Товарна інноваційна політика - Сумець О.М. - ВСТУП

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в країні, суттєво оновити розвиток держави.

У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності, радикально впливають на процес господарювання, змінюють соціально-економічні відносини в суспільстві. Неперервні і постійні інновації стають необхідною та природною формою існування будь-якої фірми, забезпечують їй конкурентоспроможність і виживання на ринку.

Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростання інноваційної активності на міжнародному рівні: збільшуються державні витрати на науково-дослідні розробки, змінюються системи освіти і професійної підготовки спеціалістів, створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються національні інноваційні системи; осягаються процеси введення і поширення інновацій - як вони працюють і як змусити їх працювати краще. Отже, інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що відбуваються на планеті внаслідок людської діяльності. Інновації - це інструмент впливу на соціально-економічний процес розвитку суспільства. А щоб розвиток ішов у правильному напрямку інноваціями необхідно управляти. Для того, щоб управляти, необхідно сьогодні при

підготовці фахівців спрямовувати зусилля на оволодіння ними основ товарної інноваційної політики, яка повинна реалізовуватись підприємствами, фірмами і компаніями у сучасних ринкових умовах.

Ось чому у процесі підготовки фахівців за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" виникла проблема вивчення курсу "Товарна інноваційна політика".

У галузевому стандарті вищої освіти МОНУ "Товарна інноваційна політика", віднесена до блоку нормативних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю 7.050108 - "Маркетинг". Даний документ визначає мету, завдання, предмет і зміст дисципліни.

Метою вивчення курсу є надання знань про головні напрямки розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вигідних товарів.

Завданнями дисципліни є вивчення визначальних положень маркетингу продуктових інновацій, методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів; набуття навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим умовам.

Предмет: методи і процеси формування товарної і інноваційної політики.

Враховуючи рекомендації ГСВО МОНУ щодо змісту дисципліни "Товарна інноваційна політика", навчальний посібник побудовано по логічній схемі поглиблення знань, а також їх доповнення, конкретизації і деталізації за окремими темами, які мають вирішальне значення у розумінні методології відпрацювання товарної інноваційної політики. Цей курс найтіснішим чином пов'язаний з дисциплінами циклів природничо-наукової, загально-економічної та професійно-орієнтовної підготовки фахівців за напрямком "Економіка і підприємництво".

Структурно навчальний посібник складається із вступу, десяти розділів, висновку, списку рекомендованої літератури, додатків та покажчиків.

Навчальний посібник є однією із спроб узагальнення матеріалів щодо товарної інноваційної політики. Підготовка посібника здійснена на базі особистих досліджень авторів, які викладені у виданнях [68-70], а також праць закордонних та українських фахівців і науковців з питань товарної інноваційної політики Бажала Ю. |2], ВодачекаЛ. [3], ДомбровськогоЯ. [5], ІлляшенкоС. [20], КардашаВ. [21], Лапко О. [25], МикиткжаП . [27], СантоБ. [31], Титова А. [37], Фатхутдінова Р. [40], Чухрай Н. [41, 42], Щербаня В. (45,46] та ін.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних вимог і правил технології освіти. А тому практично кожна тема поєднує у собі розгляд теоретичного матеріалу з наведеними конкретними прикладами із практики сучасного бізнесу. Графічний матеріал, який подано у достатньому обсязі, також сприяє систематизації і синтезу знань, навчає виділяти головне і вести пошук зв'язків та чинників, котрі впливають на інноваційну діяльність підприємства.

Контрольні питання і тести до кожної теми допоможуть оцінити якість засвоєного матеріалу, перевірити рівень знань, на основі чого з'ясувати, які теми чи проблеми потребують ґрунтовнішого вивчення. Рекомендована навчальна література також наводиться у посібнику диференційовано до кожної теми курсу. Це полегшує роботу з додатковими джерелами інформації.

Для зручності вивчення матеріалу у кінці навчального посібника подано словник основних термінів і дефініцій, а також іменний та предметний покажчики.

Автори сподіваються, що цей навчальний посібник буде корисним не тільки студентам, а й аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, що займаються проблемами товарної інноваційної політики.

Розділ 1. Товар та інновації: ознаки та класифікація
1.1. Класифікація товарів та їх визначення
1.2. Трактування поняття "інновація". Основні ознаки інновації
Споживчо-орієнтований підхід
1.3. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій
Технічні і організаційно-управлінські інновації
Інновації щодо продуктів і процесів
Розділ 2.Сутність товарної політики
2.1. Сутність товарної політики підприємства
2.2. Управління товарним асортиментом
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru