прикладі яких студент повинен вивчати прогресивну технологію, а потім розробляти торговельно-логістичний процес свого варіанту, що представлено в додатку 1. Він співпадає з номером прізвища студента за списком журналу відвідування занять (3-4 стор.). Цей матеріал може служити передумовою для удосконалення існуючого варіанта логістичного процесу на досліджуваному об'єкті. На використаний матеріал необхідно в обов'язковому порядку робити посилання по тексту — прізвище та ініціали автора, назва джерела інформації, ким, де і коли видано джерело, загальна кількість сторінок.

Питання 3 присвячено особистій творчості студента, де необхідно розробити свій варіант логістичного процесу в магазині чи складі і розрахувати сумарну трудомісткість виконуваних логістичних операцій робітниками туристського комплексу. Потім розробити рекомендований варіант логістичного процесу, порівнявши його з існуючим. Ці дані в контрольній роботі представляються у вигляді логістичних карт.

4. Порядок розробки карт логістичного процесу.

4.1. Вибір товару здійснюється згідно додатку 1.

Наприклад: студент Андрєєв H.A., перша цифра в журналі, знаходимо товар — картопля чи взуття, в залежності від номера групи. Для непарної групи — продовольчі товари, а парної — непродовольчі товари.

4.2. Визначення маси вагової одиниці на досліджуваному об'єкті шляхом вимірювання, або порівняння з Держстандартом, типів тари, тари-обладнання тощо.

4.3. Скласти логістичний ланцюг, тобто мати чітку послідовність логістичних операцій на досліджуваному об'єкті.

4.4. Розробка логістичних карт за формою (див. додаток 2 та 3).

4.4.1. Порядковий номер визначається студентом, найменування операції — згідно класифікації логістичних операцій.

4.4.2. Умовне позначення — згідно класифікації логістичних операцій.

4.4.3. Зміст робіт в операції — коротко формулюється виконувана робота по цій логістичній операції.

4.4.4. Спосіб виконання може бути ручний чи механізований. Вказати тип обладнання, що використовується в операції.

4.4.5. Кількість операцій в процесі — виходячи з підрахунків на 1 т конкретного товару. Час, витрачений на виконання логістичної операції, фіксується шляхом технічно обгрунтованих норм чи шляхом хронометражних спостережень. Всього витрати часу отримують в секундах, потім переводять в хвилини.

4.4.6. Кількість робітників, зайнятих в логістичній операції — безпосередньо з ваговою одиницею. Професія працівників туристського комплексу, які приймають участь в операції.

4.4.7. Сумарна трудомісткість визначається як наслідок множення кількості робітників, які приймали участь в даній логістичній операції на витрачений ними час.

В примітці слід зазначити вихідні дані для розрахунку по кожній операції, умовні позначення, скорочені слова і т.д. При захисті контрольної роботи всі вихідні дані і розрахункові величини для логістичних карт повинні знаходитись перед студентом.

4.5. Визначення ефективності запровадження рекомендованого студентом варіанту логістичного процесу.

4.5.1. Розрахувати в скільки разів чи на скільки відсотків рекомендований варіант раціональніше існуючого. Наприклад, в X раз чи на X %.

4.5.2. Визначити об'єм конкретного товару в загальному вантажообігу досліджуваного об'єкта, у відсотках.

4.5.3. Визначити кількість працівників даного підприємства та їх річний фонд заробітної платні, в гривнях.

4.5.4. Знайти частину фонду заробітної платні робітників, яка приходиться на виконання операції логістичного процесу з конкретним товаром при існуючому варіанті та його суму в грн. Наприклад У.

4.5.5. Оскільки рекомендований варіант вигідніше існуючого в х раз, чи на х %, то сума частини фонду заробітної платні, яка приходиться на конкретний товар, буде знижена в х раз чи на х %. Наприклад, ця сума дорівнюватиме Ъ.

4.5.6. Річний економічний ефект можна отримати як різницю між витратами фонду заробітної платні в логістичному процесі з конкретним товаром при існуючому та рекомендованому варіантах, тобто Э = У — Z грн. на рік.

Таким чином, визначається орієнтовний річний економічний ефект по конкретному товару на даному об'єкті досліджень.

5. В процесі виконання контрольної роботи студентом слід заздалегідь знати теоретичні питання дисципліни "Логістика", які відповідають діючій програмі й найдуть відображення при здачі заліку, іспиту.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ
1.1. Особливості та класифікація послуг
1.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг
1.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу
1.4. Концептуальні основи логістики послуг
Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ
2.1. Комплексна структура логістики туризму
2.2. Туристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризму
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru