Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 1.2.2. Сутність та зміст менеджменту

Поняття "менеджмент", незважаючи на столітню історію науки, нині остаточно не з'ясоване, досі немає його чіткого визначення. Це зумовлено, зокрема, тим, що ця категорія постійно поповнюється новим змістом, збагачуються її функції, зростають роль і значення в соціально-економічній сфері.

В наукових джерелах існують найрізноманітніші визначення сутності менеджменту. Так, у праці американських науковців "Основи менеджменту" дається таке його тлумачення: "Менеджмент - це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент - функція, вид діяльності в різноманітних організаціях". В енциклопедичному словнику "Управління організацією" менеджмент визначається як "сукупність дій і процедур, спрямованих на забезпечення цілеспрямованої, ефективної та раціональної колективної праці". Фундаментальний Оксфордський словник (1994 р.) подає таке тлумачення поняття "менеджмент":

1) спосіб, манера ставлення до людей;

2) влада і мистецтво управління ;

3) особливий вид уміння та адміністративні навички ;

4) орган управління, адміністративна одиниця.

У навчальному посібнику "Менеджмент" це поняття трактується з наукового погляду як "вміння використовувати ті об'єктивні закони і закономірності, що виражають причинно-наслідкові зв'язки у сфері управлінської діяльності".

У підручнику "Економічна теорія" сутність менеджменту визначається як "цілеспрямований вплив власників підприємств (а також фірм і компаній) та менеджерів різних ланок на потреби та інтереси інших працівників для ефективної організації колективної праці в усіх сферах суспільного відтворення з метою привласнення максимального прибутку".

У цих визначеннях менеджменту вирішальним є наголос на цілеспрямований вплив на людей-учасників соціально-економічних процесів, та їхні інтереси й потреби для ефективної організації колективної праці, підвищення її продуктивності.

Узагальнюючи думки дослідників, можна навести таке визначення сутності менеджменту: це цілеспрямований вплив на діяльність всіх працівників підприємства з метою виконання поставлених завдань і успішного досягнення встановлених цілей шляхом ефективного використання наявних ресурсів.

Менеджмент у загальному вигляді можна визначити як систему економічного управління виробництвом, що включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління. Власне, до менеджменту відносять теорію управління і практичні зразки ефективного керівництва. Обидві частини мають справу з управлінням як з комплексним і конкретним явищем. Управління - це процес вироблення і здійснення управлінських впливів. Вироблення управлінських впливів включає збір, передачу Й обробку необхідної інформації, прийняття рішень. Здійснення управлінських впливів охоплює передачу управлінських рішень і у разі необхідності перетворення їх у форму, що безпосередньо сприймається об'єктом управління. Менеджмент у всіх своїх рішеннях керується економічними міркуваннями. Тому будь-яка дія менеджменту має економічний характер.

Узагальнена схема категорії менеджменту має такий вигляд (рис. 1.4.):

Узагальнена схема категорії менеджменту.

Рис 1.4. Узагальнена схема категорії менеджменту.

Отже, сучасний менеджмент - це складне соціально-економічне, інформаційне та організаційно-технологічне явище, процес діяльності, що має справу зі зміною стану, якостей об'єкта управління. Він містить знання, уміння, навички, прийоми, мотивацію тощо. Тобто, сучасний менеджмент містить все те, що входить в поняття соціальних та людських технологій.

З менеджментом нерозривно пов'язане поняття "організація" (підприємство) як колектив людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення поставлених цілей. Тобто, менеджмент розглядає виробничу організацію (підприємство) не як технологічну ланку суспільного виробництва, а як соціальну підсистему ринкової економічної системи. Саме цим і визначаються основні напрями менеджменту. Він стає ефективною теорією соціальної організації діяльності у масштабах підприємства (фірми) в умовах ринкової системи господарювання.

Менеджмент є системою управління. І, як кожну управлінську систему, його потрібно розглядати у двох аспектах. З одного боку, складовою менеджменту є суб'єкт управління, з іншого - об'єкт управління.

Як суб'єкт управління менеджмент - це орган або особа, що здійснює управлінську дію. Тобто, менеджмент як суб'єкт управління охоплює всі рівні управління і включає: апарат управління підприємства власника (засновника), підприємства його працівників.

Як об'єкт управління менеджмент означає процес, явище чи трудові колективи, які піддаються впливу потоків управлінських рішень. Наприклад, управління процесом виробництва комп'ютерів, управління явищем інфляції та безробіття, управління професорсько-викладацьким складом і студентами в університеті з боку ректора університету.

Об'єктами управління на підприємстві є - майно, роботи, товари і послуги, інформація, фінанси, нематеріальні блага тощо.

Основною характерною рисою всіх об'єктів управління є те, що вони можуть вільно змінювати власника, якщо їх не вилучено з економічного обігу.

Сукупність відносин, що виникають у процесі взаємодії суб'єкта управління, називається відносинами управління.

Вирішальними у менеджменті є цілеспрямований вплив на особистість, на інтереси людини-працівника. Врахування інтересів та потреб працівників тут є основним орієнтиром. Тому всебічне вивчення їх, виявлення закономірностей, що лежать в основі їх формування, вдосконалення методів задоволення цих потреб є одним із найважливіших чинників ефективності менеджменту.

Сучасний менеджмент це результат розвитку науки про організацію й управління колективами людей, фірмами в умовах ринкових відносин і конкуренції.

1.3. Категорії "управління" і "менеджмент": загальне і особливе
1.4. Методи дослідження у менеджменті
1.5. Закони, закономірності та принципи менеджменту
1.5.1. Закони і закономірності менеджменту, їх зміст та класифікація
1.5.2. Основні принципи менеджменту, їх склад та зміст
1.6. Еволюція, етапи розвитку менеджменту
1.6.1. Формування школи наукового менеджменту
1.6.2. Класична (адміністративна) школа управління
1.6.3. Школа людських відносин
1.6.4. Школа поведінкових наук
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru