Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Порядок вивільнення працівників

Відсторонення працівників від роботи власником допускається у разі:

1) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп' яніння;

2) відмови або ухилення від обов' язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Власник зобов' язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок.

У разі звільнення працівника з ініціативи власника він зобов' язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Порядок вивільнення працівників

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

При вивільненні працівників у випадках зміни в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці власник пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, він, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

Державна служба зайнятості пропонує працівнику роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а за її відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. За необхідності працівник може бути направлений, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи.

Працівникам, вивільнюваним з підприємств, при розірванні трудового договору у зв' язку зі змінами в організації виробництва і праці зберігається середня заробітна плата на період працевлаштування, але не більше як на три місяці з дня вивільнення з урахуванням виплати вихідної допомоги.

Виплата місячної вихідної допомоги і середнього заробітку, що зберігається, провадиться за попереднім місцем роботи. За цими працівниками зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила трьох місяців.

Звільнення голови правління ВАТ, створеного у процесі приватизації" державного майна

Фонд державного майна розглядає питання про звільнення голови правління ВАТ у таких випадках:

1. Отримано заяву, написану власноручно головою правління ВАТ, яка подана особисто.

У заяві обов' язково повинна бути зазначена причина звільнення.

При звільненні у зв' язку з погіршенням стану здоров' я до заяви додається довідка МСЕК.

Заява вважається прийнятою, починаючи з дати надходження її до Фонду та присвоєння заяві вхідного номера, про що на ній робиться відповідний запис.

2. Органом виконавчої влади, який здійснює управління державними корпоративними правами, до Фонду подана вимога про розірвання контракту з головою правління ВАТ у зв' язку з тим, що голова правління ВАТ:

1) порушує або не виконує положення статуту ВАТ;

2) не виконує умов укладеного контракту;

3) не виконує наказів органу приватизації, інших державних органів відповідно до їх компетенції та спостережної ради ВАТ;

4) не приймає дієвих заходів щодо:

а) ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;

б) ліквідації податкової заборгованості зі зборів та інших обов' язкових платежів;

в) ліквідації простроченої дебіторської заборгованості (в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій);

г) ліквідації простроченої кредиторської заборгованості;

д) обов' язкового виконання умов колективного договору;

е) з інших підстав, передбачених контрактом.

3. На підставі рішення створеної Фондом комісії з розгляду господарської діяльності.

4. Отримано вимогу профспілкового органу.

Після отримання письмового повідомлення від голови правління ВАТ про намір розірвати контракт Фонд видає наказ про призначення на підставі статуту ВАТ виконуючого обов' язки голови правління ВАТ.

Голова правління ВАТ у місячний термін з моменту видання наказу про призначення виконуючого обов' язки голови правління ВАТ повинен передати йому справи з управління товариством. Про передачу справ складається відповідний акт прийому-передачі справ. Складений акт подається до Фонду разом з протоколами засідання правління та спостережної ради товариства.

Після виходу наказу про звільнення вноситься відповідний запис у трудову книжку.

Порядок ведення трудових книжок голів правлінь ВАТ здійснюється акціонерним товариством у відповідності з чинним законодавством.

Записи у трудову книжку голови правління ВАТ здійснюються на підставі наказів Фонду.

Звільнення голів правлінь холдингових та державних акціонерних компаній здійснюється аналогічно ВАТ.

11.7. Підготовка та оформлення наказів по персоналу

За своїм змістом накази по підприємству поділяються на накази із загальних питань і накази по особистому складу, котрими оформляються призначення, переміщення, звільнення, заохочення та ін. Проекти цих наказів підготовляють працівники відділу персоналу на підставі документів про прийняття на роботу, доповідних записок керівників підрозділів, заяв працівників тощо.

У наказах по особовому складу пункти розміщуються у такому порядку: призначення на посаду, прийняття на роботу, переміщення, звільнення від роботи, надання відпусток, заохочення, стягнення. Кожний пункт наказу по особовому складу слід розпочинати із зазначення прізвища, ініціалів, а у разі потреби - з імені та по батькові особи, якої він стосується. Потім слід зазначити посаду (ступінь, звання, спеціальність, розряд, назву підрозділу, де особа працює) та дію, яка оголошується наказом.

Прізвище осіб в одному наказі слід розміщувати за алфавітом. При цьому прізвище та ініціали пишуться великими літерами.

У разі потреби проект наказу погоджується із зацікавленими керівниками підрозділів, юрисконсультом та іншими посадовими особами.

З юрисконсультом погоджуються накази по персоналу з таких питань:

o нагальність видання наказу;

o відповідність проекту наказу чинному законодавству, нормам, інструкціям тощо;

o відповідність окремих формулювань спеціальним вимогам суду, прокуратури, органів соціального забезпечення, охорони здоров' я та ін.

Завізований проект наказу передають керівникові підприємства для внесення змін і доповнень, який він підписує та пише дату. Наказ набуває чинності після його підписання.

Наказ друкують на загальних бланках формату А4. Формуляр наказу містить такі реквізити: назва виду документу (наказ), місце складання або видання, дата, індекс, заголовок до тексту (по особовому складу). Текст, підпис, візи.

Виконавець, який підготовив наказ по персоналу, визначає місця, куди направляється наказ. Список адресатів друкують на зворотному боці останнього аркушу наказу або прикладають як окремий документ.

Всі особи, зазначені у наказі по персоналу, мають ознайомитись з ним та розписатися на одному з екземплярів наказу або на спеціальному бланку. Деколи з виховною метою накази по персоналу доводять до відома всіх співробітників і вивішують для ознайомлення з їх змістом.

Накази по особовому складу мають самостійну нумерацію та реєстрацію, яка починається з початку кожного календарного року.

Наказ можна оформляти на спеціальних стандартних формах-бланках.

Звільнення голови правління ВАТ, створеного у процесі приватизації" державного майна
11.7. Підготовка та оформлення наказів по персоналу
РОЗДІЛ 12. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу
12.1. Професійна орієнтація
12.2. Професійна підготовка робочих кадрів
12.3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації робочих кадрів
12.4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів
12.5. Професійне навчання персоналу на фірмі
12.6. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням
Виплата матеріальної допомоги в період професійного навчання за направленням державної служби зайнятості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru