Управління персоналом - Виноградський М.Д. - РОЗДІЛ 2 Управління персоналом, як соціальна система

2.1. Персонал, як суб'єкт і об'єкт управління.

2.2. Соціальна структура персоналу.

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства.

2.4. Компетентність персоналу, як об'єкт стратегічного управління.

2.1. Персонал як суб'єкт і об'єкт управління

Управління у суспільстві називається соціальним управлінням. Соціальне управління включає два основних види:

o управління індивідуальною трудовою діяльністю людини;

o управління колективною діяльністю людей.

Важливим видом соціального управління є управління підприємством, управління галуззю, управління територіально-господарським комплексом, управління фінансами, людськими ресурсами, персоналом і т.д. Але це вже не окремі види управління, а частини одного цілого - управління економікою.

Система виробничих відносин і притаманна їй система об' єктивних економічних законів визначають не тільки необхідність, а й можливість управління економікою.

Виконання вимог об' єктивних законів включає виконавчу, виробничу і організаційну діяльність. Управління - це не просто механізм реалізації вимог економічних законів, це організація реалізації цих вимог. Звідси управління виступає як та ланка, де організується трансформація вимог об' єктивних законів у практичну господарську діяльність.

Управління економікою - це механізм, який реалізує всю систему інтересів всіх учасників виробництва: державних, колективних і тестових.

Управління організує трудову діяльність, тобто поєднує працівників із засобами виробництва. А для того щоб це здійснилось, необхідно управляти підприємством (об' єднанням) як основною ланкою економіки країни.

Управління підприємством (об' єднанням) передбачає і управління його важливими компонентами і параметрами: виробничим і кадровим потенціалом, фінансами, якістю продукції (послуг) тощо.

Ринкова економіка поєднує усіх членів трудового колективу загальним економічним інтересом, який визначає їх ставлення до праці і її результатів. Суть трудового колективу полягає у тому, що об' єднуючи людей загальним соціальним і виробничим інтересом, він ставить за мету створення умов для розкриття індивідуальності особистості, реалізації її повноцінного розвитку.

І як результат, розвивається сам колектив: чим яскравіша і змістовніша індивідуальність, чим більше у колективі творчих особистостей, людей з розвинутою свідомістю, тим більш дієздатним є колектив у цілому. Тому управління персоналом перебудовує також характер людських взаємовідносин всередині трудового колективу.

Людина є суб'єктом виробничого процесу, яка має власні цілі й інтереси. Саме вона створює все нове, і тільки їй властивий творчий підхід до роботи. Але вона може стати тормозом процесу, приховуючи свої можливості, відчувати незадоволеність колективними відносинами. Працівники, які мають однакову кваліфікацію, не завжди показують однакові результати в роботі, по-різному ставляться до праці, до свого підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що в управлінні трудовим колективом людина (персонал) одночасно може бути суб' єктом управління (коли приймає рішення) і об' єктом управління (коли виконує рішення вищого керівництва). Схему взаємозв' язків суб' єктів і об'єктів управління персоналом показано на рис 2.1.

Вище керівництво організації (директор, генеральний директор, голова правління та їх заступники, президент) має закріплені статутом організації повноваження - це право приймати остаточне рішення, спрямовувати і координувати роботу інших та віддавати накази.

Лінійні менеджери уповноважені спрямовувати роботу своїх підлеглих. Вони відповідають за виконання основних завдань організації.

Менеджери по персоналу повинні допомагати, консультувати лінійних менеджерів відносно кращого досягнення основних цілей по роботі з персоналом.

До обов'язкових функцій лінійних менеджерів з ефективного управління персоналом належать:

o розміщення персоналу на відповідних робочих місцях;

o залучення в організацію нових працівників;

o навчання працівників новій для них роботі;

o покращення якості роботи кожного працівника;

o створення умов для творчого співробітництва і розвитку добрих взаємовідносин між працівниками;

o роз' яснення політики та послідовності дій організації;

o контроль трудових витрат;

o розвиток здібностей кожного працівника;

o створення і підтримання задовільно морального клімату в підрозділі;

o турбота про здоров' я і фізичний стан працівників.

Рис. 2.1. Взаємозв'язки суб'єктів і об'єктів управління персоналом організації

У невеликих організаціях лінійні менеджери виконують всі обов'язки самостійно, але з розширення організації їм необхідна допомога і поради менеджерів по персоналу.

2.1. Персонал як суб'єкт і об'єкт управління
2.2. Соціальна структура персоналу
2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства
Вимоги до кваліфікації менеджера
Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня директора підприємства
2.4. Компетенція персоналу як об'єкт стратегічного управління
Управління компетенцією персоналу
РОЗДІЛ 3. Формування колективу організації
3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації
Формування колективу бригади
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru