Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л.O. - 1.4. Система цін і ознаки, покладені в її основу

Усі діючі в економіці ціни взаємопов'язані й утворюють єдину систему, яка перебуває в постійному русі під впливом ринкових факторів. Система цін являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених цін в економіці, які дають змогу всім підприємницьким структурам нормально здійснювати свою діяльність і реалізувати кінцеву продукцію та послуги з найбільшою вигодою для себе.

Вона характеризується видами цін, характером взаємозв'язків та взаємо залежностей між ними, рівнем, структурою та динамікою цін.

Система цін для окремої підприємницької структури складається з трьох блоків взаємозалежних і взаємодіючих цін:

ціни, за якими підприємницька структура закуповує економічні ресурси, що необхідні їй для простого та розширеного відтворення своєї діяльності;

ціни, які використовуються підприємницькою структурою для здійснення внутрігосподарських розрахунків між структурними підрозділами за продукцію, роботи й послуги проміжного характеру;

ціни, за якими підприємницька структура реалізує кінцеву продукцію, роботи та послуги.

У цілому система цін також представлена окремими блоками взаємозалежних і взаємодіючих цін.

Тісний взаємозв'язок і взаємозалежність цін, які входять у систему, обумовлений двома обставинами:

усі ціни формуються на єдиній методологічній основі. Цією основою є закони вартості, попиту й пропозиції, конкуренції;

господарська діяльність усіх підприємств (фірм), сфер виробництва й галузей економіки тісно взаємопов'язана і в кінцевому підсумку утворює єдиний господарський комплекс. Взаємозв'язок підприємств і галузей може носити виробничий, технологічний, економічний та інший характер.

Крім цього, система цін тісно пов'язана з економічним середовищем, в якому вона функціонує. Таке середовище включає: товарне виробництво, різні форми власності, конкуренцію та ін. Залежність ціноутворення від економічного середовища знаходить свій вияв у різних за характером системах цін. Для командно-адміністративної економіки характерне функціонування централізованої системи цін. Відмінними ознаками цієї системи цін є наступні природа, характер та наслідки впливу цін на розвиток економіки:

централізоване встановлення рівнів цін на продукцію й тарифів на послуги відповідними органами державної влади, зумовлене монополією державної власності на засоби та результати виробництва;

слабке врахування дії об'єктивних економічних законів;

формування цін у сфері виробництва;

диктат виробника продукції та послуг над споживачем і відсутність конкуренції;

диспропорції у рівні оптових, закупівельних і роздрібних цін;

обмежена мережа каналів реалізації продукції та послуг, яка спричинювала обмежену кількість видів і різновидів цін.

У тих країнах, де в економіці провідне місце належить приватній власності, функціонує та розвивається ринкова система цін, яка має зовсім інакші природу, характер і наслідки впливу на розвиток економіки. Для ринкової системи цін характерні такі особливі риси:

децентралізоване вільне встановлення рівнів цін на продукцію й тарифів на послуги зумовлене домінуючим місцем приватної власності на засоби та результати виробництва;

врахування дії об'єктивних економічних законів;

формування цін у сфері товарного обміну;

елементи державного регулювання ринкових цін;

конкурентні основи встановлення ринкових цін і диктат споживача над виробником;

динамічна підтримка пропорційності рівнів цін і тарифів;

розгалужена мережа каналів реалізації продукції та послуг, яка породжує різноманітні види цін.

Різнорідність видів економічної діяльності, способів організації виробництв, форм власності, типів ринків обумовлюють появу та існування різних видів цін, які використовуються економічними суб'єктами. їхня кількість, особливості та алгоритми використання можуть суттєво відрізнятися. Тому постає необхідність перейти до загальної класифікації цін, які сьогодні використовуються в різних операціях купівлі-продажу.

Запитання і завдання:

1. Охарактеризуйте місце процесу ціноутворення в ринковому механізмі.

2. Дайте визначення цінового механізму.

3. Які теорії вартості Вам відомі ?

4. Дайте визначення ціни як інструменту економіки.

5. Що називають методологією ціноутворення ?

6. Які особливості методики ціноутворення ?

7. Які існують принципи ціноутворення ?

8. Охарактеризуйте існуючу систему цін.

9. Які блоки формують систему цін ?

Тема 2. Загальна класифікація цін
2.1. Класифікаційні ознаки цін
2.2. Види цін за ступенем урахування в них витрат і прибутку
2.3. Види цін і тарифів залежно від ступеня самостійності підприємств
2.4. Види цін у контрактах купівлі-продажу
2.5. Ціни зовнішнього та внутрішнього ринків
2.6. Види цін залежно від регіону реалізації
2.7. Види цін за часом їхньої дії
2.8. Види цін залежно від урахування в них транспортних витрат
2.9. Ціни, що використовуються в обліку й статистиці, та інші види цін
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru