Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Досягнення успіху в організаційній діяльності менеджера

Організаційна діяльність менеджера передбачає перш за все самоорганізацію його дій. Він повинен сам показувати зразок виконавчої дисципліни і вимогливості, прагнути до того, щоб його рішення були чіткими, конкретними і реальними. Враховувати, що спільна діяльність людей, які організовані у колективи, дає більший ефект спільних зусиль, ніж корисний результат окремих працівників.

Але позитивні результати колективних зусиль не настають автоматично. Для того щоб цього результату досягти, необхідно організувати спільну роботу колективу, визначити функціонально пов'язані дії і відносини у загальній діяльності. Тому організаційним ефектом колективної діяльності є додатковий корисний результат, одержаний при добре організованій загальній роботі.

Організаційний ефект колективної діяльності сприяє:

o удосконаленню управління;

o покращенню морально-психологічного клімату в колективі;

o виявленню нових резервів підвищення ефективності праці за рахунок оптимізації взаємовідносин між працівниками;

o удосконаленню стилю і методів роботи керівника;

o підвищенню рівня організаторської роботи по координуванню і концентрації практичної діяльності членів колективу, направленої на виконання загальних завдань, що стоять перед працівниками.

Кінцева мета організаторської роботи полягає у забезпеченні ефективності загальної діяльності колективу. Тому керівник-менеджер повинен ясно усвідомлювати кінцеву мету, бачити шляхи її досягнення, розуміти свій статус як кваліфікованого спеціаліста, якому надані права і який несе відповідальність за дії, реалізація яких приведе або не приведе до наміченої мети.

Тобто менеджер повинен мати структуру своєї організаторської діяльності, підлеглих працівників, види робіт і взаємовідносини з ними на основі методів одноосібного керівництва або колегіальності в залежності від рівня розвитку колективу, умов, мети та часу дій.

Крім того, для успішної організаторської діяльності менеджеру необхідно мати особливі якості, властивості та здібності як керівника колективу. Якщо їх немає від природи, вони повинні розвиватись, формуючи лідера, який має особливі якості особистості, що забезпечують успішне оволодіння мистецтвом керівництва.

Сучасні умови діяльності організацій у конкурентному середовищі пред' являють якісно нові вимоги до організаторської діяльності менеджерів. Їм треба чітко відповісти на такі запитання:

o Що треба робити?

o Як розподілити роботу між працівниками ?

o Кого поставити відповідальним виконавцем ?

o Які давати вказівки при виконанні роботи ?

Сучасним менеджерам треба враховувати, що структура особистості, здатної до організаторської діяльності, складається з трьох необхідних елементів:

1. Загальних здібностей (вони необхідні, але недостатні);

2. Специфічних властивостей (без них немає організатора);

3. Індивідуальних відмінностей (які дають можливість окреслити типи організаторів).

Вважається, що тільки разом ці три характеристики складають узагальнену модель організатора як діяча і що пов' язані вони з направленістю особистості, підготовленістю її до організаторської діяльності та рядом особистих якостей, які можна назвати загальними якостями. Ці якості у структурі особистості організатора проявляються не тільки у здібних людей, але й у тих, хто організатором може і не буде. Такі загальні якості показані у табл. 10.8.

Таблиця 10.8

ЗАГАЛЬНІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА

з/п

Назва якості

Зміст якості

1

Практичність розуму

Здатність застосовувати знання, життєвий досвід в різних ситуаціях

2

Глибина розуму

Здатність доходити до змісту явищ, бачити їх причини та наслідки, визначати головне

3

Комунікабельність

Відкритість для інших, готовність спілкуватись, потреба мати контакти з людьми

4

Активність

Уміння діяти енергійно, наполегливо при рішенні практичних завдань

5

Ініціативність

Особливий творчий прояв активності, висування ідей, пропозицій, енергійність, підприємливість

6

Наполегливість

Прояв сили волі, уміння доводити справу до кінця

7

Самоволодіння

Здатність контролювати свої почуття, свою поведінку у складних ситуаціях

8

Працездатність

Витривалість, здатність виконувати напружену роботу довгий час і не втомлюватись

9

Спостережливість

Уміння бачити, миттєво замінити щось, зберегти у пам'яті подробиці

10

Організованість

Здатність підкорити себе необхідному режиму, планувати свою діяльність, проявляти послідовність, зібраність

11

Самостійність

Незалежність у прийнятті рішень, уміння самому знаходити шляхи виконання завдань, брати на себе відповідальність

Однією специфічною організаторською властивістю, без якої немає організатора, є організаторська інтуїція. Під цим розуміється наступне:

o здатність швидко і глибоко розпізнавати психологію іншої людини;

o здатність змінювати тон голосу у спілкуванні;

o здатність знаходити форму спілкування;

o здатність використовувати засоби та мотиви дії;

o здатність легко визначити, на що здатен той чи інший працівник;

o здатність легко почуватися у колективі;

o уміння розпізнавати у людей їх симпатії і антипатії.

Організаторські здібності менеджера

З урахуванням цього і виходячи із перелічених специфічних організаторських властивостей (почуття) можна сформулювати організаторські здібності менеджера (рис. 10.12).

Індивідуальні відмінності менеджерів дають можливість визначити такі типи організаторів:

1. За рівнем (діапазоном) управління:

o вищого - керівники організацій;

o середнього - керівники структурних підрозділів організацій;

o нижчого - керівники секторів, груп, бригад організації.

2. За наявності практичного досвіду керівної роботи:

o молоді керівники - зі стажем керівної роботи до 5 років;

o досвідчені керівники - зі стажем керівної роботи від 5 до 10 років;

o високопрофесійні керівники - зі стажем керівної роботи більше 10 років.

3. За віковими ознаками:

o керівники у віці до 35 років;

o керівники у віці від 35 до 45 років;

o керівники у віці старше 45 років.

4. За статевими ознаками:

o керівники чоловіки;

o керівники жінки.

5. За наявності спеціальної освіти:

o керівники без вищої спеціальної освіти;

o керівники з вищою спеціальною освітою;

o керівники зі вченим ступенем.

У структурі індивідуального підходу в організаторській діяльності менеджера важливим є психологічний такт. Він показує здібності менеджера знайти підхід до людей, проявивши повагу, чуйність, уміння вибирати єдино вірний спосіб співіснування з працівником, такт у сприйнятті суб' єктивних особливостей людей.

Якщо менеджер проявив психологічний такт, знайшов вірний тон розмови, щоб попередити агресивну реакцію, то такий менеджер здатен забезпечити єдність організаторської діяльності у різних складних і непередбачених умовах діяльності організації.

Психологічний такт менеджера - це уміння завжди залишатись самим собою, зберігати якості, які розуміють люди і довіряють їм. Важливу роль у роботі менеджера має інтуїція, яка заснована на попередньому досвіді, без логічного роздуму. Завдання менеджера полягає у тому, щоб інтуїтивне зробити усвідомленим. В організаторській роботі менеджер впливає на підлеглих своїм прикладом, словом, переконаннями, доводячи їх логічну послідовність, пояснюючи і роз' яснюючи, що і як треба робити.

Менеджерам треба враховувати, що здатність впливати на інших виявляється у вимогливості організатора. Під вимогливістю розуміється не випадкова, епізодична, одноразова вимога, а постійна стабільна вимогливість як до себе, так і до підлеглих в однаковій мірі.

РОЗДІЛ 11. Управління процесом вивільнення персоналу
11.1. Види трудових договорів
Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце
11.2. Трудові контракти з керівниками організацій
Порядок призначення голови правління відкритого акціонерного товариства
Порядок укладання або переукладання контракту з головою правління ВАТ
Зміст контракту
1. Загальні положення
2. Обов'язки сторін
3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru