Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - ТЕМА 8. Інновації в ситуаційному менеджменті

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 8

Тема лекції № 8: Інновації в ситуаційному менеджменті

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №13

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань Основні аспекти теми: інновація, нововведення, інноваційний потенціал, інноваційний клімат, інноваційна позиція підприємства, інноваційного-господарський потенціал підприємства, методика оцінки інноваційно-господарського стану підприємства ПЕСТ-аналіз, матриця визначення інноваційно-господарського стану підприємства

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

знати та розуміти: визначення терміну "інновація" в ситуаційному менеджменті, сутність інноваційного потенціалу , інноваційного клімату та інноваційної позиції підприємства, їх ролі в ситуаційному менеджменті, фактори, що впливають на інноваційний потенціал підприємства, значення процесу дифузії нововведень

мати навички та вміти: оцінювати інноваційний потенціал підприємства як основи здійснення ефективного ситуаційного менеджменту, здійснювати ПЕСТ-аналіз, визначати інноваційно-господарський стан підприємства, визначати інноваційну позицію підприємства

Із позиції ситуаційного менеджменту інновація розглядається як засіб підвищення ефективності використання наявних ресурсів та адаптації до змін зовнішнього середовища, здатний забезпечити тривале виживання і розвиток відповідно до обраної мети та конкретної ситуації. Тому процес формування ефективного ситуаційного менеджменту залежить від рівня інноваційного потенціалу підприємства, його спроможності сприяти досягненню поставленої мети.

Доцільно познайомитися з поняттям інноваційна позиція підприємства як симбіозу інноваційного клімату та інноваційного потенціалу, який є сенс оцінювати за допомогою методики визначення інноваційно-господарського стану підприємства. Крім того, можливо розглянути рівень інноваційного потенціалу з позиції наступних груп факторів:

1) фактори власне інноваційного процесу як самостійного об'єкту управління;

2) фактори внутрішнього середовища;

3) фактори зовнішнього середовища. Разом з тим, слід акцентувати увагу на сутності та значенні "інновації" як заходу ситуаційного менеджменту. Для більш глибокого розкриття терміну "інновація" слід використовувати системний підхід з позиції цілеустановлення і розвитку. Це дасть можливість розглянути сутність, значення, види, процес та методи прийняття інноваційних управлінських рішень залежно від ситуації. Такі управлінські рішення є одиним із ключових інструментів розробки і реалізації ефективного ситуаційного менеджменту на підприємстві. При всій різноманітності й унікальності управлінських рішень їх слід систематизувати з точки зору організації процесу підготовки та прийняття за ознаками:

1) предмет рішення (концептуальні, виконавчі);

2) повторюваності (разові та ті, що повторюються);

3) форми прийняття рішення (індивідуальні, колективні). Процес прийняття рішень складається з трьох самостійних фаз:

1) визначення проблеми рішення (збирання інформації, оцінка ситуації, формулювання проблеми);

2) формування альтернатив рішення (формування критеріїв оцінки, визначення обмежень, генерування варіантів);

3) прийняття і реалізація рішень (оцінка варіантів, прийняття рішень, контроль виконання).

Отже, інновацію в ситуаційному менеджменті розгядають як процес оновлення виробництва, апарату і методів управління.

1. Сутність, роль та значення нововведень в ситуаційному менеджменті
2. Поняття та характеристика інноваційної позиції підприємства
3. Методика оцінки інноваційно-господарського стану підприємства
ТЕМА 9. Ризики в ситуаційному менеджменті
1. Сутність та підходи до ризику як ситуативної характеристики
2. Класифікація управлінських ризиків
3. Підприємницький ризик: причини та наслідки
4. Процес управління ризиком на підприємстві
Довідкова інформація
ТЕМА 10. Комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умови результативного ситуаційного менеджменту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru