Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - 1.3.4. Оцінка системи стратегічного менеджменту організації

Однією з характеристик системи управління організацією є досягнутий нею стратегічний рівень.

Стратегічний рівень організації — узагальнювальна характеристика ступеня розвитку системи стратегічного менеджменту, тобто готовності до розроблення і реалізації стратегії з урахуванням потенціалу внутрішнього і можливостей зовнішнього середовища.

На формування стратегічного рівня впливає широкий спектр чинників: загальні цілі, політика та стратегії організації; система залучення зовнішніх інвестицій (інвестиційна привабливість); ефективна система постачання; горизонтальні зв'язки підрозділів і наявність автономних організаційних формувань; ефективна система фінансування; розроблені плани диверсифікації; високі результати діяльності у довгостроковій перспективі; ефективна та гнучка виробнича система; прогресивні підходи до мотивації персоналу; стратегічно орієнтована система контролю та аналізу; наявність ефективної системи збуту; конкурентоспроможний персонал; високий рівень організації, спрямованість на стратегічний організаційний розвиток; використання досягнень НТП та створення нових знань [90].

Дослідження розвитку системи стратегічного менеджменту проводять за результатами анкетування експертів, якими можуть бути менеджери вищого рівня управління. Для загальної оцінки стратегічного рівня доцільно визначити вплив кожного чинника. Однак врахувати їх всі досить важко, тому під час складання анкети для опитування експертів вносять лише основні. Підтвердженням цього може бути перелік з 14 запитань, розроблених фірмою Dr. Wieselhuber & Partner Unternehmensberatungy які стимулюють експерта до оцінки пріоритетних чинників стратегічного рівня організації [90].

Популярною також є розроблена анкета для з'ясування характеру діяльності організації (табл. 1.1), в якій враховано такі чинники: стратегічне мислення персоналу, стратегічні цілі діяльності, маркетингові стратегії, методи встановлення стратегій, стратегічні заходи, маркетингові плани та їх реалізація [9, 90].

Таблиця 1.1. Оцінка характеру діяльності організації

Чинник

Орієнтація організації на поточну діяльність

Оцінка за десятибальною шкалою

Стратегічна орієнтація організації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегічне мислення персоналу

Відсутнє

Наявне

Стратегічні цілі організації

Невизначені

Визначені

Конкурентні маркетингові стратегії

Відсутні (необґрунтовані)

Наявні (обґрунтовані)

Методи встановлення стратегій

Використовуються випадково, неповно, як результат реагування на надзвичайні події

Використовуються постійно, комплексно, на основі всебічного стратегічного аналізу і прогнозування

Стратегічні заходи

Формуються на основі інтуїції, досвіду та навичок керівників, безсистемні, не сприймаються як стратегічні

Формуються в результаті діагностики процесу стратегічного управління

Плани

Поточні, безсистемні, містяться в окремих управлінських рішеннях

Розроблені на основі комплексних маркетингових досліджень, взаємопов'язані, стратегічні

Реалізація планів

Слабкий контроль за виконанням прийнятих рішень

Обов'язкова і невід'ємна підсистема стратегічного менеджменту

Кожен з поданих у табл. 1.1 критеріїв оцінюють від 0 (чинник ідентифікований) до 10 (максимально позитивний вплив чинника) балів. Оцінки в межах від 0 до 5 балів визначають поточну, а від 6 до 10 — стратегічну орієнтацію організації. Отримані результати оцінки характеру діяльності організації можна інтерпретувати таким чином: орієнтація на концепцію стратегічного опортунізму, тобто зовнішнє середовище, настільки динамічне, що розробляти стратегію недоцільно (0—23 бали); дотримання концепції стратегічного бачення довгострокової перспективи (24—47 балів); реалізація концепції динамічного розвитку, гнучкості стратегічної поведінки (48—70 балів) [9].

У процесі складання анкети для опитування експертів варто враховувати вагомість певних чинників, що впливають на стратегічний рівень організації. Орієнтовний перелік параметрів, розроблених за основними елементами системи стратегічного менеджменту (див. п. 1.3.2): стратегія, організаційна структура управління й організаційна культура, подано в табл. 1.2. На основі стандартних параметрів або доповнених експертом відповідно до особливостей аналізованої організації оцінюється вагомість параметра за трибальною шкалою (дуже важливий — 3, важливий — 2, менш важливий — 1), а також рівень стратегічної зорієнтованості аналізованої організації за п'ятибальною шкалою (дуже високий — 5, високий — 4, середній — 3, низький — 2, незадовільний — 1). Загальна оцінка за кожним параметром визначається як добуток двох розрахованих значень і вказує, на скільки певний параметр відхиляється від максимального рівня (15 балів). Середню оцінку стратегічного рівня організації розраховують як відношення суми балів у графі "Загальна оцінка" до суми балів графи "Рівень вагомості чинника".

Таблиця 1.2. Визначення стратегічного рівня організації за елементами системи стратегічного менеджменту

Чинники

Рівень вагомості чинника

Рівень стратегічної зорієнтованості аналізованої організації

Загальна оцінка

Стратегія

Цілі організації чітко визначені відповідно до встановлених тенденцій розвитку внутрішніх і зовнішніх можливостей

Під час формування стратегії відбувається поглиблена діагностика чинників прямої і непрямої дії з використанням спеціальних методів

Стратегія організації достатньо гнучка і швидко адаптується до змін зовнішнього середовища

Відбувається постійний контроль рівня досягнення цілей у процесі реалізації стратегії

Організаційна структура управління

Формування та впровадження загальної стратегії організації здійснює вище керівництво

Стратегічне планування забезпечує відділ стратегічного планування (стратегічного розвитку)

Відповідальність за досягнення конкретних результатів покладена на тих осіб, які спроможні впливати на цей процес

В організації добре розвинуті вертикальні й горизонтальні комунікаційні зв'язки

Забезпечена відповідність між обраною стратегією й організацією управління (формування співвідношень між повноваженнями, функціями, правами й обов'язками, управлінськими ланками)

Організаційна культура

Заохочується розумний ризик, агресивне ставлення до оточення і солідарність усередині організації

Заохочується розвиток персоналу, сповідується принцип безперервного навчання

Відсутня дискримінація за статтю і віком

Організаційна культура сприяє ефективній реалізації сформованої стратегії

Середня оцінка стратегічного рівня організації

Під час складання анкети для опитування експертів за стадіями процесу розроблення і впровадження стратегії (див. п. 1.3.3) зазвичай виокремлюють такі блоки: визначення місії та цілей організації; діагностика середовища, вибір стратегії, реалізація та контроль за реалізацією стратегії. Процедура оцінювання (табл. 1.3) може бути аналогічна до описаної вище (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.3. Визначення стратегічного рівня організації за стадіями стратегічного менеджменту

Критерій

Рівень вагомості чинника

Рівень стратегічної зорієнтованості аналізованої організації

Загальна оцінка

Визначення місії та цілей організації

Формулювання місії організації відбиває загальне її призначення

В організації побудована 1 система довго-, середньо-, короткострокових цілей розвитку

Сформовані цілі відповідають місії організації

Сформовані цілі є коректними відповідно до виявлених тенденцій зміни оточення організації

При формулюванні цілей враховані основні принципи їх побудови

Діагностика середовища організації

Рівень знань і наявний обсяг інформації про ситуацію, що склалася в економіці країни і на ринку, достатній для розроблення стратегії

До проведення діагностики внутрішнього потенціалу та оточення організації залучено висококваліфікованих фахівців

Результати аналізу забезпечують об'єктивну оцінку теперішнього стану організації

Проведено прогнозування тенденцій зміни середовища організації

Вибір стратегії організації

Стратегію організації розробляє вище керівництво

Сформована стратегія організації достатньо гнучка і дає змогу швидко пристосуватися до змін

Існує чітко визначена загальна стратегія організації

Загальна стратегія організації конкретизується за окремими ринками та функціональними просторами

Реалізація стратегії організації

Розроблені види стратегій матеріалізуються в систему планових документів

В організації запроваджено відповідальність за реалізацію стратегічних дій, а також послідовність і терміни виконання окремих планових завдань

Наявна організаційна структура управління забезпечує реалізацію розробленої стратегії

Організаційна культура сприяє ефективній реалізації сформованої стратегії

Контроль за реалізацією стратеги організації

Стратегічний контроль спрямований на оцінку досягнення цілей

За результатами аналізу та виявлених негативних тенденцій вживаються адекватні заходи

Середня оцінка стратегічного рівня організації

Визначення стратегічного рівня згідно з поданим вище методичним підходом може передбачати оцінку лише за елементами чи стадіями стратегічного менеджменту або її паралельне здійснення. Це дає змогу визначити і порівняти середню оцінку стратегічного рівня організації за двома методами, а також встановити чинники, які найістотніше вплинули на їх можливе відхилення. Отже, чим ближче середня оцінка наближається до п'яти, тим вища стратегічна зорієнтованість організації.

Організація з високим стратегічним рівнем надає перевагу формуванню основних елементів системи стратегічного менеджменту та оптимізації стадій розроблення і реалізації стратегії. Відповідно зростають вимоги до керівників організації щодо підтримання стратегічного рівня на належному рівні. Хоча при цьому стратегічно орієнтована організація має більше можливостей до маневрування у своїх діях та виборі оптимальної стратегії з кількох альтернативних стратегій досягнення сформованих цілей.

1.4. Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах
1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту
1.4.2. Доцільність і можливості розроблення стратегії організації
Недоліки стратегічного управління
Контрольні питання одиничного і множинного вибору відповідей
Питання для поглибленої самоперевірки
Практичні завдання
Ситуаційна вправа
Розділ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Роль планування в різних управлінських системах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru