Управління збутовою політикою - Балабанова Л.В. - 1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою"

Навчальна дисципліна "Управління збутовою політикою" для менеджерів є однією з найважливіших профільних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою" є вивчення теорії, методики та практики управління збутовою політикою підприємств на ринку споживчих товарів, а також методології аналізу управління збутовою політикою підприємств.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері управління збутовою політикою підприємства, виробленні вмінь та навичок упровадження та використання інструментів управління збутовою політикою підприємства з урахуванням їх особливостей, аналізу управління збутовою політикою підприємства.

Завдання дисципліни полягають у забезпеченні теоретичної і практичної підготовки студентів до здійснення управління збутовою політикою підприємства за такими напрямками:

o формування і реалізація збутової політики підприємства в умовах маркетингової орієнтації;

o оволодіння специфікою процесу управління збутовою політикою підприємства;

o аналіз управління збутовою політикою підприємства.

Викладання дисципліни "Управління збутовою політикою" базується на таких дисциплінах, як "Маркетинг", "Основи менеджменту", та, у свою чергу, є основою вивчення дисциплін "Стратегічний маркетинг", "Маркетинговий менеджмент".

Зміст навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою":

Змістовий модуль 1 "Збутова політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації". Тема 1 "Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою підприємства"". Тема 2 "Збутова політика в системі маркетингового менеджменту підприємства". Тема 3 "Збутовий потенціал як основа забезпечення управління збутовою політикою підприємства".

Змістовий модуль 2 "Процес управління збутовою політикою підприємства". Тема 4 "Планування в системі управління збутовою політикою підприємства". Тема 5 "Організація збутової діяльності підприємства". Тема 6 "Мотивація в системі управління збутовою політикою підприємства". Тема 7 "Маркетинговий контроль в системі управління збутовою політикою підприємства".

Змістовий модуль 3 "Аналіз управління збутовою політикою підприємства". Тема 8 "SТР-маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства". Тема 9 "Діагностика процесу управління збутовою політикою підприємства". Тема 10 "Оцінка ефективності управління збутовою політикою підприємства".

Резюме

Серед причин, що обумовлюють зростання значущості збутової діяльності, слід зазначити такі: переміщення ключових управлінських рішень у збутові ланки, підвищення значення маркетингових методів конкуренції в боротьбі за покупця, раціоналізація збутових процесів, проблеми ефективного функціонування підприємств у довгостроковій перспективі.

Необхідність збуту обумовлена багатоплановою значущістю його в діяльності будь-якого підприємства: у сфері збуту остаточно визначається результат усіх маркетингових зусиль підприємства; пристосовуючи збутову мережу до запитів споживачів, створюючи їм максимальні зручності до, під час і після придбання, підприємство має значно більше шансів для виграшу в конкурентній боротьбі; саме під час збуту найбільш ефективно відбувається виявлення смаків та переваг споживачів.

Підвищення ролі збутової діяльності обумовлює наявність низки проблем у сфері управління збутом: внутрішні (проблеми реалізації загальних функцій управління збутом, проблеми реалізації окремих функцій управління збутом, недостатній рівень забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами) і зовнішні проблеми (постійні зміни в законодавстві України стосовно підприємницької діяльності; низький рівень купівельної спроможності населення, що є результатом низького життєвого рівня й інфляційних процесів).

Предметом навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою" є вивчення теорії, методики та практики управління збутовою політикою підприємств на ринку споживчих товарів, а також методології аналізу управління збутовою політикою підприємств.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері управління збутовою політикою підприємства, вироблення вмінь та навичок впровадження та використання інструментів управління збутовою політикою підприємства з урахуванням їх особливостей, аналізу управління збутовою політикою підприємства.

Резюме
Розділ 2. Збутова політика в системі маркетингового менеджменту підприємства
2.1. Формування збутової політики підприємства
2.2. Особливості управління збутовою політикою підприємства в умовах ринкової економіки
Резюме
Розділ 3. Збутовий потенціал як основа забезпечення управління збутовою політикою підприємства
3.1. Збутовий потенціал підприємства: сутність і характеристика складових
3.2. Система забезпечення управління збутовою політикою
Резюме
Частина 2. Процес управління збутовою політикою підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru