Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Розірвання трудового договору з ініціативи власника за попередньою згодою профспілкового органу

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв' язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним - за наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім' ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які отримали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання в Україну;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Працівник, з яким розірвано трудовий договір на підставах реорганізації або скорочення штату протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, якщо власник провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Переважне право на укладення трудового договору в разі повторного прийняття на роботу надається в інших випадках, передбачених колективним договором.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника за попередньою згодою профспілкового органу

Розірвання трудового договору може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу.

Профспілковий орган повідомляє власника у письмовій формі про прийняте рішення в десятиденний термін.

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніше як через місяць з дня одержання згоди профспілкового органу.

Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено власником без звернення до профспілкового органу, суд призупиняє провадження по справі, запитує згоду профспілкового органу і після одержання її або відмови профспілкового органу в дачі згоди на звільнення працівника розглядає спір по суті.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу

Розірвання трудового договору з ініціативи власника без згоди профспілкового органу допускається у випадках:

o ліквідації підприємства, установи, організації;

o незадовільного результату випробовування, обумовленого при прийнятті на роботу;

o звільнення з роботи за сумісництвом у зв' язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв' язку з обмеженням на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;

o поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

o звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що діє на підприємстві;

o звільнення з підприємства, де немає профспілкової організації;

o звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, його заступника, а також службових осіб митних органів державного контролю за цінами, керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об' єднаннями громадян;

o звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника без згоди відповідного профспілкового органу.

На вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник повинен розірвати трудовий договір (контракт) з керівником або усунути його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов' язань за колективним договором.

У разі, якщо колективний договір підписав інший уповноважений на представництво орган, трудовий договір з керівником, який не виконав зобов' язань за колективним договором, має бути розірвано на вимогу цього органу.

Якщо власник або працівник, проти якого висунуто вимогу про розірвання договору не згодні з цією вимогою, вони можуть оскаржити її до суду у двотижневий строк. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору при зупиняється до винесення судового.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу
Відсторонення від роботи
Порядок вивільнення працівників
Звільнення голови правління ВАТ, створеного у процесі приватизації" державного майна
11.7. Підготовка та оформлення наказів по персоналу
РОЗДІЛ 12. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу
12.1. Професійна орієнтація
12.2. Професійна підготовка робочих кадрів
12.3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації робочих кадрів
12.4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru