Управління збутовою політикою - Балабанова Л.В. - ПЕРЕДМОВА

Менеджери нової формації, які працюють у складних динамічних умовах розвитку ринкових відносин, що характеризуються прискоренням змін у маркетинговому середовищі, євроінтеграційними процесами в економіці України, загостренням конкурентної боротьби за споживача, підвищенням вимог споживачів до товарів та послуг, що реалізуються, усвідомлюють значущість маркетингової поведінки у сфері збуту, яка дозволить підприємствам досягти високої ефективності у довгостроковій перспективі.

У сучасних умовах ринкової економіки далекоглядність, спрямованість на перспективу, прогресивність мислення керівництва стають одними з найважливіших факторів стратегічного успіху підприємств. Перед вітчизняними підприємствами гостро постає проблема формування стійких довгострокових конкурентних переваг у сфері збуту на ринку споживчих товарів і підтримання їх у перспективі за рахунок професійного управління збутовою політикою.

Підприємства, які прагнуть довгострокового успіху, повинні вже сьогодні визначити перспективні орієнтири своєї збутової діяльності, розробити стратегії, які принесуть їм довгострокові конкурентні переваги у сфері збуту в майбутньому, і впровадити їх у свою практичну діяльність найефективнішим способом.

Ринкові умови висувають нові професійні вимоги до працівників торговельних підприємств, що займаються збутом. Насамперед необхідним є вдосконалення організації управління збутовою політикою в торговельних підприємствах при переорієнтації їхньої діяльності на маркетингову концепцію, що обумовлює доцільність оволодіння працівниками знаннями у сфері маркетингу. Керівникам і фахівцям також необхідно вміти чітко оцінювати ринкову ситуацію та її можливі наслідки; здійснювати коригування маркетингових стратегій управління збутом; активно управляти маркетинговими можливостями, що засновані на розробці ефективної збутової політики; вживати заходів щодо контролю збуту та оцінки ефективності управління збутовою політикою підприємства.

Вивчення навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою" передбачається навчальним планом підготовки менеджерів для підприємств.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері управління збутовою політикою підприємства, вироблення вмінь і навичок розробки та реалізації збутової політики у підприємствах з урахуванням стадії їх життєвого циклу.

Вивчення навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою" передбачає забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до реалізації збутової політики у торговельному підприємстві за такими напрямками:

o збутова політика в системі маркетингового менеджменту підприємства;

o збутовий потенціал і система забезпечення управління збутовою політикою підприємства;

o процес управління збутовою політикою підприємства: планування збутової політики, маркетингові стратегії управління збутом, методи прогнозування збуту, організація збутової діяльності, кадрове забезпечення збутової діяльності, організаційні зміни при реалізації збутової політики, мотивація в системі управління збутовою політикою, маркетинговий контроль збуту;

o аналіз управління збутовою політикою підприємства: БТР-маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства, діагностика процесу управління збутовою політикою підприємства, оцінка ефективності управління збутовою політикою підприємства.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та ОПП з напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

Відповідно до мети навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою", а також згідно з навчальною програмою дисципліни побудовано зміст навчального посібника "Управління збутовою політикою", що складається з трьох частин і 10 розділів.

Перша частина навчального посібника "Збутова політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації" присвячена формуванню і реалізації збутової політики підприємства, збутовому потенціалу та системі забезпечення управління збутовою політикою.

У другій частині "Процес управління збутовою політикою підприємства" наведено характеристику планування в системі управління збутовою політикою, розкрито особливості організації збутової діяльності, мотивації в системі управління збутовою політикою, маркетингового контролю збуту.

У третій частині навчального посібника "Аналіз управління збутовою політикою підприємства" розкрито особливості використання БТР-маркетингу в управлінні збутовою політикою підприємства, розкрито зміст діагностики управління збутовою політикою підприємства та оцінки ефективності управління збутовою політикою підприємства.

Робота з даним навчальним посібником ставить за мету забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до управління збутовою політикою підприємства.

Частина 1. Збутова політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації
Розділ 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни "управління збутовою політикою"
1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Управління збутовою політикою"
1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою"
Резюме
Розділ 2. Збутова політика в системі маркетингового менеджменту підприємства
2.1. Формування збутової політики підприємства
2.2. Особливості управління збутовою політикою підприємства в умовах ринкової економіки
Резюме
Розділ 3. Збутовий потенціал як основа забезпечення управління збутовою політикою підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru