Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - ТЕМА 7. Технологія ситуаційного менеджменту

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 7

Тема лекції № 7: Технологія ситуаційного менеджменту

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №12

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань

Основні аспекти теми: технологія ситуаційного менеджменту. реінжирингу господарського розвитку підприємств, бізнес-процеси, умови та принципи успішного реінжинірингу бізнес процесів, ризик-тейкер

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

знати та розуміти: поняття алгоритм технології ситуаційного менеджменту, технологічну схему процесу управління в кризовій ситуації, реінжиніринг господарського розвитку підприємств, сутність та характеристику бізнес-процесів, зміст та особливості реінжинірингу бізнес-процесів, основні принципи, умови та етапи проведення реінжинірингу бізнес-процесів, ризик-тейкерство

мати навички та вміти: вірно застосовувати умову керованості, що враховує час циклу управління, формувати адаптивні плани роботи, розробляти якісні управлінські рішення, обґрунтувати необхідність застосування реінжинірингу бізнес-процесів

При розгляді технології ситуаційного управління слід зазначити, що будь-яке управління являє собою процес, тобто поступовість операцій, прийомів, методів формування і здійснення впливу на керований об'єкт. Цей процес має природні закономірності: цілевстановлення, оцінка ситуації, знаходження головної проблеми, прийняття і реалізація управлінського рішення.

Проте в межах загального змісту процесу управління можливі різні варіанти формування впливу, які відображають особливості суб'єкту і об'єкту управління, конкурентні обставини, досвід і компетенцію менеджера та персоналу управління. Відповідно до цього процес управління свідомо будується за критеріями раціональності, економії часу, ресурсів та максимальної ефективності. Це і відображає технологію менеджменту, яка полягає у виборі і реалізації певної послідовності та паралельної комбінації операцій при розробці управлінського рішення.

Найвідповідальніший етап у ситуаційному менеджменті - розробка управлінських рішень. Якість управлінських рішень слід розглядати залежно від різноманітних факторів: категорії проблем (стандартні, типові, евристичні); умов використання (квазістабільні, екстремальні, кризові); достатності вихідної інформації (недостатній обсяг, достатній, надмірний); достовірності вихідної інформації (недостовірна, напівдостовірна, повністю достовірна); масштабності проблем (глобальні, локальні, мікролокальні); технічного оснащення (відсутнє, недостатнє, достатнє). При цьому є сенс вивчення та застосування закордонного досвіду методики розробки та реалізації управлінських рішень в умовах невизначеності.

Крім того, доцільно познайомитися з поняттям реінжинірингу господарського розвитку підприємств, з'ясувавши сутність та характеристику бізнес-процесів, а також зміст та особливості реінжинірингу бізнес-процесів. Важливо визначитися з основними принципами, етапами проведення та умовами успішного реінжинірингу бізнес-процесів.

1. Поняття технології управління та алгоритму її організації в ситуаційному менеджменті
2. Технологія розробки управлінських рішень в ситуаційному менеджменті та фактори, що на неї впливають
3. Особливості прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. адаптивні плани роботи організації
Довідкова інформація
ТЕМА 8. Інновації в ситуаційному менеджменті
1. Сутність, роль та значення нововведень в ситуаційному менеджменті
2. Поняття та характеристика інноваційної позиції підприємства
3. Методика оцінки інноваційно-господарського стану підприємства
ТЕМА 9. Ризики в ситуаційному менеджменті
1. Сутність та підходи до ризику як ситуативної характеристики
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru