Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - 3.2.5. Безпека під час експлуатації котельних установок

Наявність високого тиску і температури води та пари у водогрійних і парових котлах створюють підвищену небезпеку під час їх експлуатації. ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів" встановлює вимоги до проектування, будови, виготовлення, монтажу, ремонту і експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском понад 0,07 МПа (0,07 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115 °С. Правила не поширюються на котли з електричним обігрівом, котли з об'ємом парового і водяного простору 0,01 м3 (10 л) і менше, в яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на об'єм у м3 (л) не перевищує 0,02 (200), пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості та деякі інші.

Котли до пуску в роботу повинні бути зареєстровані в органах Держнаглядохоронпраці (тепер - Держгірпромнагляд). Такій реєстрації не підлягають котли, у яких

де і, - температура насиченої пари при робочому тиску, °С; V - водяний об'єм котла, м3.

Кожен котел піддається технічному опосвідченню інспектором (експертом) органів Держнаглядохоронпраці (тепер - Держгірпромнагляд) до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації, а в необхідних випадках - позачерговому опосвідченню. Технічне опосвідчення котлів складається із зовнішнього і внутрішнього оглядів (не менше одного разу на чотири роки) та гідравлічного випробовування (не менше одного разу на вісім років). Мінімальна величина пробного тиску Рп при гідравлічному випробовуванні приймається:

- при робочому тиску р не більше 0,5 МПа (5 кгс/см2) Рп = 1,5/?, але не менше 0,2 МПа;

- при робочому тиску р більше 0,5 МПа Рп = 1,25р, але не менше р + 0,3 МПа. Час витримки під пробним тиском повинен бути не меншим 10 хв. Після

цього тиск знижується до робочого, при якому і проводиться огляд усіх зварних, вальцювальних, клепаних і роз'ємних з'єднань. Результати технічного опосвідчення записуються в паспорт котла із зазначенням термінів наступного опосвідчення.

Основні заходи щодо запобігання вибухів та аварій спрямовані на чітке дотримання норм експлуатації парових та водогрійних котлів. Для забезпечення безпечних умов і розрахункових режимів експлуатації та керування роботою всі котли повинні бути оснащені: запобіжними клапанами (не менше двох); манометрами; термометрами; покажчиками рівня води (не менше двох, за винятком прямоточних котлів); запірною і регулювальною апаратурою; приладами безпеки і пристроями для живлення котлів водою.

Парові та водогрійні котли при камерному спалюванні палива повинні бути обладнані автоматичними пристроями для припинення подачі палива у топку

в наступних випадках: погасання факела у топці; вимкнення всіх димососів; вимкнення всіх дуттєвих вентиляторів; зниження рівня води (для прямоточних котлів - витрати води через котел) нижче допустимого. На котлах необхідно встановити звукові сигналізатори верхнього і нижнього граничних рівнів води, які вмикаються автоматично.

3.2.6. Безпека під час експлуатації компресорних установок

Стаціонарні та пересувні компресори, а також компресорні установки знаходять широке застосування в багатьох галузях промисловості, де використовують стиснене повітря. Робота компресорного устаткування пов'язана з виникненням низки небезпечних та шкідливих чинників, обумовлених наявністю у компресорах рухомих частин, високого тиску та температури, а також можливістю утворення вибухонебезпечних сумішей з продуктів розкладу мастильних матеріалів і повітря.

У компресорних установках відбувається стиснення газів, що характеризується рівнянням політропи

При стисненні газу його температура зростає і визначається за формулою

де Т1, 7*2 - абсолютна температура газу відповідно до і після стиснення, К; р , р - тиск газу відповідно до і після стиснення, Па; т - показник політропи.

У табл. 3.2 наведено значення температури повітря, що стискається, залежно від його тиску:

Таблиця 3.2. Температура стисненого повітря залежно від його тиску

Тиск. МПа

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1,0

2,0

5,0

Температура, °С

20

86

131

166

195

221

230

234

290

418

563

Найбільшу небезпеку при високій температурі в системі компресорної установки становлять пари мастильних речовин, які в атмосфері стисненого повітря стають вибухонебезпечними вже при температурі 250-300 °С. Пари мастила у суміші з повітрям можуть займатися навіть від іскри електричного розряду, тому для мащення рухомих частин компресора застосовують спеціальні мастила з високою температурою займання. Для зменшення температури стисненого повітря застосовують повітряне (для компресорів низького тиску до 0,7 МПа) та водяне (для компресорів високого тиску) охолодження компресорних установок.

Для гарантування безпеки під час експлуатації компресорних установок вони повинні бути оснащені відповідними запобіжними пристроями та контрольно-вимірювальними приладами.

На рис. 3.2 наведена схема пересувної компресорної установки із засобами безпеки. Для контролю температури стисненого повітря слугує термометр 4. Окрім того, в схему установки вмонтовано теплове реле (на рисунку не показано), яке здійснює автоматичне вимикання компресора у разі підвищення температури стисненого повітря вище допустимого значення (наприклад, у разі неефективного охолодження).

Для запобігання аварій, спричинених підвищенням тиску, всі компресори оснащуються манометрами 2 та запобіжними клапанами 3. Останні встановлюються на кожній ступені стиснення компресора на

Схема пересувної компресорної установки із засобами безпеки

Рис. 3.2. Схема пересувної компресорної установки із засобами безпеки: 1 - ресивер; 2 - манометр; 3 - запобіжний клапан; 4 - термометр; 5 - холодильник; в - фільтр; 7 - двигун; 8 - заземлювач

лінії нагнітання та на ресивері 2, який призначений для згладжування пульсації тиску повітря з компресора у повітропровід.

Для того щоб запобігти утворенню вибухонебезпечних сумішей внаслідок потрапляння в компресорну установку забрудненого або запиленого повітря, на повітроприймальній трубі встановлено фільтр 6. Для стікання статичних зарядів корпус компресора під'єднано до заземлювача 8.

Компресорні установки високого тиску комплектують ще й системою аварійного захисту, яка забезпечує звукову та світлову сигналізацію у разі припинення подачі води для охолодження, перевищення допустимої температури стисненого газу, і автоматичну зупинку компресора, якщо тиск у системі мащення буде менше допустимого, при надмірному тиску в установці та у разі виникнення інших небезпечних ситуацій.

Досить часто компресорні установки оснащують пристроями автоматичного керування (рис. 3.3). Два компресори 1 з електродвигунами 2 подають стиснене повітря до ресиверів 3, звідки воно надходить трубопроводом 6 до місця споживання. Давачами пристрою автоматичного керування слугують два електроконтактних манометри 4, за допомогою яких задаються необхідні значення тиску в повітропроводі.

Схема компресорної установки з автоматичним керуванням

Рис. 3.3. Схема компресорної установки з автоматичним керуванням: 1 - компресор; 2 -

електродвигун; 8 - ресивер (резервуар-повітрозбірник); 4 - електроконтактні манометри; 5,8 - трубопровід; 7 - запобіжний клапан

При досягненні верхнього значення тиску в ресиверах компресори автоматично вимикаються, а при досягненні нижнього заданого значення - вмикаються.

За правильну та безпечну експлуатацію компресорної установки та повітропроводів відповідає особа, призначена наказом по підприємству, яка має закінчену технічну освіту, спеціальне посвідчення та практичний досвід роботи.

3.2.6. Безпека під час експлуатації компресорних установок
3.2.7. Безпека під час експлуатації трубопроводів
3.2.8. Безпека під час експлуатації балонів
3.2.9. Безпека під час експлуатації установок кріогенної техніки
3.3. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки
3.3.1. Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт
3.3.2. Основні причини нещасних випадків під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт
3.3.3. Безпека вантажопідіймального обладнання
3.3.4. Безпека внутрішньозаводського транспорту
3.3.5. Безпека внутрішньоцехового транспорту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru