Промисловий маркетинг - Оснач О.Ф. - 13.5. Аналіз АВС-ХУZ в управлінні матеріальними запасами

Усі розглянуті системи управління запасами пов'язані з певним порядком контролю їх фактичного рівня на складах, що часто витрат фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, особливо для багатоно-менклатурних запасів. Однак зазвичай із загального числа найменувань найбільша вартість запасу (або основна частка витрат на управління ними) припадає на відносно невелику їхню кількість. Цю залежність демонструє АВС-аналіз. У загальному випадку АВС-аналіз є методом, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. У його основу покладено припущення, що відносно невелика кількість видів товарів, які повинні неодноразово закуповуватися, становить велику частину загальної вартості товарів, що закуповуються.

В основі методу АВС лежить правило Паретто. Відповідно до методу Паретто, безліч керованих об'єктів поділяється на дві нерівні частини (80/20). Широко розповсюджений метод АВС пропонує глибший поділ - на три частини.

Щодо управління матеріальними запасами, то метод АВС - спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розкладанні номенклатури N реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС-аналізу необхідно:

1) встановити вартість кожного товару (за закупними цінами);

2) розмістити товари за зменшенням ціни;

3) знайти суму даних про кількість і витрати на придбання;

4) розбити товари на групи залежно від їхні частки в загальних витратах на придбання.

Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за їх часткою в загальних витратах на придбання. Однак розподіл не обов'язково відбувається на три групи, кількість груп та їх межі вибираються довільно. Найпоширеніша така класифікація.

Група "А": найдорожчі та коштовні товари, на частку яких припадає близько 75-80% загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20% загальної кількості товарів, які перебувають на зберіганні.

Група "В": середні за вартістю товари. Їхня частка в загальній сумі запасів становить близько 10-15%, але в кількісному відношенні - 30-40% продукції, яка зберігається.

Група "С": найдешевші товари. Вони становлять 5-10% від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу зберігання.

Аналіз АВС показує значення кожної групи товарів. Зазвичай на 20% усіх товарів, які перебувають у запасах, припадає 80% усіх витрат. Виходячи з цього, для кожної з трьох груп товарів закладається різний ступінь деталізації під час планування та контролю.

Аналіз АВС дає змогу класифікувати асортиментні одиниці за їхньою вартістю. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу ХУ2 інший - тут весь асортимент поділяють на три групи залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування.

До групи "X" включають товари, попит на які рівномірний або може трохи коливатися. Обсяг реалізації за товарами, включеними в цю групу, добре передбачається.

До групи "У" включають товари, які споживаються в обсягах, що коливаються. Зокрема, це можуть бути товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту за товарами групи "У" - середні.

До групи "Z" включають товари, попит на які виникає лише епізодично, будь-яких тенденцій немає. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи "2" складно.

Ознакою, з якою конкретну позицію асортименту зараховують до групи X, У або 2, є коефіцієнт варіації попиту (V) за цією позицією:

де х, - і-те значення попиту за оцінюваною позицією;

х - середнє значення попиту за оцінюваною позицією за період п;

п - величина періоду, за який зроблено оцінку.

Величина коефіцієнта варіації змінюється в межах від нуля до нескінченності. Поділ на групи X, У і Z може бути здійснений на підставі алгоритму:

1) група X - інтервал 0 V 10%;

2) група У - інтервал 10% V 25%;

3) група Z - інтервал 25% V .

Результатом спільного проведення аналізів АВС і ХУЪ є матриця, яка складається з дев'яти різних класів (рис. 13.5).

А

В

С

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Х- матеріал

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

У-матеріал

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Z- матеріал

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Рис. 13.2. Комбінація АВС- і ХУZ аналізу

Поєднавши дані про співвідношення кількості та вартості АВС-аналізу з даними про співвідношення кількості та структури споживання ХУЪ-анапзу, отримати цінні інструменти планування, контролю управління для системи постачання в цілому і управління запасами зокрема.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттям "матеріальний запас", " збутовий запас".

2. Мотиви створення матеріальних запасів та запасів готової продукції.

3. Види матеріальних запасів.

4. Що розуміють під управлінням матеріальними запасами на підприємстві?

5. Для чого необхідно нормувати запаси?

6. Для чого запаси поділяють на поточні, підготовчі, страхові?

7. Що таке сезонний запас?

8. Опишіть систему управління запасами.


Розділ 14. Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу
14.1. Характеристика складових маркетингової комунікації.
14.2. Internet - технології у промисловому маркетингу
Розділ 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності
ПРЕДИСЛОВИЕ
Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ
1.1. Промышленный маркетинг. Суть, основные определения и методологические основы
1.2. Структура потребителей на промышленном и потребительском рынках
1.3. Природа покупательского поведения на промышленном рынке. Особенности спроса
ОСОБЕННОСТИ СПРОСА НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru